Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

СНБМ - инициативи - 26 част

  • 79 042
  • 637
# 630
За детските в Европата, че то, ако ги слушаш нашие управляващи, в БГ сме с най-, най- условията за майчинство в целия свят  Stop

Улесняват получаването на семейни помощи за новородени деца

Цитат
...
Припомняме, че от 1-и септември 2014 г. семейните помощи в Австрия вече се изплащат всеки месец, а не както преди – на два месеца. Получаването и размерът на помощта не са обвързани с доходите на родителите, а единствено с броя и възрастта на децата в семейството.

След последното им увеличение през юли 2014 г. месечните суми за детски добавки в Австрия са както следва:
от раждането 109,70 €
от 3 години 117,30 €
от 10 години 136,20 €
от 19 години 158,90 €

Към тези месечни суми се прибавят и увеличенията за всяко следващо дете в семейството:

    за две деца – 6,70 евро за всяко дете
    за три деца – 16,60 евро за всяко дете
    за четири деца – 25, 50 евро за всяко дете
    за пет деца – 30,80 евро за всяко дете
    за шест деца – 34,30 евро за всяко дете
    за седем и повече деца – 50 евро за всяко дете

Допълнително за всяко дете-ученик между 6 и 15 години в началото на учебната година се изплащат по 100 евро. Към тези суми родителите имат право на т.н. “Детски негативен данък” (Kinderabsetzbetrag) който е в размер на 58, 40 € на месец за всяко дете в домакинството. За него не е нужно да се подават допълнителни документи а размерът му нараства за всяко следващо дете в семейстото.

Детски добавки могат да се получават и след навършването на пълнолетие до 24 година на детето при условие, че то учи в университет или професионално училище и полага необходимите изпити, което се доказва с удостоверение от съответното учебно заведение. В случай, че детето има собствен доход, надхвърлящ 10 000 евро годишно, плащанията на детски добавки се прекратяват.

Следващото увеличение на детските добавки с 1,9% е предвидено за януари 2016 г., а през януари 2018 г. те ще се повишат с още 1,9%.
Виж целия пост
# 631
Къде е най-добре да си майка?
Годишната класация на организацията „Спасете децата“ посочва: в Норвегия; най-зле е в Сомалия


Цитат
България е на 44-о място.
Виж целия пост
# 632
ДО
 Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
 ОМБУДСМАН
 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ул. "Джордж Вашингтон" № 22
София 1202

СИГНАЛ

От Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“, рег. по ф.д. № …

Относно: Непредприемане на действия от страна на министъра на финансите по прилагане на чл. 10б от ЗСПД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОМБУДСМАН,

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ (СНБМ) е гражданска организация, която обединява усилията на жени от цялата страна, борещи се за по-добри условия за отглеждане на децата си. СНБМ е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през 2006 г. Сдружението участва активно с инициативи за изменения на нормативната уредба, регламентираща различни аспекти на отглеждането на децата, с осъществяване на граждански контрол при приема на деца в детските заведения в София, Пловдив, Елин Пелин и др., с участие в работни групи в различни министерства и ведомства , срещи в НС и др., като защитаваме правата на децата и родителите.
Обръщаме се към Вас с молба за намеса, съобразно Вашите правомощия (чл. 19, ал. 1 от Закона за омбудсмана), във връзка с проблем, свързан с дългогодишно бездействие на министъра на финансите във връзка с издаването на Наредба по чл. 10б от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД).
Чл. 10б предвижда „Семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска детска градина, имат право на помощ в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощите са за сметка на държавния бюджет. Министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите“. Тази разпоредба беше приета с оглед на огромния брой недостигащи места в общинските детски заведения в големите градове. Така например, в София над 14 хил. кандидатствали деца не са приети в ясла/ детска градина през 2014 г., през 2015 г. този брой е над 12 хил. Част от родителите на неприетите в общинско заведение деца са принудени да заплащат значителни по размер такси за частни ясли/ детски градини, именно защото няма достатъчно места в общинските детски заведения. Много майки не могат да се върнат на работа. Подпомагането с определената в закона сума на децата, които не са били приети в общински детски заведения, би позволило повече деца да получат качествена грижа, образование и възможност за социализация. Разпоредбата беше приета през 2008 г., в сила от 01.04.2009 г.
Вече повече от шест години горепосочената разпоредба на практика все още не се прилага, поради липсата на предвидената в нея наредба на министъра на финансите. Сдружението счита, че в случая става дума за бездействие на държавен орган, по-конкретно министъра на финансите, което накърнява правата на децата в Република България, като препятства приложението на законова разпоредба, приета от Народното събрание. Държим да подчертаем, че детските градини са образователни институции съгласно Закона за народната просвета и посещаването им от децата представлява реализирането на практика на правото на образование, гарантирано от международни правни норми като Конвенцията за правата на детето и Конституцията на Република България (чл. 53). Чл. 18, т. 3 от Конвенцията за правата на детето гласи: "3. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да се възползуват от услугите за деца и детските заведения, които се полагат за тяхното отглеждане." Това задължение не се изпълнява, като същевременно чл. 10б от ЗСПД не се прилага. Недопустимо е определени права да са създадени, а реалното им осъществяване да е препятствано от бездействие на държавни органи. Посещаването на детско заведение има много силен ефект и за социализацията на децата.
През годините СНБМ няколкократно е поставяло проблема с липсата на наредба на министъра на финансите по чл. 10б ЗСПД пред различни институции, но към момента няма отговор или реакция на нашите писма искания.
В момента в Народното събрание се разглежда проект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, като Сдружението има становище по проекта, в което отново поставя и проблема с липсата на наредба по чл. 10б ЗСПД. Следва да се има предвид, че приложението на чл. 10б ЗСПД изисква финансови средства от държавния бюджет и липсата на наредба до приемането на Закона за бюджета на Република България за 2016 г. би възпрепятствало фактически изпълнението й дори през следващата календарна година, ако не бъдат предприети спешни действия по изготвянето и приемането на наредбата.В този смисъл, ако съществува правна възможност в хода на настоящото разглеждане на ЗИД на ЗСПД в Народното събрание, би могло да се допълни чл. 10б ЗСПД с императивен срок за приемане на наредбата от министъра на финансите.
Уважаеми господин Омбудсман, апелираме към Вас да предприемете действия пред компетентните институции – министъра на финансите и др, съобразно Вашите правомощия, за най-скорошно приемане на наредбата на министъра на финансите по чл. 10б ЗСПД.
СНБМ винаги е отворено за диалог по въпросите, отнасящи се до децата и техните родители и ще съдейства активно на Вас и Вашите служители за изясняване и разрешаване на проблема.

С УВАЖЕНИЕ,
Виж целия пост
# 633
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ДО
Г-ЖА САНЯ КОНАКЧИЕВА
bq_maiki@abv.bq


Относно: Жалба № 2629/2015г. до омбудсмана на Република България


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНАКЧИЕВА,

Обръщате се към мен от името на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки" по повод на чл. 106 от Закона за семейни помощи за деца.
Благодаря Ви за изразеното доверие в институцията на омбудсмана на Република България. Нееднократно съм сезиран с жалби от родители, които показват, че проблемът с недостига на места в субсидираните от бюджета детски заведения е сериозен. Според родителите единственият вариант е настаняването на децата им в детски заведения - частна собственост, но необходимата за това сума е непосилна за тях. Намирам, че именно поради това е особено важно създаването на условия за прилагане на чл. 106 от Закона за семейни помощи за деца. За съжаление, независимо, че разпоредбата е в сила от 01.04.2009 г., такава помощ, както сте отбелязали и Вие, все още не се изплаща. Една от причините за това е, че предвидената в закона наредба за реда за получаване и изразходване на помощите все още не е издадена от министъра на финансите.
ул. ..Джордж Вашингтон” !Ч> 22, София 1202; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priBmna@ombudsman.bg
Предвид социалната значимост на услугите, предоставяни от детските заведения, както и задължението на държавите - страни по Конвенцията на ООН за правата на детето да предприемат подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да ползват услугите за деца и детските заведения, които са създадени за тяхното отглеждане, изпратих писмо до Министъра на финансите г-н Владислав Горанов с препоръка за приемане на наредба по чл. 106 от ЗСПД.


КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ –
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Виж целия пост
# 634
“Ти избираш начина. Бъди отговорен на пътя!”

През 2015 година денят за възпоменание на жертвите от катастрофи е 15 ноември.
На тази дата се почита паметта на хилядите хора, загинали по пътищата в следствие на пътнотранспортни злополуки.

Българската асоциация на пострадали при катастрофи, заедно с Българския Червен кръст, ГД „Национална полиция”-МВР, Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Съюзът на българските автомобилисти, с подкрепата на Българската православна църква и Българска организация за доброволно кръводаряване, организират на 15 ноември 2015 г. (неделя):
• от 10.30 ч. в Храм-паметник “Александър Невски” възпоменателна панихида в памет на жертвите от катастрофи и молебен за здраве на живите.
• от 11.30 ч. на паркинга пред Храма инсталация на автомобили със специално предназначение: линейка, такси, катафалка, автомобили на полицията, на пътна помощ, на Drink & Drive, с което ще бъде визуализиран призивът “Ти избираш начина. Бъди отговорен на пътя!”. Смисълът е, че всеки сам “решава” чрез поведението си като водач и пешеходец кой автомобил ще “избере” да го вози. На място ще се проведе брифинг за причините за “войната по пътищата” и за невинните й жертви.
• Едноседмична кръводарителска акция (15-21 ноември 2015 г.) в Центъра по кръводаряване на Военномедицинска академия. Гражданите, желаещи да помогнат за спасяването на човешки живот, могат да дарят кръв.

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 26 октомври 2005 година за повишаване безопасността на движението по пътищата в целия свят се отправя призив към правителствата и международната общественост, всяка трета неделя на месец ноември да бъде ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. 
Виж целия пост
# 635
Позиция на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" във връзка с националния протест, организиран на 10 декември от група майки в социалните мрежи

СНБМ не е организатор или съорганизатор на националния протест, който ще се проведе на 10 декември 2015 г., четвъртък, от 11:00 часа пред Народното събрание и пред общините в градовете от страната. Сдружението подкрепя част от разпространените в интернет искания, които съвпадат с вижданията му по следните въпроси:
1. Обезщетение за отглеждане на дете през втората година, равно на МРЗ;
2. При липсата на реално семейно подоходно облагане да бъдат изплащани детски надбавки за всички деца;
3. Във връзка с подобряването на условията в яслите и детските градини да се  открият нови детски заведения, които да осигурят достатъчно места за всички деца, при спазване на нормативно установената численост в групите.
Позицията на СНБМ е заявявана многократно официално още от неговото създаване през 2006 г.
Призоваваме всички свои членове и симпатизанти при възможност и желание да се включат в протестите по места, само ако те са организирани съгласно законовите разпоредби и без да нарушават действащата нормативна уредба по опазване на обществения ред.
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" се разграничава от всякакви политически партии и движения, които могат да вземат участие в протеста.
Виж целия пост
# 636
Саня Конакчиева: Няма условия за отглеждане на децата в България
Виж целия пост
# 637
От Bulgaria on Air търсят майка за участие в сутрешния блок по темата за отказа на парламента да обвърже втората година от майчинството с МРЗ. Има ли заинтересовани да им дам телефон за контакт?  Simple Smile
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия