Принудителна смяна на постоянен адрес / дерегистрация?

  • 1 313
  • 21
Аз имам нужда от съдействие или разясняване и ако някой може да помогне - ще съм благодарна!

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 92.
Скрит текст:
(1) (В сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 92 - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и 3. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по ал. 2 и 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.
(Sunglasses (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по ал. 2, се установяват от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенцията за социално подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) В случаите по ал. 8 органите по ал. 1 сезират незабавно комисията, която извършва проверка на обстоятелствата и дава становище за адресна регистрация в 7-дневен срок. Въз основа на становището на комисията органите по ал. 1 извършват адресната регистрация.
(10) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
(11) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Алинея 10 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство.
(12) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на адрес и заличаване на адресна регистрация, за срок 5 години.
(13) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Актовете на органите по ал. 1, с които се отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Актовете на органите по ал. 1 за заличаване на адресна регистрация подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на административния съд е окончателно.
Чл. 99.
Скрит текст:
(В сила от 1.01.2000 г.) (1) Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни "Население".
(3) Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон. Ограничението по изречение първо се прилага и когато се извършва пререгистрация в същото или в друго място за подслон на територията на същата община.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Настоящият адрес на децата, настанени в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, е адресът на услугата. Адресните карти за тях се подават от ръководителя на съответната услуга.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Непълнолетните лица, които се обучават в училища в населено място, различно от постоянния и настоящия адрес на родителите, могат лично да подават адресни карти за промяна на настоящия си адрес. В този случай към адресната карта трябва да се приложи уверение от съответното училище, че лицето е записано като ученик.
Чл. 99а.
Скрит текст:
(Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) В случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
Чл. 99б.
Скрит текст:
(Нов - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя протокол.
(3) В тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.
(4) В началото на всяка учебна година ректорите на висшите училища предоставят на съответните органи по чл. 92, ал. 1 актуален списък на лицата, настанени в студентски общежития, като броят на лицата, настанени в една стая, не може да надвишава броя на леглата в нея. Адресните регистрации на лица, които не са включени в списъците по изречение първо, се заличават със заповед на органа по чл. 92, ал. 1.
(5) Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

Според гореописаното, дерегистрация от кмета може да се извърши единствено ако е установено нарушение при регистрирането на постоянния адрес (т.е. липсващ документ и т.н.)? Ако всичко е изрядно, подадено в присъствието на собственика на имота, с декларации и подписи (които се съхраняват в срок от 5г, а смяната на адреса е настъпила преди 2г) - нарушение при регистрирането няма. Съответно има ли как кметът да издаде заповед за дерегистрация, след проверка от събралата се комисия?

Ето и ситуацията, в случай, че не се разбира съвсем за какво става въпрос:
Преди 2г, заедно със собственикът на имота, подаваме заявления за смяна на постоянния и настоящия ми адрес, като сме лично, представяме нотариален акт, подписваме декларации за съгласие, че мога да се водя на адреса и т.н. (всичко, което предоставиха като документ за попълване в общината е попълнено и предадено). След 1г смених настоящият си адрес с адреса на друг апартамент, който обитавам (в друг град).
Текущо, собственикът на имота иска да си сменя постоянния адрес, за да не се водя вече на неговия имот, но в момента нямам физиеската възможност да отида да сменям документи (ЛК, данни в банки и т.н.), а и след 2м ще сключа брак и ще сменям документите така или иначе (ще променя адреса с този на половинката).
Обадиха ми се от общината да ме информират, че е подадено заявление от собственика и ще започне 'тежка' процедура по сформиране на комисия и дерегистрацията ми от постоянния адрес, защото не живея там. Аз живея в имота по настоящ адрес, а според закона двата не са обвързани и смяната на единия не води задължително до смяната на другия.
При заявен настоящ адрес, който обитавам - може ли да се използва като основание да ме дерегистрират, защото двата адреса не съвпадат?
Съответно ако ме дерегистрират, макар да няма нарушения в подаването на документите при регистрация (т.е. дерегистрирането е неправомерно и незаконно в този случай Thinking) - какво следва като процедура, уведомление, какъв ще ми бъде постоянният адрес и налага ли се някаква глоба? Също така към коя институция да сигнализирам за нарушението?

П.С. Изчетох тази тема, но е стара, а и не отговаря на въпросът ми: https://www.bg-mamma.com/?topic=531724

Извинявам се за дългия пост, но исках да е максимално ясен казуса.
Виж целия пост
# 1
Няма нарушение. Не си спомням точния термин за това какво констатират в проверката, мисля че беше "липса на трайна уседналост", с две думи ще проверят дали живееш там и щом не живееш и собственика иска да се отпишеш ще те дерегистрират. Майка му на ММ дерегистрира преди време наемател, на когото беше сглупила да извади постоянен адрес и после той отказваше да си го смени след като се изнесе.
Виж целия пост
# 2
Няма нарушение. Не си спомням точния термин за това какво констатират в проверката, мисля че беше "липса на трайна уседналост", с две думи ще проверят дали живееш там и щом не живееш и собственика иска да се отпишеш ще те дерегистрират. Майка му на ММ дерегистрира преди време наемател, на когото беше сглупила да извади постоянен адрес и после той отказваше да си го смени след като се изнесе.

А защо трябва да има трайна уседналост, след като това е разликата между постоянен и настоящ адрес (на единият се водиш постоянно, а на другия е текущата ти уседналост, и може да я сменяш през година или месец)?
Години наред съм се водила по постоянен адрес в апартамента на родителите ми, но съм сменяла не малко квартири и настоящи адреси - никъде не е било посочено, че трябва да ми махнат постоянния адрес защото 15г нямам трайна уседналост там.
Също - с какъв постоянен адрес оставам, след тази дерегистрация? Апартаментът на родителите ми (предишният ми постоянен адрес) е продаден и с нов собственик, така че не мога да се запиша там.
Виж целия пост
# 3
Иди в общината ви, представи се за собственик, който иска да отпише някой и ще ти обяснят точно процедурата и колко време горе долу отнема.
Виж целия пост
# 4
При заявен настоящ адрес, който обитавам - може ли да се използва като основание да ме дерегистрират, защото двата адреса не съвпадат?

Не, можеш колкото си искаш да си променяш настоящия и той никога да не съвпада с постоянния, но това не е основание да те дерегистрират.

Съответно ако ме дерегистрират, макар да няма нарушения в подаването на документите при регистрация (т.е. дерегистрирането е неправомерно и незаконно в този случай Thinking) - какво следва като процедура, уведомление, какъв ще ми бъде постоянният адрес и налага ли се някаква глоба?

Имаше някаква глоба, поне в София помня, че им налагаха, но не е голяма и не е никакъв стимул хората стриктно да сменят адресите. Трябва да си намериш друг адрес за лична карта. В началото на тази година пак имаше предложение за "служебен" постоянен адрес, защото има хора без собствен имот, в чужбина и т.н., които няма къде да се регистрират. Има срок след подаване на заявлението за заличаване да се сформира комисия и да направи проверка, но не става бързо (освен ако не са забързали процедурата). Два месеца не са много време - често истинското разписване на документи и промяната е малко по-рано от деня на сватбата. Не може ли да помолите разписването да е възможно най-рано, пък после си карайте сватбата?

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/16889277

Също така към коя институция да сигнализирам за нарушението?

Кое нарушение? Аз ще ви кажа от гледна точка на собственика - той има ограничение колко хора да се регистрират на адреса. Може да му се налага да търси спешно адрес за регистрация на близък или да са му направили проблем, че на адреса има много хора (идат избори, сменят се регистрации и се проверява). Може да идват хора да ви търсят, писма и т.н. Даже е доста тегава и бавна процедурата, аз съм собственик, а трябва аз да ходя и да подавам заявления, за да махнат адреса на предишния - четирима души ми се водят, които от години не живеят тук.
Виж целия пост
# 5
При заявен настоящ адрес, който обитавам - може ли да се използва като основание да ме дерегистрират, защото двата адреса не съвпадат?

Не, можеш колкото си искаш да си променяш настоящия и той никога да не съвпада с постоянния, но това не е основание да те дерегистрират.
Т.е. в случая единствената причина да се случи дерегистрация е искането на собственика, макар с неговото съгласие да съм се регистрирала в имота му?!

Съответно ако ме дерегистрират, макар да няма нарушения в подаването на документите при регистрация (т.е. дерегистрирането е неправомерно и незаконно в този случай Thinking) - какво следва като процедура, уведомление, какъв ще ми бъде постоянният адрес и налага ли се някаква глоба?

Имаше някаква глоба, поне в София помня, че им налагаха, но не е голяма и не е никакъв стимул хората стриктно да сменят адресите. Трябва да си намериш друг адрес за лична карта. В началото на тази година пак имаше предложение за "служебен" постоянен адрес, защото има хора без собствен имот, в чужбина и т.н., които няма къде да се регистрират. Има срок след подаване на заявлението за заличаване да се сформира комисия и да направи проверка, но не става бързо (освен ако не са забързали процедурата). Два месеца не са много време - често истинското разписване на документи и промяната е малко по-рано от деня на сватбата. Не може ли да помолите разписването да е възможно най-рано, пък после си карайте сватбата?
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/16889277
А имате ли идея къде мога да намеря информация за такава глоба, защото никъде не успявам, дори при звънене в полицейско районно управление - не успяха да ми отговорят, защото не знаят. След 2месеца ни е реалното подписване, така че не можем по-рано да го изместим.

Също така към коя институция да сигнализирам за нарушението?

Кое нарушение? Аз ще ви кажа от гледна точка на собственика - той има ограничение колко хора да се регистрират на адреса. Може да му се налага да търси спешно адрес за регистрация на близък или да са му направили проблем, че на адреса има много хора (идат избори, сменят се регистрации и се проверява). Може да идват хора да ви търсят, писма и т.н. Даже е доста тегава и бавна процедурата, аз съм собственик, а трябва аз да ходя и да подавам заявления, за да махнат адреса на предишния - четирима души ми се водят, които от години не живеят тук.
Визирах нарушение от страна на органите да ме дерегистрират, при все че съм законово регистрирана с всички документи и съгласие на собственика (т.е. не нарушавам разпоредбите и при становище от комисия не би следвало да ме дерегистрират). Според мен би било неправомерно самосиндикално да ме дерегистрират, просто защото на някой вече така му е щукнало, но понеже не съм запозната - търся информация Simple Smile
Не знам дали има значение, но апартамента беше новопостроен и няма предишни собственици (или регистрирани на адреса хора). Единствено е текущият собственик, един роднина, аз и още 2ма приятеля на собственика (по същия начин регистрирани като мен), което не би следвало да надвишава максимално допустимия лимит за имота, нито да пречи да се регистрира още някой.
Виж целия пост
# 6
За глобата - питай в общината.

Ами не му е "щукнало", имотът е негов, не живееш там вече, нямаш общо, освен това кой ще получава кореспонденция на адреса?

Държавни и общински органи пращат на постоянен адрес. А знаеш ли колко хора се оказват осъдени, понеже писма за задължения са идвали на постоянен адрес, който не обитават от години?

По-добре питай с колко можеш да отложиш издаването на нова лична карта и вписването на нов адрес с новото име.
Виж целия пост
# 7
Няма нарушение от страна на органите. Тя още не е завършена и процедурата де, така че могат и да не установят нарушение на разпоредбите. Ако установят и те дерегистрират, ще бъде заличен постоянният адрес и в едномесечен срок следва да заявиш нов. Можеш и да оспориш заповедта пред административния съд, което пък би ти дало още време докато заповедта влезе в сила, време, през което да сключиш граждански брак например.

Това че при регистрацията на постоянен адрес всичко е било напълно законосъобразно, извършено е съгласно закона, съвсем не означава, че след време собственикът на имота не може да поиска дерегистрация. Както виждаш от закона - може и това си е негово право.
Виж целия пост
# 8
За глобата - питай в общината.

Ами не му е "щукнало", имотът е негов, не живееш там вече, нямаш общо, освен това кой ще получава кореспонденция на адреса?

Държавни и общински органи пращат на постоянен адрес. А знаеш ли колко хора се оказват осъдени, понеже писма за задължения са идвали на постоянен адрес, който не обитават от години?

По-добре питай с колко можеш да отложиш издаването на нова лична карта и вписването на нов адрес с новото име.

От общината не успяха също да ми дадат информация, и ме насочиха към полицията, защото уж те определяли глобата. Още по телефона питах, когато ми се обадиха.

А за щукването - още в началото не съм живяла там, а се водех просто, защото трябваше да си подновя документите и използвахме да сменя направо и адреса си (предложението беше на собственика), защото живеех в същия град (текущо още съм града но на 50% от времето си, защото ремонтирам друг имот и пътувам между двата града). Затова казвам 'щуква' - сам предлагаш, лично подписваш съгласие и в някакъв момент решаваш да дерегистрираш...

Иначе кореспонденция там не получавам и не би следвало по никакъв начин да затормозявам живущия, но...

Няма нарушение от страна на органите. Тя още не е завършена и процедурата де, така че могат и да не установят нарушение на разпоредбите. Ако установят и те дерегистрират, ще бъде заличен постоянният адрес и в едномесечен срок следва да заявиш нов. Можеш и да оспориш заповедта пред административния съд, което пък би ти дало още време докато заповедта влезе в сила, време, през което да сключиш граждански брак например.

Това че при регистрацията на постоянен адрес всичко е било напълно законосъобразно, извършено е съгласно закона, съвсем не означава, че след време собственикът на имота не може да поиска дерегистрация. Както виждаш от закона - може и това си е негово право.

Точнж затова е и питането ми - по закон собственикът може да заяви желанието си да ме отпише, поради което се свиква комисия, но според текстовете - дирегистрацията се случва само ако има нарушение при регистрацията, каквото няма. Това означава ли пък, че собственикът няма никакъв вариант да ме дерегистрира и реално е просто заявления и комисии и проверки без резултат? 🤔 Тълкуването на тези текстове не е много ясно май, или поне на мен 😐
Виж целия пост
# 9
Ако не живееш там и собственикът е поискал дерегистрация, е малко вероятно да те оставят. Вместо да вадиш от девет кладенеца вода и да се ядосваш, просто се опитай да забавиш малко ваденето на нови документи. Какво значи - "сам предложи"? Седи си човек и решава да предложи на някого да му се регистрира в имота?
Виж целия пост
# 10
Ами точно за това е тази комисия, да установи нарушение или липса на такова. Ако липсва, няма да бъдеш дерегистрирана.

Бившите собственици на сегашния ми апартамент, цялата рода, стари, млади, внуци, всички са все още с постоянен адрес моя апартамент, вече 15 години. Смятам да пусна и аз едно искане за дерегистрацията им, независимо, че като са се регистрирали всичко е било законно, пък да видим.
Виж целия пост
# 11
Ако не живееш там и собственикът е поискал дерегистрация, е малко вероятно да те оставят. Вместо да вадиш от девет кладенеца вода и да се ядосваш, просто се опитай да забавиш малко ваденето на нови документи. Какво значи - "сам предложи"? Седи си човек и решава да предложи на някого да му се регистрира в имота?

Ами да, не сме непознати с човека, а напротив, и предложи сам да ми направи услуга да се регистрирам на неговият адрес, а не да се чудя къде да търся опция.
Иначе не се ядосвам изобщо, каквото е - такова, но искам да знам какви са ми опциите и дали това може да се забави или да не ме дерегистрират, а след 2 месеца като трябва да извадя нови документи и така или иначе ще си сменям адреса - да е на един път.

Цитат на: AIDA_Nlink=topic=1638439.msg47752520#msg47752520 date=1710506859
Ами точно за това е тази комисия, да установи нарушение или липса на такова. Ако липсва, няма да бъдеш дерегистрирана.

Бившите собственици на сегашния ми апартамент, цялата рода, стари, млади, внуци, всички са все още с постоянен адрес моя апартамент, вече 15 години. Смятам да пусна и аз едно искане за дерегистрацията им, независимо, че като са се регистрирали всичко е било законно, пък да видим.

Предполагам смяната на адрес би трябвало да влияе, защото вие като нов собственик не ги познавате и не сте дали съгласието си да се регистрират на вашият имот? Тук ситеацията не е такава и е малко несериозно от страна на собственика един ден да регистрира, на другия да дерегистрира и т.н.

Най адекватния вариант явно е всеки да си има собствен имот и да се води там, но уви не е постижимо за всички.
Виж целия пост
# 12
Добре, защо му създаваш проблеми на човека? Кротни се и приеми да те деригистрират, след като в момента не ти е удобно да се дерегистрираш сама.

На един адрес може да има регистрирани определен брой хора. След като този брой е достигнат, не са възможни нови регистрации. Той е наемодател, много пъти може да е регистрирал хора, които, както сама виждаш, не се сещат да се отпишат от адреса сами. Със сигурност хората, които действително живеят там, имат нужда повече от регистрация там, отколкото тези, които отдавна не живеят там. Как ще се почувстваш, ако на теб ти трябва регистрация в съответното населено място и адрес, но не можеш да се регистрираш, понеже на някакви си там, не им е удобно да се отпишат?
Виж целия пост
# 13
Значи ще ви дерегистрират, всъщност процедурата е вече облекчена.
Като нямате възможност - не е негов проблем. Като не живеете вече там - е ваш проблем.
Виж целия пост
# 14
Добре, защо му създаваш проблеми на човека? Кротни се и приеми да те деригистрират, след като в момента не ти е удобно да се дерегистрираш сама.

На един адрес може да има регистрирани определен брой хора. След като този брой е достигнат, не са възможни нови регистрации. Той е наемодател, много пъти може да е регистрирал хора, които, както сама виждаш, не се сещат да се отпишат от адреса сами. Със сигурност хората, които действително живеят там, имат нужда повече от регистрация там, отколкото тези, които отдавна не живеят там. Как ще се почувстваш, ако на теб ти трябва регистрация в съответното населено място и адрес, но не можеш да се регистрираш, понеже на някакви си там, не им е удобно да се отпишат?

Аз се интересувам каква е процедурата и има ли право, съответно налагат ли се глжби и какви са сроковете и т.н. Проблеми не създавам, при все че доброволно, лично и инициативно ме е регистрирал там. Информирала съм какви са обстоятелствата и при все това, явно 2 месеца време са проблем за егото на някой да изчака. Няма наематели, а собственикът си живее в апартамента, също така последно не беше достигнат лимитът от хора, които могат да бъдат регистрирани (описала съм в предишни коментари). Факт, че е право на собственика да прецени кой точно иска да дерегистрира и доли да е един или всички... Не разбирам израза ви да се 'кротна' при все че в момента събирам информация доколко това е в законовите уредби и по никакъв начин не 'преча'. Ако са си задействали процедурите така или иначе няма какво да направя, така че злобата ви ми е непонятна 🙃
Въпросът е и, че на мен ми се струва неправомерно и аз да страдам и да съм принудена всяка година да сменям документи, защото един ден е решил едно, а на следващият друго. И е факт, че от началото не съм живяла там, така че това, че в момента не живея там не разликата (при все даже съм освободила място да се регистрира някой за настоящ адрес, като съм го сменила).
А как аз ще се почувствам - при все че знам че смяната на адрес е добровжлна и неограничена с времеви срок - не бих предлагала на хора да се регистрират на моя адрес ако не искам да се водят там. Естествено, това е в случай че умишлено не се опитвам да се държа като боклук и да правя мръсно на някой след време, но всеки сам преценя как да процедира със собствеността си!

Значи ще ви дерегистрират, всъщност процедурата е вече облекчена.
Като нямате възможност - не е негов проблем. Като не живеете вече там - е ваш проблем.
Така е, затова питам какво следва и какви са следващите стъпки, и/или какво мога да предприема в момента, за да не се налага по 50 пъти да сменям документи 🙂 и доколко има право при все че всичко е било и е изрядно и постоянният и ннастоящият адрес не са обвързани.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия