Център за асистирана репродукция (ЦАР) тема 38

  • 44 933
  • 760
Ц Е Н Т Ъ Р    З А     А С И С Т И Р А Н А     Р Е П Р О Д У К Ц И Я

Най-важната информация за всички, които влизат за първи път в темата!!!

Център за асистирана репродукция  (ЦАР)
гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, ст.36

Телефони за информация:
02/895-31-46
02/895-31-48

Работно време: 9.00-12.00 13.00-17.00 ч.

Получаване на заповеди за одобрение:
от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 ч.

http://www.car-bg.org/

Какво представлява "Център за асистирана репродукция"?
Центърът е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане.
 
При изпълнение на своите функции директорът на центъра се подпомага от:
1. Комисия;
2. Обществен съвет;
3. Администрацията на центъра, която се състои от служители по трудово правоотношение.


ЦАР финансира:

1. лекарствените продукти, необходими за стимулацията
2. контрол на стимулацията:
   - ехографски прегледи;
   - хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики): :
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) трансфер на свежи ембриони;
д) криоконсервация на предимплантационни ембриони
     или на яйцеклетки (при доказано онгологично заболяване при жената - чл. 26, ал. 1, т. 6 );
е) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите
ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
ж) асистирана репродукция на спонтанен цикъл - необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под
ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.
(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са
включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т.
5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

ЦАР не финансира:

Скрит текст:
1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
   - микробиологични;
   - спермален анализ;
   - за трансмисивни инфекции;
   - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
   - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
   - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
   - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

При какви индикации ЦАР финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?:
1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
   б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
   в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
   г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
   д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
   е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
   ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
   б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
       аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
       бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
       вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
       гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
       дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
ВАЖНО-  - съгласно новите промени в Правилника за работа при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).
5. доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
6. доказано онкологично заболяване при жената.
7. Центърът може да финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката при наличие на индикации по ал. 1, т. 1 - 6 в един или повече от следните случаи:

1. при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и
(low - responders: 0 - 4 овоцита);
2. ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 1 до 1,4 ng/ml;
3. наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за
КОХС (като автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.).
(3) Наличието на индикациите по ал. 2, т. 1 и 2 не изключва възможността за прилагане на асистирана репродукция с КОХС, освен ако заявителката не е изразила писмено съгласие за процедура на
спонтанен цикъл.
При кои случаи ЦАР не финансира ин витро оплождане? - Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи:
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон по-малко от 0,5 ng/ml (7,4 pmol/l) при второгенерационен тест;
3. при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1;
4. при жени, навършили 35 години към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 1 - за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 (онкологично заболяване).
5. Не се извършва одобряване на втори, трети и четвърти опит по реда на този правилник на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 5, а за индикацията по чл. 26, ал. 1,
т. 6 - към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 2 за втори, трети и
четвърти опит.
Как се извършва кандидатстването за финансиране от ЦАР?

Скрит текст:
Кандидатстването за финансиране от ЦАР става чрез заявление, към което се прилага:
1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI)
с един и същ партньор;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 5 - медицинска документация за доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите и становище от специалист по медицинска генетика;
   -  за индикации по чл. 26, ал. 2 (спонтанен цикъл), т. 1 - документ от лечебно заведение, в което е проведена предходна стимулация, съдържаща данни за отговора към КОХС;
   - за индикации по чл. 26, ал. 2 (спонтанен цикъл), т. 2 - медицинска документация, удостоверяваща стойността на анти-Мюлеровия хормон;
   - за индикации по чл. 26, ал. 2 (спонтанен цикъл), т. 3 - документ от лекуващ лекар по основното заболяване или състояние, съдържащ мотивирана препоръка за неприлагане на КОХС;
2.  етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, а при индикации за асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист по асистирана репродукция за прилагане на този метод;
3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2
4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";
5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;
6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4
7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.
(2) Изискването за българско гражданство и за съответствие с чл. 83, ал. 1 и 2 от Закона за здравето се прилага по отношение на жената, която желае да се подложи на ин-витро процедура.

Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

Горепосочените документи се прилагат, когато жената подава заявление за първи път.

В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.

ВАЖНО:

(6) Въз основа на едно подадено заявление заявителката се одобрява за една процедура за трансфер на свежи ембриони и една процедура за трансфер на размразени ембриони.
(7) Заявителката подава заявление за втори и следващ опит за асистирана репродукция само след като е проведена процедура за трансфер на свежи ембриони и процедура за трансфер на размразени
ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра, въз основа на
съответната предходна заповед на директора на центъра.


Заявителката предоставя писмена информация до директора на центъра и до лечебното заведение,
където е проведена ин витро процедурата за резултатите от нея. Информацията се
предоставя в срок до един месец след настъпване на забременяване и в същия срок след
аборт, настъпване на извънматочна бременност или раждане (независимо от срока на
бременността).

Как се разглеждат заявленията?- След одобрение на заявлението:
Директорът на ЦАР в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.
Когато директорът на ЦАР констатира неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

Размерът на отпусканата парична сума е:
    - не повече от 5000 лв. при трансфер на свежи ембриони;
    - не повече от 500 лв. при трансфер на размразени ембриони;
    - предложение за размера на отпусканата парична сума в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6 (онкологично заболяване при жената) - не повече от 2500 лв. по заявление по чл. 32, ал. 1, т. 1 (включва дейности по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, букви "а" и "д" (относно криоконсервация на яйцеклетки) и не повече от 2500 лв. по заявление по
чл. 32, ал. 1, т. 2 (включва дейности по размразяване, оплождане и трансфер на ембриони);Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на ЦАР.

Как да разберем дали сме одобрени?
Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.

Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?
Ще бъдете уведомени от служителите на ЦАР.

Къде мога да проверя статуса на документите си?
Адресът на сайта на "Център за асистирана репродукция" е www.car-bg.org

Заповеди от ЦАР могат да бъдат получени с пълномощно - нотариално заверено. Текст на пълномощното:

Скрит текст:
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

ПОДПИСАНАТА:
............, ЕГН .................. ,с постоянен адрес гр..... ул....№..., ЛК № ............., изд. на .... от МВР.....

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
............, ЕГН .................. ,с постоянен адрес гр..... ул....№..., ЛК № ............., изд. на .... от МВР.....

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
Да ме представлява пред Министерство на Здравеопазването, Център за асистирана репродукция, със седалище в гр.София, бул.”Акад.Иван Гешов”№15, ет.11, като получи от мое име Заповед за организационно и финансово подпомагане, във връзка с подадено от мен Заявление за организационно и финансово подпомагане с регистрационен индекс №......от ........г.
 
         УПЪЛНОМОЩИТЕЛ…………

Колко опита ин витро финансира ЦАР? - ЦАР финансира до четири опита ин витро.

ЦАР финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете? - Да. Няма такова ограничение.

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от ЦАР, да сменят клиниката, в която се лекуват? - Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите. Подава се молба до директора на ЦАР за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия случай.

Финансира ли ЦАР вече започнати ин витро процедури? - ЦАР не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.

Къде се правят спермограми? - При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с ЦАР. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.

Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията! - На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват. На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.

Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства? - Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е една година след издаването на заповедта.

Какво трябва да имаме задължително? - Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).

При неуспешен първи опит, финансиран от ЦАР, какво трябва да се направи? - Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.

Лечебни заведения със сключен договор с Центъра за асистирана репродукция (актуализирани към май 2016 г.)


Скрит текст:
1.   СБАЛ“Свети Лазар“ ООД
2.   СБАЛАГРМ“София“ООД
3.   САГБАЛ“Д-р Щерев“ЕООД
4.   Ин витро МЦ „Братя Тодорови“ООД
5.   МЦ“Репробиомед“ ООД
6.   МЦ“Афродита“ООД
7.   АСМП-МЦ“София-2000“ ООД
8.   МЦ „Репромед“ ЕООД
9.   МБАЛ за женско здраве „Надежда“ ООД
10.   УСБАЛАГ“Селена“ ООД
11.   МЦ“Свети Иван Рилски“ООД, Тутракан
12.   МЦ „Бора“ ЕООД
13.   СМЦГ „Ню лайф“ ООД
14.   МБАЛ „Вита“ ЕООД
15.   МЦ „КИРМ“ЕООД
16.   АМЦСМП“Майчин дом“ ЕООД, Варна
17.   УМБАЛ „Бургас“ АД
18.   МЦ“Надежда репродуктив София“ООД
19.   МЦРМ „Нова радост“ ЕООД
20.   МЦ „Ин витро Тракия“ЕООД, Стара Загора
21.   СБАЛГАР „Д-р Малинов“ ООД
22.   Ин витро АГ МЦ „Димитров“ЕООД
23.   ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
24.   СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД
25.   АСМП-МЦ“Свети Иван Рилски“ ООД, Шумен
26.   МЦАР „Варна“ ООД

Линк към старите теми:

тема 26 - http://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=987840;;20
тема 27 -http://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1004368
тема 28 -http://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1017209
тема 29 -http://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1027476
тема 30 - http://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1043017
тема 31 - https://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1067124
тема 32 - https://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1096558
тема 33 - https://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1134147
тема 34 - https://www.bg-mamma.com/?topic=1244017
тема 35 - https://www.bg-mamma.com/?topic=1300482
тема 36 - https://www.bg-mamma.com/?topic=1372073
тема 37 - https://www.bg-mamma.com/?topic=1442142Б Ю Д Ж Е Т:

Скрит текст:
бюджет за 2013 г. (ЦАР е към НЗОК) - 15 млн. лв.
бюджет за 2014 г. (ЦАР е към МЗ) - 7 млн. лв. (т.е. наполовина)
бюджет за 2015 г. (ЦАР е към МЗ) - 12 млн. лв. (увеличение от 5 млн.)
бюджет за 2016 г. (ЦАР е към МЗ) - 12 млн. лв. (не е прието предложение за увеличаване с още 12 млн.)
бюджет за 2017 г. - 12 млн.лв.
бюджет за 2018 г. -  20 млн.лв.

Отчет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.:

"Уважаеми пациенти, Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г., които са в размер на 4 830 061 лева.

Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет за дейности по асистирана репродукция е 13 527 605 лв.
През второто тримесечие на 2018г. се запазва установената тенденция на повишаване на броя на приетите заявления - приети са 1283 заявления за организационно и финансово подпомагане при 1109 заявления за същия период на 2017г.
През второто тримесечие на 2018г. са връчени 1599 заповеди.
От началото на годината са стартирани 2029 бр. процедури, като при 590 от тях е постигната  клинична бременност.
В периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. са родени общо 455 деца от 367 процедури завършили с раждане и финансирани от ЦАР през 2016г. и 2017г.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на около 3 месеца от датата на подаване на заявление.
Заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през трето тримесечие на 2018г., е 1283 броя.

Успеваемост на лечебните заведения за асистирана репродукция.

Дата: 30.03.2018

Уважаеми пациенти,
Имам удоволствието да Ви информирам, че в изпълнение на изискванията на ПОРДЦАР, представяме информация за всяко лечебно заведение http://car-bg.org/documents/Uspevaemost.pdf относно успеваемостта на дейностите по асистирана репродукция, финансирани от центъра. Разпределена и по възрастови групи, както и за средния период за изчакване от връчване на заповедта до започване на процедура за асистирана репродукция за всяко лечебно заведение за периода 1 януари - 31 декември на 2017г.
С поздрав, Д-р М.Георгиева – директор на ЦАР
Виж целия пост
# 1
Здравейте, получих съобщение от Еконт за утрешна пратка от ЦАР, ако е отрицателно становището ще го получа ли с куриер
Виж целия пост
# 2
Здравейте, получих съобщение от Еконт за утрешна пратка от ЦАР, ако е отрицателно становището ще го получа ли с куриер

Не мисля. Аз все още нямам смс за пратка. Колко ли време трябва да чакам?

Edit: Проверих си в профила в Еконт, утре ще я взема.
Виж целия пост
# 3
Здравейте, получих съобщение от Еконт за утрешна пратка от ЦАР, ако е отрицателно становището ще го получа ли с куриер

Не мисля. Аз все още нямам смс за пратка. Колко ли време трябва да чакам?

Edit: Проверих си в профила в Еконт, утре ще я взема.

 
Успех!
Какъв ви е входящият номер
Виж целия пост
# 4
Получих си заповедта. Пише, че финасират до 5000 лв. при свеж трансфер и 500 лв. при ЗЕТ. Може ли да разясните, защото не вдявам как така 500 лв. при ЗЕТ? Може би грешно разбирам, но тези 500 лв. какво покриват? Стимулация покрива ли се? Simple Smile

Благодаря предварително!
Flowers Four Leaf Clover
Виж целия пост
# 5
Получих си заповедта. Пише, че финасират до 5000 лв. при свеж трансфер и 500 лв. при ЗЕТ. Може ли да разясните, защото не вдявам как така 500 лв. при ЗЕТ? Може би грешно разбирам, но тези 500 лв. какво покриват? Стимулация покрива ли се? Simple Smile

Благодаря предварително!
Flowers Four Leaf Clover

Здравейте! 5000лв покриват стимулация(лекарства), пункция и свеж трансфер. 500лв са ако се наложи да имате замразен трансфер.
Виж целия пост
# 6
Здравейте,

И аз се включвам в списъка с чакащи. Днес получих входящия номер.
Стискам палци на всички 🍀
Ние сме с мъжки фактор. Приложили сме 2 спермограми, ще видим дали ще поискат трета.
Виж целия пост
# 7
Здравейте!  И ние вече имаме номерче и сме в очакване. Също с мъжки фактор и 2 спермограми. Дано всичко е наред и получим одобрение. 🙏
А някой знае ли кога се очаква заседание?
Виж целия пост
# 8
Средата на месеца е. Simple Smile Успех момичета, стискам ви палци!
Виж целия пост
# 9
Здравейте , след цветна снимка направена днес в Селена пише , че съм с нагънати тръби и двете , мъжа ми е с таратозооспермиа . Говорехме с лекаря каза че Цар няма да ни одобри и трябва ние да се самофинансиране , аз още съм в шок . Иска да направим лапороскопия и тогава щели да ме одобрят за 4 опита от Цар . Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ..
Виж целия пост
# 10
До 4ри опита се финансират. Веднага за 4ри няма как да стане. Кандидатства се наново. Каква е идеята на лапароскопията? Отстраняване на тръбите?
Виж целия пост
# 11
Не лекаря каза , че няма смисъл да подаваме документи с 2 силно нагънати тръби съм и с тартозооспермия. Идеята му беше да я направим за да подадем за фонда , каза ще щяк да огледа за възли и до там , но било 50 на 50 . Иначе сами трябвало да се финансираме . Просто имам чувството че иска само да ми вземе парите ...
Виж целия пост
# 12
Бих потърсила второ мнение.
Виж целия пост
# 13
Ниа, нас ни одобриха с една премахната и една силно нагъната, и на мен докторката каза,ч е шанса е 50/50, тъй като имали случай на откази, но все пак каза да пробваме.
Виж целия пост
# 14
Здравейте,
Тъй като скоро и ние ще кандидатстваме с мъжки фактор, бих искала да попитам поради какви причини са изисквали 3та спермограма, ако някоя от Вас знае случайно. Предварително блгодаря Simple Smile
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия