Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)

  • 25 143
  • 101
Реших да направя нова тема за вече порасналите ни деца с ТЕЛК. Тези, които навършиха пълнолетие преди промените в Закона за социално подпомагане.

Добре дошли и безпроблемно посещение на институциите ни!

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЯВАВАНЕ ПРЕД ТЕЛК:

•   Личният лекар изготвя писмо до ТЕЛК, което се носи в Регионалната картотеката на медицинската експертиза лично от навършилият пълнолетие човек с увреждане. Там попълва заявление със своите данни. Ако не е способен да извърши процедурата сам се прибягва до изваждане на пълномощно на името на единият родител или минаване на процедура под запрещение.
•   Получавате по пощата писмо от Картотеката, с което ви насрочват дата, час и място за явяване пред експертна комисия. В писмото се изброяват и документите, които е необходимо да носите.
•   Редът и критериите за решението на комисията са описани в Наредба за медицинската експертиза - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135678969. В експертното решение се вписват: вид и степен на увреждането (оценка на работоспособността), срок на чуждата помощ (ако е определена такава), срок на решението (1,2,3 години или пожизнено), както и датата на инвалидност.
•   След получаване на решението, имате право да го обжалвате 14-дневен срок или след изтичането му, ако сте съгласни с решението - то се заверява в Картотеката.
•   Ако е определена намалена работоспособност 50 и над 50%, имате право на различни видове помощи и облекчения (вижте по-долу). За всеки вид социална помощ се подава отделна молба – декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
Контакти на дирекциите в страната - http://pomosti.oneinform.com/adresi/.
Образци на документите - http://pomosti.oneinform.com/molbi/
•   Извършва се социална оценка, на базата на която се определя месечна добавка за социална интеграция.
•   Помощите се отпускат от датата на инвалидността, вписана в решението на ТЕЛК и НЕ се изплащат със задна дата.
•   За да се поднови решението е необходимо да получите писмо с насрочена нова дата за явяване и описано подробно каква документация искат да носите за явяване пред ТЕЛК (но без гаранции, че ще бъде определен същият процент).
•  Наредба № Н-19 за условията и реда за освобождаване от винетни такси при ползване на републиканските пътища - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135609789
Чл. 1.
(1) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.
(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.
(3) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.
Чл. 2.
(1) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.
(2) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
(4) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:  http://www.dokumentacia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B … %B5-%D0%BE%D1%82/
1. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
4. лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка).

•  Абонаментни карти за градския транспорт в София за хора с увреждания, както и техният придружител, когато имат право на такъв - http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/46/tarifa
Наредба за организация на движението на територията на Столична община - http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=55

Раздел 3.1. Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания
Чл. 91.  Критерии за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община:
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.
6. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.
а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Закон за интеграция на хората с увреждания - http://www.nssi.bg/legislationbg/laws
 Социално-икономическа защита
чл. 42
(1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според   индивидуалните   им   потребности   съобразно   степента   на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.
(2) Добавката по ал. 1 е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:
1. транспортни услуги;
2. информационни и телекомуникационни услуги;
3. обучение;
4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;
5. достъпна информация;
6. наем на общинско жилище;
7. диетично хранене и лекарствени продукти.
Чл. 42а.
Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лицата:
1. със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 1 (транспортни услуги);
2.   с   трайни   слухови   и/или   зрителни   увреждания,   довели   до   намалена работоспособност 71 и над 71 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 5 (достъпна информация).
Чл. 42б.
Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания:
1. с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 3 (обучение);
2. със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 1 (транспортни услуги);
3. с над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ - по чл. 42, ал. 2, т. 2 (информационни и телекомуникационни услуги).

Чл. 42г.
(1) Лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите имат право на добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 (балнеолечение), която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.
(2)  Лицата  с  трайни  увреждания  с  определена  чужда  помощ  получават двойния размер на добавката по ал. 1 за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.
Информация за ползване на базите за рехабилитацияhttp://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/rehabili … a-rehabilitaciya/
Списък на базите за рехабилитация http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/rehabili … a-rehabilitaciya/
Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД  http://nkrehabilitation.bg/
Чл. 42ж.Лицата с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособностимат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 (диетично хранене и лекарствени продукти) при условия и по ред, определени с наредба  на министъра  на здравеопазването  и министъра  на труда  и социалната политика.

Чл. 44.
(1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4.  придружители   на  лица  с  увредено   зрение,   лица  със   затруднения   в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства,  интерпретатори-придружители  на лица  със  слепо-глухота  и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания  съобразно  своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
(3) Размерът на целевите помощи  по  ал. 2 се определя  по методика  и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра  на финансите,  министъра  на икономиката,  енергетиката  и туризма и министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и управителят на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм  за  взаимодействие   при  осъществяване   на  дейностите,  свързани  с целевите помощи по ал. 2.
(5)   Условията   и   редът   за   отпускането,   изплащането,    изменянето    и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - http://www.nssi.bg/legislationbg/rules/689-pravprilzihu
•чл. 28 Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания (за балнеолечение) се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.

•Коментар на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=44554
•Разписаните по-горе текстове в ЗИХУ и ППЗИХУ, не конкретизират необходимост от спецификация за предоставена определен вид стока (услуга), както и задължителни изисквания за съдържанието на разходооправдателните документи, касаещи лицето с увреждане или неговия придружител, когато ползват такъв. Определени специализирани лечебни заведения издават фактури за извършени услуги, в които е вписано „комплексна здравна услуга”.
„Комплексната здравна услуга” представлява комплексната цена на един болничен престой на пациент разписана от филиалите на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД ("СБР-НК" ЕАД), която включва: нощувка, храна, медицинско обслужване по предписание на лекар от рехабилитационния екип в зависимост от заболяването и застраховка. В този смисъл, когато са налице доказани обстоятелства за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги от правоимащото лице, удостоверени с коректно издаден разходооправдателен документ, добавката следва да се изплати.
Освен услугите на Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, можете да ползвате услугите на "СБР-НК" ЕАД, както и на частни фирми, предоставящи рехабилитационни услуги, като във фактурата е необходимо да бъде отразено проведеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, както и присъщите разходи за тази дейност, при условие, че не са ползвани на друго правно основание.
По смисъла на чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ се изплащат всички разходи на придружителя, които са били задължителни и обвързани с ползването на правото на обслужваното от него лице с увреждане. Това са – нощувка, храна, застраховка и при необходимост задължителни такси. Разходи на придружителя за собственото му медицинско обслужване, балнеолечебни и рехабилитационни процедури не са от типа задължителни и обвързани и не се изплащат.
В случаи, при които лице или дете с увреждане е ползвало балнеолечение и рехабилитационни услуги по Клинична пътека и без да прекъсва престоя си е продължило на собствени разноски балнеолечебни процедури, следва да се отпусне месечната добавка за социална интеграция по чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ, ако са спазени критериите за отпускането й за периода на предстой извън този на Клиничната пътека.


Виж целия пост
# 1
Благодаря ти мамо Раче за създаването и на тази тема  bouquet.
Сигурна съм, че все по-често ще поглеждам към нея с напредването на годините. Засега само ще следя.
Виж целия пост
# 2
http://m.24chasa.bg/Article/6177847
Виж целия пост
# 3
Колко гръмко е написано, ще кажеш, че ще се случи нещо немислимо до този момент:
Цитат
207 лв. пъĸ щe e пeнcиятa нa инвaлидитe c пoвeчe oт 90 нa cтo yвpeждaния oт 1 юли. Oт 1 oĸтoмвpи тя щe cтaнe 230 лв., тъй ĸaтo e 115% oт минимaлнaтa. 189 и 210 лв. пъĸ щe ca cъoтвeтнo paзмepитe нa пeнcиитe зa инвaлиднocт зa xopaтa c yвpeждaния мeждy 71 и 90 нa cтo.
Разбира се, че тези цифри няма как да не ми се набият на очи, тъй като пак си задавам въпроса: Що за безумие е това? - до 18 годишна възраст на един човек в момента му се отпускат 930 лв. помощ /за тези над 90%/ и в следващия месец, когато на същия този човек му спрат тази помощ, той започва да получава мизерните 207/230лв., т.е. 700 лв. надолу  ooooh!

Виж целия пост
# 4
Пепи, много е хубаво за да се случи според мен. Сега осемнадесет годишните деца получават 141,77. С тези пари трябва да си осигури всичко и да се храни......
Виж целия пост
# 5
И на много от тези 18+ годишните "деца" и родителя не може да помага финансово, тъй като самия родител е обвързан да се грижи за него  ooooh!.
Болна тема е това за много хора  #Cussing out
Виж целия пост
# 6
Може ли да ми помогнете. Става дума за възрастен човек. Трябва да вземем Рапореждане от НОИ за размера на пенсията му за стаж. Той обаче е много зле, даже не може да пише. Какво да правим?
Виж целия пост
# 7
Чрез социалните не може ли да стане? Не съм се сблъсквали с такъв казус, но си мисля, че след като те могат да ми дадат информация за пенсията на младежа и за болничните, които ползвам биха могли да помогнат. Другото за което се сещам е пълномощно от човека.
Виж целия пост
# 8
Точно за пред социалните е документа. Ще опитаме да направим пълномощно. Ох, луди ни правят с тези документи!
Виж целия пост
# 9
Че разпореждане до сега не са ми искали социалните. Просто те си вадят дохода му без ние да представяме документ. Навсякъде си тълкуват както им изнася.
Виж целия пост
# 10
Да се оплача и още - имаме епикриза от Св. Наум. Те обаче искат да го заведем в друг психодиспансер за преглед, ЛКК и документи от друг доктор. Само ще стресираме човека!
Виж целия пост
# 11
Кои са тези "те"? Социалните ли? С какво право го изискват това и писмено ли го изискаха?  ooooh!
Виж целия пост
# 12
Да, писмено. И бланки са ми дали. Да, социалните.
Виж целия пост
# 13
Здравейте, служител съм на Червен кръст и ви моля да разпространите следната информация:
 днес стартира по график раздаването на продукти от Червения кръст на следните две групи получатели:
1. Майки с деца с увреждания над 50%
2. Инвалиди с увреждане над 90 % и чужда помощ, които имат доход до 314 лева.
Акцията ще продължи до 19 май.
Виж целия пост
# 14
Знаете ли как става класирането в СУ на деца с телк, за другите вузове има определени бройки който се състезават помежду си, но за СУ не знам дали е така..
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия