Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Месечни помощи за дете /детски надбавки/-инфо,документи,въпроси-12

  • 121 825
  • 741
ПРЕДИШНА ТЕМА

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
    
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2018 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 300 лв.
За четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци за 2018 г. е 1200 лв. за всяко дете.
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение за 2018 г. е 2880 лв.
Еднократна помощ за осиновяване на дете е в размер на 250 лв., независимо от поредността на детето.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2018 г. са в размер на:
 
за доход до 400 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.

за доход от 400,01 лв. до 500 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 32 лв.;
2. за семейство с две деца – 72 лв.;
3. за семейство с три деца – 108 лв.;
4. за семейство с четири деца – 116 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв. Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж, чиито доход е под 450 в бруто на член от семейството.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 450 лв. бруто.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката; (не се изискват копия, оригиналите само за справка с декларираното)
3. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1. Доходът на човек в семейството да е под или равен на 400 лв. бруто в пълен размер или от 400,01 до 500 лв - 80% от помощта. За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт.
2. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра.
5. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2.бележка за поставените ваксини от личния лекар на детето.
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври - ОТПАДНА ТОВА ИЗИСКВАНЕ, ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОЛУЧАВА ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 450 лв. бруто.

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. удостоверението за раждане на детето (оригинал само за справка, не се изисква оставяне на копие);
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).

Дирекция "Социално подпомагане" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Еднократна помощ за семейства с първокласници.

За учебната 2018/2019 г. е определена помощ в размер на 250 лв. за ученици, записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите за началото на учебната година. Тя се отпуска на семейства, чиито доход за 2018 г. не превишава 450 лв. на член от семейството (за предходните 12 месеца). Помощта се отпуска без доходен критерий за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семействата на роднини, близки и в приемни семейства.
Всяка година с постановление на МС се определя размерът на тази помощ.

Какъв е редът за кандидатстване?
Еднократна целева помощ за ученици, записани за първи път в първи клас се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец. Към заявлението трябва да се приложи:

- удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация (за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения);
- удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището;
- удостоверение за раждане на детето (за справка);
- лична карта (за справка);

Документи се подават след 1-ви юли, като крайният срок е  до 15-ти октомври. Преди това трябва детето да е записано в училището.

От тук може да изтеглите необходимите ви формуляри за различните помощи.
Виж целия пост
# 1
Момичета, моля разгледайте първия пост и ако видите неточности ми пишете, за да направя корекцията в рамките на следващите 24 часа.
Виж целия пост
# 2
И някъде с големи червени букви, че вече не се изисква бележка от училище или градина, че детето ги посещава редовно  Simple Smile
Виж целия пост
# 3
Не видях информация за еднократната помощ за пъролак. Ако искате допълнете в първи пост.
И в тази връзка искам да попитам, какви помощи от БЧК се полагат на родителите, които са взели такава помощ. Защото моя позната взела за първолак и като отишла да пита в БЧК и казали, че евнтуално догодина ???? да провери за помощ от тях. На мен това не ми звучи достовено. Да не би да си ги прибират тия помощи, за които и без това няма информация никъде?
Виж целия пост
# 4
...

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1. Доходът на човек в семейството да е под или равен на 400 лв. бруто в пълен размер или от 400,01 до 500 лв - 80% от помощта. (За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов гр. брак след овдовяването тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт.
2. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра.
5. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ

...Предлагам да се добави текста с удебеления шрифт.... Между другото, понеже се изброяват различни видове помощи, не е ли добре тук да се включи и Помощта за Първокласници? (Сетих се, защото и за нея полусираците не декларират доход.)
Виж целия пост
# 5
Добре е да се добави информацията за помощта при първокласници. Това, което ме смущава, че към момента има информация за настоящата учебна година 2017/2018, а с постановление на МС се правят промените преди новата учебна година. Ако добавя сега информацията тя няма да бъде актуална за новата учебна година.
Виж целия пост
# 6
С това постановление по-скоро се утвърждава размера на помощта. Не пречи да упоменеш, това което е в закона и правилника, с допълнение за въпросното постановление.
Виж целия пост
# 7
Здравейте, някой дали е наясно, какво се случва през втората година от майчинството? Разбирам вече, че и приети в частните ясли, майките на децата трябва да го обявят в НОИ, иначе връщали пари нз за какъв период назад. Моля, някой който е наясно с това да сподели.
Виж целия пост
# 8
Има доста частни детски ясли, които получават субсидия от държавата за дейността си.
Виж целия пост
# 9
Здравейте, някой дали е наясно, какво се случва през втората година от майчинството? Разбирам вече, че и приети в частните ясли, майките на децата трябва да го обявят в НОИ, иначе връщали пари нз за какъв период назад. Моля, някой който е наясно с това да сподели.
КТ Чл. 164. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Не се казва  частно или държавно. Т.е. ако втората година детето започне да посещава ясла, то вие нямате право на този вид отпуск, а от там респективно и на обезщетението.
Имате право на 50% обезщетение и съответно трябва да се върнете на работа, или да ползвате друг вид отпуск.
Виж целия пост
# 10
Тази помощ от БЧК за всички, които са взели еднократна помощ за първокласник ли се полага? Rolling Eyes
Виж целия пост
# 11
Преди три дена подадох документи за детски. Имат ли срок за разглеждане на молбите и кога се свързват, ако има проблем по документите? Притеснявам се, понеже мъжът ми взима заплатите с един месец закъснение и в бележката са написали заплатите за  януари 2017 до дек.2017, които на практика са взети от февруари 2017 до януари 2018г., но това не си личи от никъде. Очаквам да ми звънят, но кога?
Виж целия пост
# 12
Всички, получили еднократната помощ за първокласници имат право на помощта от БЧК, но тази година няма да се дават хранителни продукти от Червения кръст. Може би догодина.
Виж целия пост
# 13
Преди три дена подадох документи за детски. Имат ли срок за разглеждане на молбите и кога се свързват, ако има проблем по документите? Притеснявам се, понеже мъжът ми взима заплатите с един месец закъснение и в бележката са написали заплатите за  януари 2017 до дек.2017, които на практика са взети от февруари 2017 до януари 2018г., но това не си личи от никъде. Очаквам да ми звънят, но кога?
не звънят, след месец отидете да си вземете заповед за получаване на помощи или отказ
Виж целия пост
# 14
tonynette, Simple Smile
може би не си забелязала -  под цитата с добавения текст за полусираците споменах, че това условие важи по същия начин и за помощта за първокласници. (Т.е. и за нея не декларират доход.) ... Направо с копи-пейст може да вмъкнеш изреченията ми и при информацията за помощ за първокласниците.  Simple Smile Simple Smile
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия