Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Запалиха ми умишлено колата

  • 1 242
  • 16
Здравейте, някой може ли да сподели как стоят нещата със запален автомобил умишлено който е застрахован с пълно каско.Колата е на лизинг.Чакам документите от пожарна и полицията.Единственото което разбрах от застрахователите е че ще имам обещетение..знаете ли в такава ситуация на каква база и колко % го изчисляват.
Виж целия пост
# 1
Това е примерен текст от Общи условия за пълно Автокаско за и за това препоръчвам на прочетеш какво пише в твоите, защото не знам в коя ЗК е застрахован автомобила, но да имаш в предвид за какво става въпрос.
Скрит текст:
Това е на Армеец
76. При тотална загуба на МПС, застрахователния договор се прекратява автоматично, считано към датата на застрахователното събитие, причинило тоталната щета. В тези случаи
Застрахователят има право да определи дължимото обезщетение по един от следните начини:
76.1. да определи обезщетението по експертна оценка, като от
застрахователната стойност към датата на събитието се
приспадат изплатените до момента обезщетения и стойността на запазените детайли от МПС, а Застрахованият задържа
останките от МПС. Стойността на запазените детайли се определя съобразно състоянието на МПС към датата на застрахователното събитие по експертна оценка или по оферта от
потенциален купувач на останките от увредения автомобил.
76.2. да изплати застрахователната стойност, намалена с изплатените до момента обезщетения, като собственикът на увреденото МПС упълномощава Застрахователя с нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с останките на увредения
автомобил;
76.3. да замени тотално увреденото застраховано МПС с равностойно по качество и стойност към датата на настъпване на
застрахователното събитие при изрично заявено писмено съгласие на Застрахования за това.
Виж целия пост
# 2
Не намирам никъде такива клаузи.
Ще проверя пак.Благодаря.
Виж целия пост
# 3
В коя компания сте застраховани?
Виж целия пост
# 4
лев инс
Виж целия пост
# 5

Подгответе се за главоболия с тази компания. Два пъти имах контакт с тях, дано не ми се налага трети. Първият път стигнах до жалба в КФН, тъй като не ми изпратиха обезщетението в срок, а с почти два месеца закъснение.
Виж целия пост
# 6
Това е от Общите условия на Лев Инс. Като тотална щета ли са я описали? Защото ако не е значи трябва да решите по какъв начин да Ви бъде ремонта - в официален сервиз, в доверен сервиз или по експертна оценка.
Надявам се при Вас всичко да е наред, защото наистина от тази компания има много недоволни и много често не плащат нищо или по малко.

35. При тотална щета (пълна загуба), Застрахователят възстановява действителния размер на щетата, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие. Общият размер на изплатените обезщетения през времетраене на застраховката не може да надвишава 80 % от застрахователната сума.
 
Скрит текст:
Автокаско - Лев инс
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Х. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

29. Претенция за застрахователно обезщетение се предявява от Застрахования след представяне на следните документи:

29.1. данни за застрахователна полица;

29.2. свидетелство за регистрация на МПС;

29.3. валиден документ за технически преглед;

29.4. свидетелство за управление на МПС;

29.5.официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, издаден от съответните компетентни органи (не се отнася за щети на стъкла, фарове и мигачи, настъпили по време на движение на МПС, вследствие изхвръкнал камък);

29.6. данни за извършен оглед и заснемане на МПС при сключването на застрахователния договор;

29.7. комплект ключове и устройства за управление на алармена система и/или имобилайзер (при „Кражба“) на МПС;

29.8. останалите в застрахования ключове и устройства за управление на алармена система и/или имобилайзер (при „Грабеж“) на МПС;

29.9. документ за собственост на МПС (при „Кражба“ или „Грабеж“ на МПС), в случай че не е представено Свидетелство за регистрация или собствеността на МПС е променена, без МПС да е пререгистрирано в КАТ;

29.10. фактура за закупуване и монтаж на допълнително оборудване и системи за защита (при „Кражба“ или „Грабеж“ на МПС“);

29.11. протокол за ПТП от „Пътна полиция“– КАТ или констативен протокол (при ПТП);

29.12. служебна бележка от ПБЗН (при „Пожар“);

29.13. за застрахователни събития настъпили извън територията на Р. България съответния документ удостоверяващ събитието трябва да бъде издаден от съответния компетентен орган на съответната държава, като същия трябва да е легализиран.

29.14. документ издаден от МВР удостоверяващ, че МПС  е обявено за общодържавно издирване (при „Кражба“ или „Грабеж“ на МПС);

29.15. писмено уведомление за банкова сметка;

29.16. други документи по искане на Застрахователя, свързани с установяване на събитието.

29.17. При риска „Кражба” и „Грабеж” на МПС всички документи, включително Свидетелство за регистрация част I и част II, с изключение на удостоверяващите самоличността и правоспособността за управление на МПС на собственика, водача или ползвателя, се представят в оригинал. Ако Застрахованият не предостави Свидетелство за регистрация част I и част II, застрахователното обезщетение се намалява с 50 %;

30. При непредставяне от страна на Застрахования на упоменатите в т.29 документи и/или реквизити, Застрахователят може да намали или откаже изплащане на обезщетение.

31. Настъпването на застрахователно събитие и обстоятелствата по него се доказват от Застрахования с посочените по-горе документи, а размерът на щетите – с представяне на МПС за оглед и съгласно методиката за ликвидация на щети по застраховки на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства “Каско” на МПС.

32. Застрахователят, съгласувано със Застрахования определя ден, час и място за извършване на огледа на щетите. Огледът на щетите и описът им се извършва от Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител.

32.1. При необходимост, когато това е отразено в описа на щетите при първия оглед, се извършва допълнителен оглед. Протоколите за първоначален и допълнителен оглед се подписват от страните или от упълномощените техни представители. В случай на отказ това се удостоверява поне от един свидетел.

32.2. При спор огледът може да се извърши от друга комисия, като на Застрахования се дава възможност за своя сметка да привлече вещо лице – експерт;

32.3. Ако и при втория оглед не се постигне съгласие, Застрахователят назначава тройна експертиза;

32.4. Допълнителен оглед в разглобено състояние на МПС може да се извърши само когато в документите по първоначалния оглед е посочено, че е необходимо за установяване на увреждания по части и детайли, които не са видими при външен оглед.

33. Според застрахователната сума /действителна стойност/ на застрахования обект и изминалите години от датата на производство МПС се разпределят на пет класа:

33.1. Клас “А” – МПС с изминали до 4 /четири/ години вкл. от датата на производство и със застрахователна сума над 10 000 лв. или такива със застрахователна сума над 30 000 лв. за леки автомобили и над 50 000 лв. за товарни автомобили и влекачи, независимо от изминалите години от датата на производство, както и за МПС отдадени на лизинг за срока на официалната гаранция, включително и удължена, давана от официалния вносител/дилър, за автомобили до 5 години и със застрахователна сума над 10 000 лева;

33.2. Клас “Б” – МПС със застрахователна сума от 20 001 лв. до 30 000 лв. за леки автомобили и от 20 001 до 50 000 лв. за товарни автомобили и влекачи, независимо от изминалите години от датата на производство;

33.3. Клас “В” – МПС със застрахователна сума от 10 001,00 лв. до 20000,00 лв., независимо от изминалите години от датата на производство;

33.4. Клас “Г” – МПС със застрахователна сума от 5 001,00 лв. до 10000,00 лв., независимо от изминалите години от датата на производство;

33.5. Клас “Д” – МПС със застрахователна сума до 5 000,00 лв., независимо от изминалите години от датата на производство;

34. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява в зависимост от класа в, който попада МПС:

34.1. Определяне на дължимото обезщетение за МПС – клас “А”:

34.1.1. по предоставени фактури, издадени от автосервиз на официалния представител на съответната марка МПС или партньор на Застрахователя, след предварително съгласие на застрахователя;

34.1.2. по експертна оценка, при писмено искане на Застрахования. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени от каталози на Застрахователя;

34.1.3. по предоставени фактури, издадени от автосервиз, избран от Застрахования, след предварително представяне стойността на ремонта и съгласуване със Застрахователя, като Застрахователят изплаща предварително съгласувания размер на обезщетението;

34.1.4. отстраняване на щетите в доверен автосервиз на Застрахователя по метода „безкасов ремонт”, само след писмено съгласие на последния, чрез възлагателно писмо;

34.2. Определяне на дължимото обезщетение за МПС – клас “Б”:

34.2.1. по експертна оценка при писмено искане на Застрахования. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени от каталози на Застрахователя.

34.2.2. по предоставени фактури, издадени от автосервиз, избран от Застрахования, след предварително представяне стойността на ремонта и съгласуване със Застрахователя, като Застрахователят изплаща предварително съгласувания размер на обезщетението;

34.2.3. отстраняване на щетите в доверен автосервиз на Застрахователя по метода „безкасов ремонт”, само след писмено съгласие на последния, чрез възлагателно писмо;

34.3. Определяне на дължимото обезщетение за МПС – клас “В”:

34.3.1. по експертна оценка при писмено искане на Застрахования. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени от каталози на Застрахователя.

34.3.2. по предоставени фактури, издадени от автосервиз, избран от Застрахования, след предварително представяне стойността на ремонта и съгласуване със Застрахователя, като Застрахователят изплаща предварително съгласувания размер на обезщетението, като при използвани части от официален представител се прилага коефициент 0,8 %;

34.3.3. отстраняване на щетите в доверен автосервиз на Застрахователя по метода „безкасов ремонт”, само след писмено съгласие на последния, чрез възлагателно писмо;

34.4. Определяне на дължимото обезщетение за МПС – клас “Г”:

34.4.1. по експертна оценка при писмено искане на Застрахования. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени от каталози на Застрахователя.

34.4.2. по предоставени фактури, издадени от автосервиз, избран от Застрахования, след предварително представяне стойността на ремонта и съгласуване със Застрахователя, като Застрахователят изплаща предварително съгласувания размер на обезщетението, като при използвани части от официален представител се прилага коефициент 0,6 %;

34.4.3. отстраняване на щетите в доверен автосервиз на Застрахователя по метода „безкасов ремонт”, само след писмено съгласие на последния, чрез възлагателно писмо;

34.4.4. Застрахованият има право на доверен автосервиз на Застрахователя по метода „безкасов ремонт“ или да му бъде определено обезщетение по представени фактури, след предварително съгласуване със Застрахователя, в случай, че размерът на платената застрахователна премия е над 475,00 лв;

34.5. Определяне на дължимото обезщетение за МПС – клас “Д”:

34.5.1. По експертна оценка на Застрахователя. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени и каталози на Застрахователя.

34.6. Експертната оценка на щетите се извършва по цени за части, труд и материали установени в Методика на Застрахователя. Той може да изменя периодично прилаганите цени в срока на действие на застраховката, съобразно измененията им на пазара;

34.7. Застрахованият е длъжен да представи отремонтираното МПС пред Застрахователя за извършване на оглед и заснемане. При неспазване на това задължение от страна на Застрахования, Застрахователят не дължи обезщетение за части и детайли, за които е заведена предходна претенция и не е извършен оглед за установяване на отремонтирането им.

35. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят заплаща застрахователно обезщетение, което е равно на действително претърпените вреди към деня на събитието. В случаите, при които застрахователната сума надвишава действителната стойност на застрахованото МПС, размерът на обезщетението се определя съразмерно на действителната стойност.

35.1. При тотална щета (пълна загуба), Застрахователят възстановява действителния размер на щетата, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие. Общият размер на изплатените обезщетения през времетраене на застраховката не може да надвишава 80 % от застрахователната сума;

35.2. При тотална щета (пълна загуба) на МПС фабрично произведени за таксиметрова дейност, МПС с нестандартен номер на рама и МПС с документ за собственост „прокурорско постановление за връщане на МПС“, Застрахователят изплаща обезщетение в размер на 50% от застрахователната сума.

35.3. При тотална щета (пълна загуба) настъпила в следствие реализиране на рисковете „Кражба“ или „Грабеж“ на МПС, застрахователя при изрично съгласие на застрахования, може да го обезщети с МПС, равностойно по качество и стойност на застрахованото, към датата на настъпване на застрахователното събитие.

36. В обезщетението се включват и извършените от Застрахования разумни разходи, съгласно договореното покритие по съответната клауза;

36.1.Застрахователят може да предостави заместващ автомобил на Застрахования при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката и когато възстановителният ремонт на МПС в доверен сервиз на ЗК”ЛЕВ ИНС”АД е с продължителност повече от 5 (пет), работни дни считано от датата на приемане на автомобила в сервиза, удостоверено със съответния документ, и при спазване на следните условия:

36.1.1.МПС е със застрахователна сума над 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева.

36.1.2. заместващият автомобил се предоставя безплатно за период не повече от 20 (двадесет) календарни дни през срока на застраховката, но не повече от времето на извършване на ремонта, като консумативите, свързвани с ползването на заместващият автомобил, са за сметка на застрахованото лице;

36.1.3.за щети на елементи от осветлението на МПС, на каросерийни декорации и/или на стъкла, застрахованият няма право на заместващ автомобил.

36.1.4.Застрахованият може да посочи писмено друго лице, което да ползва заместващият автомобил;

36.1.5. Застрахованият има право да продължи да ползва заместващия автомобил, в случай, че ремонта продължава повече от 20 (двадесет) календарни дни, като заплати направените от застрахователя разходи за времето, надвишаващо срока по т.36.1.2.

37. От размера на изчисленото обезщетение се приспада договореното при сключване на застрахователния договор самоучастие.

38. С изплащане на всяко застрахователно обезщетение застрахователната сума намалява, като при изчерпване на 80% от нея застрахователния договор се прекратява. Застрахователната сума не се намалява, ако застрахователното събитие е причинено виновно от трето лице, по отношение на което Застрахователят има право на регресен иск.

38.1. Ако размерът на изплатеното обезщетение по една или повече щети е над 10 % от застрахователната сума, при определяне на размера на обезщетенията за последваща щета се прилага пропорционалното правило по чл.23 от тези условия.

38.2. След възстановяване на щетите Застрахованият може да увеличи намалената по реда на чл.37 застрахователна сума, като дозастрахова МПС до действителната му стойност.

38.3. При завеждане на повече от 3 (три) щети и липса на дозастраховане (доплатена премия) по една и съща застрахователна полица, при определяне на обезщетението за всяка следваща щета (четвърта, пета...) се прилага пропорционалното правило по чл. 23 от тези условия.

39. Тотална щета (пълна загуба) на МПС е налице:

39.1. при кражба или грабеж на цялото МПС;

39.2. когато стойността на обезщетението надвишава 70% от действителната стойност (застрахователната сума);

39.3. когато МПС е повредено до такава степен, че е икономически неоправдано да се ремонтира и възстановява;

39.4. когато е повредено до степен на негодност и не подлежи на възстановяване.

40. При тотална загуба на МПС, регистрирано на временен внос или освободено от мито и/или акциз, застрахователно обезщетение се изплаща само след представяне на доказателства, че Застрахованият е погасил митническите си задължения.

41. При тотална загуба, ако застрахованото МПС не бъде поискано писмено от Застрахователя и не бъде предоставено от Застрахования на Застрахователя, размерът на обезщетението се намалява с изплатените преди това обезщетения (ако е имало такива) и със стойността на изправните и/или запазени части, детайли и възли в зависимост от състоянието на МПС.

42. Взаимоотношения при открито след „Кражба“ или „Грабеж“ МПС:

42.1. при настъпване на събитието „Кражба“ или „Грабеж“, ако застрахованото МПС бъде намерено в срока за изплащане на обезщетение, Застрахованият е длъжен да го приеме обратно и да уведоми незабавно Застрахователя за това обстоятелство;

42.2. ако намереното след „Кражба“ или „Грабеж“ МПС е с нанесени вреди, Застрахователят ги оценява и изплаща обезщетение;

42.3. Ако след кражба или грабеж на цяло МПС бъдат открити отделни възли, агрегати, купе или рама, стойността на същите със съответното овехтяване се приспада от обезщетението за кражба и същите остават собственост на Застрахования.

43. Застрахователните обезщетения при събития, настъпили в паркирано състояние на МПС, за което не е представен документ удостоверяващ по безспорен начин неговото настъпване, в това число и злоумишлени действия на трети лица, не могат да надвишават, както следва:

- до 3 щети, но не повече от 10 % от съответната ЗС при леки автомобили и товарни МПС с общо тегло до 3,5 тона;

- 1,0% от съответната ЗС при товарни МПС с общо тегло над 3,5 тона и автобуси;

                -0,8 % от съответната ЗС при специализирана (селскостопанска, строителна и пр.) техника.

44. Обезщетенията за вреди на МПС със застрахователна сума до 10 000,00 /десет хиляди/ лева включително, настъпили в следствие събития попадащи в приложното поле на т. 43 от настоящия документ, се определят само и единствено по метода „Експертна оценка”. За МПС със застрахователна сума над 10 000,00 /десет хиляди/ лева се прилагат съответно условията, установени в т.33.1., 33.2. и 33.3. от ОУ.

45. Изплащането на застрахователно обезщетение се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който Застрахованият е представил всички необходими документи.

46. Застрахователното обезщетение се изплаща в лева. В случай, че отговорността на Застрахователя е във валута, застрахователното обезщетение се изплаща в левовата равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

47. При застрахователен договор с разсрочени вноски Застрахователят изплаща обезщетение при настъпване на застрахователно събитие само при условие, че Застрахованият е платил или плати всички дължими вноски за увреденото МПС.

48. Ако към момента на настъпване на застрахователното събитие за увреденото МПС има сключени повече от една застраховка, покриващи същите рискове, Застрахователят изплаща обезщетение в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по издадената застраховка се отнася към сбора на застрахователните суми от всички застраховки.
Виж целия пост
# 7
Не е тотална щета по протокол.Избрах доверен сервиз (незнам кое е по добре).Звъннаха ми днес казаха че поне месец два ще трябва да изчакам за обезщетение.Само не разбрах защо пожарникарите ме попитаха заключен ли е бил автомобила итн..тя колата е е на улицата паркирана..есте че е.
Наплаших се от отзивите..дано наистина мине справедливо с това каско.
Виж целия пост
# 8
Попитали са те, защото каското не важи в определени условия. Например, ако големия талон на автомобила стои в колата и тя бъде открадната, каското не покрива тази щета. Мои приятели си изпатиха така.
Виж целия пост
# 9
Ако сте имали право на Официален сервиз това попринцип е най-добрия вариант, защото всички части ще са оригинални.
При доверен сервиз се слагат най-евтините части.
И Вие дефакто няма да получите обезщетение, а от сервиза ще изпратят фактурата или на Вас и да я занесете на застрахователите или директно я пращат към ЗК и те я платят. Вие не плащате и не получавате нищо. Така че Вас не ви бърка колко време ще се бавят да изплатят обезщетението.
След като Ви издадат необходимите документи за пожара след това трябва да Ви издадат и Възлагателно писмо и от там в сервиза и вече когато е готова колата. Мисля, че имате право на заместващ автомобил докато вашата е на ремонт, но пак трябва да прочетете в Общите условия.
Виж целия пост
# 10
Днес ми се казва нова информация:"плащайте си лизинга,(фирмата лизинговата към която изплащам)щяла да ми изплати сумата за която е обещетен автомобила..до 1,2 месеца за да си закупя нов такъв.Но още не са ми излезнали документите и не вярвам на думите им.За ползата на автомобил съм питала нищо не казаха.
Виж целия пост
# 11
Да лизинговата компания е собственик на автомобил,нормално е те да се разправят със застрахователя.
Виж целия пост
# 12
Тази седмица ще разбера..много бавно и мудно стават нещата.
Виж целия пост
# 13
На колкото са ви я оценили,толкова трябва и да ви дадат. Ако имате някакъв проблем, се обърнете към адвокат.
Виж целия пост
# 14
На колкото са ви я оценили,толкова трябва и да ви дадат. Ако имате някакъв проблем, се обърнете към адвокат.

Грешите. Няма застрахователна компания, която да плати толкова, колкото е оценката - застрахователната сума, при тотал. Цитираните горе Общи условия (чл 35 и 35.1)сочат точния МАКСИМАЛЕН процент на обезщетението - 80% и то обща сума на изплатените обезщетения за целия срок на полицата, тоест ако преди това сте взели нещо, то се приспада.
Презумпцията е, че винаги има нещо, което при добро желание бихте могли да реализирате на пазара от тотала.
Но тук потребителят казва, че щетата не е оценена като тотал (да не са луди..  за да се докара до тотал трябва стойността на ремонта да надхвърля 70% от пазарната стойност), а ремонта  ще се извърши в доверен сервиз, съответно ликвидацията на щетата ще стане след като се представят фактурите от ремонта, независимо дали ще има ефективно плащане към сервиза или разчета ще е по друг, договорен между сервиза и застрахователите начин...
Така или иначе, лизингодателят си иска лизинга и то, забележете, с идеята като се оправи колата, клиента да си вземе нова...
Демек, трай коньо за зелена трева, сега плати едни пари на нашите хора да ти оправим колата, после ще си вземеш в най-добрия случай по-голямата част от тях а после добави още толкова и като ни върнеш колата (ние да я продадем като запазена, карана от баба) ще ти продадем нова. Междувременно, докато колата е в сервиз месец - два ползвай градски транспорт и плащай лизинга.
Това наглостта няма граници, но има ли овце ще има и стригачи...
Просто в такава държава живеем.

Адвокатът няма да Ви помогне, в Лев Инс не са балами, вЕрвайте ми...
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия