Училището е основано през 1997 г. и е лицензирано от МОН за всички образователни степени. Тази есен в Увекинд ще започне обучението си 15-и випуск първокласници, а два випуска гимназисти, завършили училището, вече успешно продължават обучението си по света и в България. В момента тече кампания по прием на ученици, завършили 7 клас. От есента гимназистите на Увекинд ще учат в центъра – на ул. "Калиакра" №5.


International School Uwekind предлага обучение както по националните програми, одобрени от МОН, така и по международни програми на International Baccalaureate – IB.
International School Uwekind е част от световната IB общност от 2011 г. и е eдинственото в България, оторизирано за програмата Middle Years Programme (MYP). В момента Увекинд е в процес на оторизация и за предуниверситетската програма на IB – Diploma Programme (DP). Програмата MYP на IB е петгодишна и обхваща класовете 6 и 7, както и три гимназиални класа – 8, 9 и 10. Класовете 11 и 12 са в програмата DP.


Какво е MYP?
Мiddle Years Programme e образователна рамка, конструирана така, че в нея влизат националните програми на страните, в които се прилага. Това позволява на Увекинд не само да следва българската национална програма за средно образование, като прилага учебен план за интензивно изучаване на чужди езици (немски и английски), а и да ползва успешните световни практики във всички предметни области.


В програмата се влиза с постъпването в 6 клас. За ученици, идващи от други училища, Увекинд предлага възможност за прием в MYP и в другите класове. За да завършат програмата, учениците трябва да са учили по нея най-малко две години -  в 9 и 10 клас.

В програмата могат да кандидатстват и ученици, завършили 7 клас. За тях 8 клас е изключително важен етап, защото осигурява разбиране на специфичните начини на преподаване, работата в клас и оценяването. За да отговорим на изискванията на програмата, учениците имат много допълнителни часове, в които изучават предмети от хуманитарната област, природните науки, изкуства и компютърни технологии.

Обучението в 9 и 10 клас е период на натрупване на академични знания в отдeлните предметни области и на развиванe на умения за анализ, синтез и трансфер на знания от област в област. Учениците завършват MYP с изпити по отделните предметни области и с Personal Project и могат успешно да продължат обучението си в Diploma Programme.

Какво е DP?
Diploma programme е предуниверситетска програма, която обхваща 11 и 12 клас. Тя сe структурира според академичната насоченост и личните желания на учениците. Успешното ѝ завършване гарантира взимане на българските държавни зрелостни изпити, подготвя за езиково сертифициране и дава висок кредит за прием в най-престижните университети по света.
Обучението в DP протича в 6 предметни области и 3 познавателни надпредметни ядра.


Предметни области:
Език и литература - (български, немски и английски)
Втори език - (български, английски и немски)
Математика
Личности и общества - бизнес и мениджмънт, география, икономика и история.
Науки - биология и химия, компютърен дизайн
Изкуства - музика, изобразително изкуство

Познавателни ядра:
Теория на познанието
Създаване на разширено есе (курсова работа)
Развиване на социални умения и дейности

Увекинд насърчава учениците си да израснат като креативни хора, които умеят да мислят и да оценяват собственото си развитие. Следвайки мисията си, International School Uwekind се стреми да им предоставя интелектуални предизвикателства, да развива индивидуалния потенциал на учениците си и да ги възпитава като граждани на света.
Виж целия пост