Месечни и целеви помощи за деца (детски надбавки) - инфо, документи, ВЪПРОСИ - 14

  • 64 366
  • 738
ПРЕДИШНА ТЕМА

ВАЖНО!

Считано от 01.07.2021 г. електронен адрес ao@asp.government.bg няма да функционира. Заявления-декларации за отпускане на помощи по различните нормативни основания може да подавате на електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, които са защитени канали за обмен на информация.
Повече информация, с точните електронни адреси на отделните ДСП може да намерите тук


Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, различни начини за  подаване по електронен път на документи за всички помощи към АСП:
*След регистрация, вход с ПИК на НОИ или Електронен подпис чрез Държавна агенция "Електронно управление"
Система за сигурно електронно връчване
 *Чрез подаване на електронен адрес ao@asp.government.bg
*Чрез Български пощи - препоръчано с обратна разписка

Инструкция за ползване на електронни административни услуги - актуални заявления-декларации за всички помощи

Всички документи за подпомагане се подават по настоящ адрес на декларатора
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
    
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2022 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 300 лв.
За четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци за 2022 г. е 1200 лв. за всяко дете.
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение за 2022 г. е 2880 лв.
Еднократна помощ за осиновяване на дете е в размер на 250 лв., независимо от поредността на детето.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2022 г. са в размер на:
за доход до 510 лв. на член от семейството за предходните 12 месеца
1. за семейство с едно дете – 50 лв.;
2. за семейство с две деца – 110 лв.;
3. за семейство с три деца – 165 лв.;
4. за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.
за доход от 510,01 лв. до 610 лв. на член от семейството за предходните 12 месеца
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 88 лв.;
3. за семейство с три деца – 132лв.;
4. за семейство с четири деца – 140лв.
За близнаци 75 лв. на дете.
Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител за 2022 г. е 150 лв.
Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 200 лв. Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж, чиито доход е под 610 лв. бруто на член от семейството.
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на:
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 610 лв. бруто.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.
КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12-те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ
Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката; (не се изискват копия, оригиналите само за справка с декларираното)по последна информация, данните се проверяват служебно и не се изискват оригинали ;
3. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1. Доходът на човек в семейството да е под или равен на 510 лв. бруто в пълен размер или от 510,01 до 610 лв - 80% от помощта. За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт.
2. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра. При възможност за служебна проверка от АСП за това, може и да не го поискат.
5. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.
•        При подаване на документи, трябва да се представи копие от вляазло в сила съдебно решение за допускане на развода на съпрузите

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик в ....клас (само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със СОП);
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане не може да получи информацията по служебен път)
6. Лични карти на деклараторите - за справка;
7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );

Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.
ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 610 лв. бруто.

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. удостоверение за раждане на детето (за справка) вече не се изисква, правят служебна проверка в ГРАО;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).

Дирекция "Социално подпомагане" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Еднократна помощ за семейства с първокласници и осмокласници.

За учебната 2022/2023 г. е определена помощ в размер на 300 лв. за ученици, записани за първи път в първи клас, както и за тези, записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите за началото на учебната година. Тя се отпуска на семействата, независимо от дохода им.
Всяка година с постановление на МС се определя размера на тази помощ.

Какъв е редът за кандидатстване?
Еднократна целева помощ за ученици, записани за първи път в първи /осми/ клас се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец. Към заявлението трябва да се приложи:
- удостоверение, че детето е записано в първи /осми/ клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището;
- удостоверение за раждане на детето (за справка) по последна информация, данните се проверяват служебно и не се изисква;
- лична карта (за справка);

Документи се подават след 1-ви юли, като крайният срок е  до 15-ти октомври. Преди това трябва детето да е записано в училището.

Размери на помощите за деца с увреждания през 2022 година
Скрит текст:
*Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
* Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
Виж целия пост
# 1
На какъв имейл адрес мога да подам онлай документи за детски надбавки?
Виж целия пост
# 2
На какъв имейл адрес мога да подам онлай документи за детски надбавки?
Поне първия пост се опитайте да прочетете. Пише си всичко.
Виж целия пост
# 3
Само при мен ли забива сайтът докато правя опит да се регистрирам с ПИК?
Виж целия пост
# 4
Здравейте, тези дни ще подаваме документите за детски помощи. Въпросът ми е относно доходите от наеми как се декларират. Взимала съм наем от офис за периода 09.2020-12.2020. Фирмата си внася данъка от мое име на всяко тримесечие, но годишната дан.декларация още не съм я правила. Трябва ли да предоставя някакъв документ за тези доходи, и от къде - НАП или фирмата наемател? Или просто ги вписвам в декларацията?
Други доходи не съм имала, ако е от значение.
Благодаря предварително!
Виж целия пост
# 5
Този наем как го получавате...кеш или по банка.х Ако  е по банка си виждате преводите за месеците от периода и си ги суирате.
Ако  е в брой, също имате документ.
Подгответе си едно копие на договора за наем, за вс. случай,не знам имат ли право да го искат от АСП.
Виж целия пост
# 6
Април подавам документи за детски на двете ми деца. Май месец, живот и здраве, ще родя. Май месец пак ходя да подам декларация за третото дете? Трябва ми акт за раждане, но той се издава в 14 дневен срок+5 дена в болницата, та аз ще надхвърля 7 дневния срок за промяна обстоятелства, или товс няма значение?
Виж целия пост
# 7
Един месец след раждането на детето се подава декларацията, не по-рано.  Би трябвало, след като сте подала документи през април, през юни да подадете промяна в обстоятелствата, но не съм съвсем сигурна, да ви актуализират заповедта до края на март 2022, вече за три деца. Ако това стане, отново през април 2022 ще подадете отново всички документи. Нека някой по-запознат се включи.
Виж целия пост
# 8
Подадохме за детски, дадоха ми входящ номер, трябва ли някъде нещо да проверявам с него или да очаквам превод директно по сметката /сумата на член влиза в рамките за детски 32лв. /
И втори въпрос юни месец доходът ни ще възлиза за да взимаме 40лв детски може ли да отидем отново да подадем документи отново?
Виж целия пост
# 9
Не можеш да подадеш документи, преди да изтече срокът на настоящата заповед.
Виж целия пост
# 10
Днес събрала всички документи  отидох да подам за детски,  ама не стана. Заради сменен настоящ адрес, водя се в друга община, заради КПП-тата си бяхме изкарали  да ходим до село. Сега ще трябва или в другата община  да подам или пак да сменя адреса.....уфффф

Та въпроса ми е...има ли идея някой, дали ако си сменя аз тук да ми е адрес а ММ не си го смени и остане на селото, дали като подам него ще го броят в ,,деленето,, на дохода. Опасявам се че като е на друг адрес може и да не го броят за член на семейството  и така няма да взема детски. Ако пък не сменя адреса и подам в селото, тогава ще е най лесно, но пък и двете деца си се водят тук...или това няма значение...Нещо се обърках.
Виж целия пост
# 11
Щом имате сключен граждански брак, на какъв адрес се води съпругът ти няма значение."Ще го броят в деленето", спокойно Smile
Вариантите в твоя случай са наистина два,
или си сменяш адреса, или подаваш на село.
Виж целия пост
# 12
Щом имате сключен граждански брак, на какъв адрес се води съпругът ти няма значение."Ще го броят в деленето", спокойно Smile
Вариантите в твоя случай са наистина два,
или си сменяш адреса, или подаваш на село.
Нямаме брак ....??? Ще го броят ли ако е на друг адрес той? Ако  няма да го броят ,хич да не си сменям регистрацията....
После за изборите дано не е проблем пак....
Виж целия пост
# 13
За детските се подава по настоящ адрес. И ние го сменяхме заради КПП. На нас и двете социални са в Пловдив, просто едното е за община Пловдив, другото е за община Марица, та изобщо не се занимавах пак с адреси.
Виж целия пост
# 14
И аз така, едното ми е в Тракия,  а другото община Родопи....та ще видим, май май ще подам в Родопи и това е.
А за гласуването дали ще има промяна.....?
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия