Приемайки общите условия на НЕГ.БГ АД за ползване на платформата BG-Mamma, потребителят се съгласява да се запознае с Правилата и политиката на платформата BG-Mamma и да ги спазва, както и при ползването на платформата да съблюдава българското и европейското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

НЕГ.БГ АД и платформата BG-Mamma не прилагат алгоритмично вземане на решения за модерацията.

НЕГ.БГ АД няма задължение да извършва наблюдение на информация, публикувана от потребителите, както и на информацията, съхранявана, пренасяна или направена достъпна чрез платформата, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на незаконна дейност.

Публикации, неотговарящи на правилата за ползване на платформата BG-Mamma, могат да бъдат редактирани, премествани, заключвани и/или премахвани по преценка на модераторите/администраторите, а на авторите им, в зависимост от тежестта на нарушението на правилата, могат да бъдат наложени временни или постоянни санкции, ограничаващи възможността за регистрация, публикуване, изпращане на доклади до модераторите и/или изпращане на лични съобщения.

Използвани изображения в теми, публикации, както и аватари и елементи от потребителския профил, които не съответстват на Правилата за ползване на платформата, могат да бъдат премахвани или редактирани. В зависимост от тежестта на нарушението на правилата, на съответните потребители могат да бъдат наложени временни или постоянни санкции, ограничаващи възможността за редакция на профила, качване на изображения, публикуване, регистрация и/или изпращане на доклади.

Модераторите и администраторите имат право да отправят предупреждения към потребителите по повод направени нарушения от тях.
При несъобразяване с направеното предупреждение и/или извършване на същото нарушение, модераторите/администраторите могат да наложат временна или постоянна санкция, ограничаваща възможността за регистрация, публикуване, изпращане на доклади и/или изпращане на лични съобщения.

Потребителите могат да бъдат предупреждавани максимум 3 пъти за нарушаване на правилата на платформата BG-Mamma. Предупреждението може да е под формата на временно ограничение за публикуване. След изчерпване на 3-те предупреждения се налага безсрочна забрана за регистрация/публикуване в платформата.

В случай на сериозно нарушение на Правилата може, без предупреждение, НЕГ.БГ АД да наложи безсрочна и незабавна забрана за регистрация/публикуване в платформата.

Всеки опит да се заобиколи временна санкция (чрез регистрация на нов профил, например) се санкционира, като се налага с безсрочна забрана за регистрация/публикуване в платформата.

НЕГ.БГ АД има право да запазва и/или използва материали и отговори/коментари/мнения/отзиви, изпратени от Потребителите и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и/или съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на НЕГ.БГ АД или на трети лица, както и в случаите, когато материалите и/или отговорите/коментарите/мненията/отзивите са изискани от съответните държавни органи.

НЕГ.БГ АД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава потребител, когато последният действа в противоречие със Закона, настоящите Правила за ползване на платформата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез ограничаване възможността за регистрация/публикуване в платформата и/или ограничаване възможността за изпращане на доклади и/или ограничаване възможността за изпращане на лични съобщения и/или спиране на достъпа на Потребителя до интернет страницата, както и чрез премахване на направени от потребителя публикации.

НЕГ.БГ АД има право да осъществява контрол и подбор на публикуваните отговори/коментари/мнения/отзиви, снимки, изображения и регистрации, аудио-визуални материали, както и да премахва, публикува отговори/коментари/мнения/отзиви и/или изображения по своя преценка, без да уведомява допълнително Потребителя, който е изпратил същите.

В горните случаи НЕГ.БГ АД не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи на Потребителя и/или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани снимки/изображения, отговори/коментари/мнения/отзиви и/или аудио-визуални материали или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, и/или непълнотата на съобщения, материали и/или отговори/коментари/мнения/отзиви, пренасяни, използвани, записвани и/или станали достъпни чрез интернет страницата.

Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Потребителя би могло да представлява престъпление, НЕГ.БГ АД има право да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление. В тези хипотези, в случай че на Потребител е наложена временна санкция - преустановяване, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение и/или отговор/коментар/мнение/отзив и/или аудио-визуален материал, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.

НЕГ.БГ АД не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не гарантира, че предоставените услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни. С приемането на общите условия потребителят се съгласява, че използването на предоставените услуги и информация е изцяло на негов риск и отговорност. НЕГ.БГ АД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи или предизвикани щети, причинени от достъпа,  употребата или невъзможността за употреба на платформата BG-Mamma, както и за грешки или пропуски на информацията в платформата.

НЕГ.БГ АД си запазва правото да изпраща анкети за проучване и подобряване на удовлетвореността от предлаганите стоки и услуги, маркетингови проучвания с цел разработка и предлагане на нови стоки и услуги в платформата, както и непоискани търговски съобщения до регистрираните потребители с цел информиране за нови услуги и стоки, предлагани от дружеството.

Редакция на направена публикация
Всеки потребител има право да редактира собствената си публикация в срок до 24 часа от момента на публикуването ѝ*.
След изтичане на първите 5 минути от публикуването, направената редакция на публикацията се отбелязва с надпис "Последна редакция: [дата и час] от [потребител].
След изтичане на 24-часовия срок след публикуването, потребителят няма право да редактира публикацията си.

*Ограничението за редакция на публикация не се прилага в някои от групите в платформата BG-Mamma (напр. групите за бременни с термин през определен месец, благотворителност и др.), тъй като в тях често се налага допълване на информация в първата публикация на темите. Ограничението може да не се прилага и за корпоративни профили на рекламодатели и партньори. Ограничението не важи за служебни профили на платформата BG-Mamma.[/size][/i]

Изтриване на публикации
Публикациите на потребител, които са предизвикали отговори и/или са част от дадена дискусия, не са свободно и самостоятелно съществуващи, а са пряко свързани с публикациите на останалите потребители, участвали в темите.

НЕГ.БГ АД прилага на платформата BG-Mamma политика за изтриване на публикации, когато са налице предпоставките за това, но това не следва да се извършва по начин, който би попречил на останалите потребители да участват в платформата BG-Mamma и като цяло да нарушава обществената функция на платформата BG-Mamma, а именно: да информира и да предоставя платформа за свободно общуване и изразяване на мнение. Когато няма явно закононарушение и основание за премахване, на основание спазване на правото на свобода на изразяване и правото на информация (чл. 17, параграф 3, б. „а“ от GDPR), НЕГ.БГ АД запазва публикациите, като по този начин не нарушава правата на останалите потребители, които са участвали в съответната дискусия.

Потребителите имат право да изтриват публикацията си, само в случай че мнението не е прочетено от друг потребител и след тяхното мнение няма други публикации, т.е. само ако мнението им е последно в темата и не е прочетено.
Редакцията и изтриването на стари публикации не се допуска, тъй като това може да изкриви представата за публикациите на други потребители в същата и/или други теми и да представи техните публикации в грешна светлина, да се наруши целостта на темата и/или логиката и/или смисълът на диалога.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни по всяко време всеки потребител има възможност да се възползва от правото си "Да бъда забравен”.

В случай че НЕГ.БГ АД изпълни искане на потребител да бъде деактивиран профилът му (възползване от правото “Да бъда забравен”), НЕ се изтриват направените през този профил публикации, но същите напълно се анонимизират.
НЕГ.БГ АД няма да изтрие стари публикации по искане на потребител (независимо дали искането му е да бъдат изтрити една, няколко или всички публикации, които е направил). По изключение, НЕГ.БГ АД, може да изтрие отделни, конкретно посочени с точен линк от автора им, публикации, които нямат последващи отговори, не са цитирани и по никакъв начин не влияят на дискусията в конкретната тема.


Процедура с искане за изтриване на публикация

В случай, че НЕГ.БГ АД получи сигнал с искане за изтриване на публикация на потребител с твърдение, че публикацията е клеветническа, опозоряваща или по друг начин засягаща законни права и интереси на трето лице, НЕГ.БГ АД ще се свърже с потребителя, направил въпросната публикация, с Искане за становище чрез лично съобщение и/или имейл на електронната поща, използвана за регистрация на профила му.

  • В случай, че потребителят, направил въпросната публикация, не изпрати становище до НЕГ.БГ АД в срок до 72 часа от изпращане на Искането или изрази становище, че вече не поддържа изразеното във въпросната публикация, НЕГ.БГ АД има право да изтрие въпросната публикация незабавно, като в този случай НЕГ.БГ АД не носи каквато и да е било отговорност за вреди, настъпили от премахването на публикацията.

  • В случай, че потребителят, направил въпросната публикация, потвърди, че поддържа изразеното в нея, НЕГ.БГ АД няма да я изтрие, като потребителят носи пълна отговорност за нея и всички други свои публикации в платформата. В този случай, потребителят задължително предоставя на НЕГ.БГ АД своите пълни три имена, адрес и телефон за контакт. Изискването за предоставяне на описаните лични данни е превантивно и същите няма да бъдат използвани и/или предоставяни на трето лице, освен при изрично, официално изискване от оправомощен/компетентен за това орган. При непредоставяне на описаните лични данни от страна на потребителя, НЕГ.БГ АД има право да изтрие въпросната публикация незабавно, като в този случай НЕГ.БГ АД не носи каквато и да е било отговорност за вреди, настъпили от премахването на публикацията.


Процедура с искане за изтриване на незаконно съдържание по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19.10.2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги)

В случай че НЕГ.БГ АД (Звеното за контакт по чл. 12 от Акт за цифровите услуги) получи Уведомление за наличие на конкретна информация, която дадено лице счита за незаконна, което отговаря на изискванията на чл. 16 от цитирания Акт за цифровите услуги и е валидно, то:

  • В случай че посочената в Уведомлението информация е явно незаконна, то НЕГ.БГ АД изтрива информацията незабавно и уведомява за това потребителя, който е публикувал въпросната информация, съгласно правилата на чл. 17 от Акт за цифровите услуги. НЕГ.БГ АД не носи каквато и да е било отговорност за вреди, настъпили от премахването на публикацията.

  • В случай че за посочената в Уведомлението информация НЕГ.БГ АД не може да направи категоричен и обоснован извод, че е незаконна, то НЕГ.БГ АД прилага описаната по-горе Процедура при искане за изтриване на публикация.
Виж целия пост