Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

2880 лв. накуп за майки-студентки - 18

  • 89 815
  • 428
Моля, прочетете първия пост на темата, преди да задавате въпроси, защото най-вероятно сами ще откриете отговорът. Държа да отбележа, че в темата са цитирани законите и изискванията, необходими за получаване на помощта. Всякакви слухове, които "една приятелка" или "бабата на вуйчото на братовчеда на бившата ви съквартирантка" са казали, и не ги виждате, упоменати в закона, то следователно, те са НЕВЕРНИ.

Какво гласи законът?   новоприет 28.07.2015 г.
Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че:
1. детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
3. майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
4. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При условията на ал. 1 еднократна помощ за отглеждане на дете се предоставя и на самотния баща (осиновител).
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Помощта по ал. 1 се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.
(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Помощта по ал. 1 се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст от детето то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.
§ 11. В чл. 8в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че:
1. детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
3. майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
4. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване."
2. В ал. 4 думите "в пари" се заличават.
3. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) Помощта по ал. 1 се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.
(6) Помощта по ал. 1 се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст от детето то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето."

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) (1) При писмен сигнал за недобросъвестно получени семейни помощи или по преценка на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" се извършва проверка от длъжностно лице на дирекцията.
(2) За резултатите от проверката длъжностното лице по ал. 1 съставя констативен протокол, който предоставя в тридневен срок на директора на дирекция "Социално подпомагане".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случай на установена недобросъвестност и в случаите по чл. 6, ал. 9, чл. 6а, ал. 7, чл. 6б, ал. 4, чл. 8в, ал. 6 и чл. 10а, ал. 6 директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава мотивирана заповед за възстановяване на получената семейна помощ заедно със законната лихва.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За спазване на изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 дирекция "Социално подпомагане" извършва съвместни проверки с регионалните инспекторати по образованието към Министерството на образованието и науката със съдействието на директорите на училищата и на детските градини.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Лицата, недобросъвестно получили семейни помощи по чл. 7, 8 и 8д, включително и при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2, когато това е довело до недобросъвестно получаване на семейни помощи, се лишават от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година.Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

Чл. 12. Вземанията по този закон се погасяват в срок, както следва:
7. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) шест месеца - за еднократната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение, считано от края на месеца, през който е родено (осиновено) детето;

Чл. 16а.(2) Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(6) Правото за получаване на еднократната помощ по ал. 2 възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД.


Необходими документи:

Молба-декларация за получаване на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а, 8в от Закона за семейни помощи за деца се подава в Дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес.

 Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;

2. копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД;

3. уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията;

4. лична карта (за справка).


Еднократните помощи могат да бъдат поискани в срок до навършване на 6 месеца на децата!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Няма значение дали сте работили, дали сте осигурени, дали детето е родено преди да сте се записали да учите- единствено в момента на подаването на молбата трябва да сте редовна студентка и детето ви да е под 1 година или ако вече сте завършили, че сте била студентка, когато сте родили.
Тази помощ е различна от майчинството от НОИ и от майчинството и детските от соц. осигуряване, както и от еднократната сума за раждане-250лв.  и не е свързана с тях-  не се гледа взимате ли нещо от изреденото или не.

Ако веднъж сте взели вече помощта и имате второ дете, и ако продължавате да отговаряте на всички останали условия, то вие имате право отново да кандидатствате и вземете помощта.

Помощта не влиза в изчисляването на доходите за майчинство.

Няма значение, дали работите, дали сте на трудов договор или сте на бюрото по труда.
В законът никъде не е упоменато, че парите би следвало да се връщат, ако по някаква причина образованието не бъде завършено.

Паричната помощ се изплаща наведнъж. Изплаща се цялата сума, независимо колко семестъра сте учили и колко ви остава да учите. Сумата не се променя и е в еднакъв размер за всички.

От помощта могат да се възползват всички, учащи в редовна форма на обучение бакалаври, магистри и докторанти.

Няма значение, дали сте държавна поръчка или платено обучение, важното е да е редовно.

Служителите, приемащи документи, не могат да дадат устен отказ под някакъв предтекст (напр. да кажат, че не е започнал семестъра и да те върнат)! Те са длъжни да приемат документите и да ги изпратят до съответните компетентни лица, които решават кой има право на помощта и кой не, като съответно връщат писмено решение в социалното подпомагане, от където после ти можеш да си го вземеш. Само писмено решение за отказ може да се обжалва!

В съответствие с чл. 91, ал. 5 т. 2 от ЗВО не се предоставя държавна издръжка за обучението на студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен, т.е. Ако имате завършен бакалавър по държавна поръчка и искате да запишете втори бакалавър, то той трябва да бъде платен и нямате право на държавна поръчка за него. Същото важи за магистратури и докторантури.
Чл. 91. (1) Субсидията от държавния бюджет осигурява средства за:
 1. издръжка на обучението;
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Средствата по ал. 1, т. 1 не се предоставят за издръжка на
обучението на:
 1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) студенти и докторанти, които са приети
по реда на чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7;
2. студенти и докторанти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска
образователно-квалификационна степен;
 3. студенти и докторанти, които са пресрочили срока на обучението си съгласно учебния план;
 4. чуждестранни студенти и докторанти, с изключение на студенти и докторанти - граждани на
държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, студенти и
докторанти - българи, живеещи извън Република България, както и студенти и докторанти, приети
по междуправителствени спогодби, в които е предвидено, че разходите за издръжка на обучението
са за сметка на българската държава.

Сайт за проверка с какъв статус на студент сте: http://www2.mon.bg/adminureg/ - Обновява се 2 пъти в годината (през юли и през ноември).

РЕГИСТЪР НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ: http://www.neaa.government.bg/assets/cms/File/normativni%20doc/Z … anie_Aug_2011.pdf

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ: http://sacp.government.bg/normativna-uredba/zakoni/socialno-podpomagane/

Старa темa:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=827058.0;topicrefid=20
[/url]
Виж целия пост
# 1
  Пуснах новата тема, но не съм редактирала 1 пост,според новите наредби,моля някой наясно с тях,на лични да ми пише,за да редактирам.
Виж целия пост
# 2
Окончателно приет и обнародван ли е ?
Виж целия пост
# 3
И приет и обнародван...
Виж целия пост
# 4
Окончателно приет и обнародван ли е ?
Да,от 28.07 е в сила вече!
Виж целия пост
# 5
Така ли да оставя 1-ви пост?
Виж целия пост
# 6
Според мен темата вече е излишна. Ако остане, трябва да се смени заглавието, за да не заблуждава. Например: Финансова помощ за неосигурени майки-студентки.
А първия пост може да остане празен, то и без това сигурно 1-2 души ще могат да се възползват от помощта. Едва ли много ще дискутират.  Peace
Виж целия пост
# 7
поредната помощ за българки ,която спряха  #2gunfire

няма смисъл от нова тема
Виж целия пост
# 8
"(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето."
Някой вещ,дали може да ми го разясни.И да попитам ако приемем,че не взимам майчинство и съм неосигорена към датата на подаване на молбата за помощ,трябва да се откажа и от еднократната от -250лв.която отпускат на всички от социалните ли?
Виж целия пост
# 9
"(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето."
Някой вещ,дали може да ми го разясни.И да попитам ако приемем,че не взимам майчинство и съм неосигорена към датата на подаване на молбата за помощ,трябва да се откажа и от еднократната от -250лв.която отпускат на всички от социалните ли?
Според мен еднократната е за всички без значение доход и разни такива.
Виж целия пост
# 10
"(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето."
Някой вещ,дали може да ми го разясни.И да попитам ако приемем,че не взимам майчинство и съм неосигорена към датата на подаване на молбата за помощ,трябва да се откажа и от еднократната от -250лв.която отпускат на всички от социалните ли?
Според мен еднократната е за всички без значение доход и разни такива.
Peace
За отказване от дължимите еднократни пък...не съм и чувала. Случва ли се някъде в БГ?
Виж целия пост
# 11
"(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето."
Някой вещ,дали може да ми го разясни.И да попитам ако приемем,че не взимам майчинство и съм неосигорена към датата на подаване на молбата за помощ,трябва да се откажа и от еднократната от -250лв.която отпускат на всички от социалните ли?
Според мен еднократната е за всички без значение доход и разни такива.
Peace
За отказване от дължимите еднократни пък...не съм и чувала. Случва ли се някъде в БГ?
Съмнявам се.. Money
Виж целия пост
# 12
Ами питам,защото нали пише в новия закон,че майката-студентка не трябва да е осигорена и не трябва да взима обещетение за бременност и раждане,демек визират майчинството само,а не тази,която се отпуска при раждането на детето?
Виж целия пост
# 13
Ами питам,защото нали пише в новия закон,че майката-студентка не трябва да е осигорена и не трябва да взима обещетение за бременност и раждане,демек визират майчинството само,а не тази,която се отпуска при раждането на детето?
Да майчинството.
 4. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване.
Не тр да е осигурена и помощта по чл. 6 няма нищо общо.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.; доп., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Виж целия пост
# 14
Момичета, за какво осигуряване става дума? Да не е на трудов договор към момента? Или самоосигуряваща се здравно?  Crazy
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия