Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отсъствията от училище на децата със СОП

  • 2 432
  • 2
Дали някои знае децата със СОП имат ли право на повече извинени и неизвинени отсъствия? Търся из нета, но не мога да открия някаква специална наредба.
Дъщеря ми е със СОП и макар да посещава редовно училище, често пъти от претоварването се разболява и класната и все мрънка, че имала отсъствия. Иска ми се до мога да и покажа някакъв документ, който да дава право на такива деца да имат право да отсъстват повече време от училище.

Дори заради тези мрънкания на класната обмислям варианта да премине на индивидуално обучение, но детето иска да е сред връстниците си и затова изчаквам.
Ако някой все пак знае как стои въпроса за индивидуалното обучение, ще съм му благодарна ако сподели.
Виж целия пост
# 1
Към този момент няма друг начин освен да се разчита на добронамереността на класната.
Доколкото ми е известно от февруари месец следващата година се въвежда комбинирана форма на обучение, чрез която ще се решат проблемите с отсъствията на учениците със здравословни проблеми.

А що се отнася до индивидуалната форма, в ППЗНП е прието следното:
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Чл. 83. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.
(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;
2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.
(4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2-чрез изпити.
(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Самостоятелната форма на обучение се организира за:
1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
2. лица, навършили 16-годишна възраст.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2, т. 1, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 80, 81, 82, 83 и 84, подават писмено заявление до директора на училището.
(2) Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:
1. от дневна, вечерна или от задочна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;
2. от дневна във вечерна форма на обучение.
(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед
Виж целия пост
# 2
Какво точно е основанието на учителката да мрънка, че има отсъствия? Нека си мрънка, щом си има бележка, нормативно няма проблем.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия