Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Страсти – градините в София, кампания 2020/2021 - тема 2

  • 13 293
  • 276
# 240
Сменете и адреса на детето ако възнамерявате един ден да ходи на училище в новия район.
Виж целия пост
# 241
Здравейте!
Детето не се ли води автоматично на адреса, на който е регистрирана майката?
Сменете и адреса на детето ако възнамерявате един ден да ходи на училище в новия район.
Виж целия пост
# 242
Да, при раждането го записват на адреса на майката, но след това не се прехвърля автоматично.
Виж целия пост
# 243
Точно това се коментираше някъде ИЗ последните страници - че ако впоследствие се сменя адреса, на детето не се прехвърля автоматично, а трябва изрично да се смени. Та да не стане “бау” преди първи клас.
Виж целия пост
# 244
Здравейте, ако единия родител е с постоянен адрес в кв. Витоша, а другия с постоянен в кв. Манастирски ливади, то те в един район ли попадат? Или попадат в двата Витоша и Триадица? Благодаря!
Виж целия пост
# 245
Здравейте на всички...след като ни минаха вълненията покрай кандидатстването в първи клас мин.година, сега е ред пак да се качим на влакчето с кандидатстване за ясла:)

Прочетох Наредбата в сила от 01.03, особено в раздел Критерии, но имам неяснота и ще съм благодарна на мнение (Camilia🌼).

Когато се роди второто ми дете преди 2 години, промених настоящия си адрес в района, в който живеем, в постоянен. Попълних заявления и за двете деца.

Сега, че получаваме точки с мъжът ми за адрес на територията на СО, ясно, но след като имам само 2 години на постоянен адрес, съвпадащ с района на яслата, в която ще кандидатстваме (независимо, че преди това 8 години съм се водела на същия по настоящ), това колко точки ще донесе за район?
Виж целия пост
# 246
Velina25, ако предишният ви постоянен адрес е бил отново в София, ще имате 4т. Ако е бил извън София, ще имате 3т, в този случай няма значение дали ще кандидатствате с постоянен или настоящ и двата ви носят еднакъв брой точки.
Виж целия пост
# 247
Velina25, ако предишният ви постоянен адрес е бил отново в София, ще имате 4т. Ако е бил извън София, ще имате 3т, в този случай няма значение дали ще кандидатствате с постоянен или настоящ и двата ви носят еднакъв брой точки.

Много благодаря! Да, в София е.

Значи, ако съм разбрала, различните точки за уседналост се отнасят за  адреса на територията на СО. Да не се притеснявам, че постоянният ми е реално само от 2 години (вече постоянен и настоящ съвпадат) и ще си получим точките за район (по местоживеене/желана градина)
Виж целия пост
# 248
Да, местене София-София не е от значение.
Така че ще имате максимален брой точки за адрес. Grinning
Виж целия пост
# 249
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5795 Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общ. ДГ
Има го и на сайта на МОН.

Прочетох проекта, няколко неща ми правят впечатление, лично мнение:
1. Чл. 1. Отнася се до деца от тригодишна възраст, т.е. ясленчетата пак са отсвирени, а всички са наясно че недостига там е най-голям; За тях компенсации няма да има.

2. Чл. 3. (1) Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата си, ако едновременно са изпълнени следните условия:
1. детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година;  
2. детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;  
3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година, поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
4. за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
5. ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
6.  родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази наредба.  


В т. 4 грешка ли има? Не може да Е записано детето и това да е едно от задължителните условия за компенсиране. Или всъщност може=да компенсират заплащането на частно ДЗ. Но пак не е приложимо  "Едновременно". Не всяко дете, което не е прието в общинско ДЗ, посещава частно.
Ал. 2 на същия чл. 3 не ми е ясна. Сега нямам време да отварям това ПМС, та не разбирам кой е прилежащия район на ДГ и училище. За районираните градове може и да е уредено.

3.Чл. 4. (1) На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите по чл. 3 разходи, пряко свързани с отглеждане и обучение на децата им, ако са допустими.  (2) Допустими разходи, които подлежат на компенсиране са: 1. разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1 , т. 5; 2. разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца; 3. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени  с физически лица; 4. разходи за отглеждане на детето в размер на 20 на сто от разходите по т. 3.    (3) Разходите по ал. 2, т. 2 и 3 са допустими, само ако предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.  (4) Разходите по ал. 2, т. 3 са допустими, ако физическото лице, страна по договора за обучение отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 2019 г.).
Т.е. обикновен човек гледачка не става, трябва да е учител. Ще стане почти неприложимо.
Чл. 7. (1)  Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени  с физически лица се удостоверяват със следните документи: 1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението; 2. премно-предавателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;  3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4,        ал. 3 за физическото лице, страна по договора; 4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер. (2) Когато договорът за обучение  по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице - обучител е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1, се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите;
Прекалено много изисквания и бумащина за ФЛ. Ал. 2 би следвало да иде реч за кооперативите.

4. Раздел трети, реда за изплащане. Тук са сътворили голяма боза. от чл. 8 и следващите до чл. 13 вкл. Разделено на периоди, които и мен на първо четене ме объркват. Чл. 9, ал. 4 Към искането се прилагат документите по чл. 5, 6 и 7, удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране.
Чл. 10. (1) Общината проверява дали са налице изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6,  извършва проверка на подадените документи съгласно изискванията на чл. 4 – 8 и на допустимостта на разходите.  (2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице със заповед определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния период или отказва изплащането на компенсация за недопустимите разходи. (3) Размерът на компенсацията за допустимите разходи, се определя за всеки
месец по отделно на  база на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с документите  по чл. 5, 6 и 7, но не повече от размерът по чл. 2, ал. 1.
 

Т.е. родителят ще получи евентуално компенсация в един по-късен период, следващ периода на обучение. След депозиране на различни документи и одобрение под формата на заповед. Стигаме до акта, обективиращ правото на получаване на компенсация или отказ за такава.  Одобрение или отказ при всички случай е ИАА по АПК, съответна процедура и реквизити, подлежи на обжалване и т.н. Трябва да е решение. Дори да се приеме, че наименованието "Заповед" не е съществено, със сигурност този акт на общината трябва да съдържа реквизитите на чл. 59 от АПК. Ако не променят нещо, тук прогнозирам че при прилагането ще стане мазаница.

От чл. 11 и чл. 12 се вижда, че изплащането ще е от АСП, дирекциите "Социално подпомагане". Това вероятно защото парите са от държавния бюджет, не от общинските. Т.е. съгласно наредбата един орган /кмета на съответната община/ със свой акт обективира правото на компенсация, друг орган /АСП/ изплаща.

Приложение № 1 е Заявлението. В него има САМО адрес на родител, не и адрес на детето. Противоречи на чл. 3, ал. 1, т. 3, в който се казва "настоящия адрес на детето". Адресът на единия родител може да е различен от адреса на детето, а той има право да подаде заявление.

в ПЗР са уредени сроковете за тази година.
Виж целия пост
# 250
Здравейте.
Тъй като ми предстои за пръв път да се впускам в сагата за детска ясла,бих искала да попитам дали правилно съм разбрала:
От 8 години имам настоящ адрес в жк.Бъкстон.Сега ни предстои да се преместим в ново жилище и ако си сменя настоящият адрес в Овча купел, означава ли,че отговарям на новия критерии за уседналост? При положение,че сменям адрес на територията на София.
Виж целия пост
# 251
Здравейте.
Тъй като ми предстои за пръв път да се впускам в сагата за детска ясла,бих искала да попитам дали правилно съм разбрала:
От 8 години имам настоящ адрес в жк.Бъкстон.Сега ни предстои да се преместим в ново жилище и ако си сменя настоящият адрес в Овча купел, означава ли,че отговарям на новия критерии за уседналост? При положение,че сменям адрес на територията на София.
Да, ще отговаряте на критерия за уседналост от над 3 години по настоящ адрес в Столична община, независимо от промяната на адреса, съответно ще получите 3 точки /ако адресът беше постоянен, пак щеще да се запази уседналостта, но точките по критерия щяха да са 4/.
Виж целия пост
# 252
Здравейте.
Тъй като ми предстои за пръв път да се впускам в сагата за детска ясла,бих искала да попитам дали правилно съм разбрала:
От 8 години имам настоящ адрес в жк.Бъкстон.Сега ни предстои да се преместим в ново жилище и ако си сменя настоящият адрес в Овча купел, означава ли,че отговарям на новия критерии за уседналост? При положение,че сменям адрес на територията на София.
Да, ще отговаряте на критерия за уседналост от над 3 години по настоящ адрес в Столична община, независимо от промяната на адреса, съответно ще получите 3 точки /ако адресът беше постоянен, пак щеще да се запази уседналостта, но точките по критерия щяха да са 4/.
Много Ви благодаря😊
Виж целия пост
# 253
Да, местене София-София не е от значение.
Така че ще имате максимален брой точки за адрес. Grinning
Но преди е била по настоящ, сега постоянен 2 г. Тоест аз го разбирам, че няма уседналост по постоянен, а по настоящ и тогава няма да има 4т., а 3т.
Виж целия пост
# 254
Да, местене София-София не е от значение.
Така че ще имате максимален брой точки за адрес. Grinning
Но преди е била по настоящ, сега постоянен 2 г. Тоест аз го разбирам, че няма уседналост по постоянен, а по настоящ и тогава няма да има 4т., а 3т.
Точно това уточнихме и предишният постоянен адрес е бил в София, така че си получава 4т.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия