Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Месечни помощи за дете /детски надбавки/-инфо,документи,въпроси-10

  • 144 676
  • 758
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
    
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2016 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2016 г. са в размер на
1.за семейство с едно дете – 37 лв.;
2. за семейство с две деца – 85 лв.;
3. за семейство с три деца – 130 лв.;
4. за семейство с четири деца – 140 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството по-
мощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 150 лв

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж,чиито доход е под 350 в бруто на човек в семейството.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв. бруто.От 1 юли 400 лв бруто
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.Доходът на човек в семейството да е под или равен на 350 лв бруто.От 1 ви юли 400 лв бруто
2.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3.     До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4.     Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2.бележка за поставените ваксини от педиатърът.
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв бруто

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).


Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.
Виж целия пост
# 1
Записвам се в новата тема и си прехвърлям въпроса от старата: Ако майката и бащата са с различни постоянен и настоящ адрес тогава какви документи се подават? И как се процедира някой минал ли е досега? Аз съм подала юни миналата година и сега трябва до края на март пак да подавам според посочения график на сайта на АПИ, но трябва ли сега да ходя да декларирам адресите или направо през март?
Виж целия пост
# 2
Записвам се в новата тема и си прехвърлям въпроса от старата: Ако майката и бащата са с различни постоянен и настоящ адрес тогава какви документи се подават? И как се процедира някой минал ли е досега? Аз съм подала юни миналата година и сега трябва до края на март пак да подавам според посочения график на сайта на АПИ, но трябва ли сега да ходя да декларирам адресите или направо през март?


До края на м. март трябва да се подаде само декларация, дали има промяна в обстоятелствата, при която е отпусната помощта. А ново заявление ще подавате през м. юни 2016 г.
Виж целия пост
# 3
Записвам се в новата тема и си прехвърлям въпроса от старата: Ако майката и бащата са с различни постоянен и настоящ адрес тогава какви документи се подават? И как се процедира някой минал ли е досега? Аз съм подала юни миналата година и сега трябва до края на март пак да подавам според посочения график на сайта на АПИ, но трябва ли сега да ходя да декларирам адресите или направо през март?


До края на м. март трябва да се подаде само декларация, дали има промяна в обстоятелствата, при която е отпусната помощта. А ново заявление ще подавате през м. юни 2016 г.
Това не е вярно. Ако родителите нямат брак, подават нова декларация: "Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи." От тук: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_co … 50&selid=1950
Виж целия пост
# 4
iva_georgieva , а до сега само своя доход ли си декларирала? Имаш ли брак с бащата или не?
Виж целия пост
# 5
Аз ще подавам в края на януари-да попитам дохода на член от семейството още ли е 350лв или го вдигнаха? bouquet
Виж целия пост
# 6
Аз ще подавам в края на януари-да попитам дохода на член от семейството още ли е 350лв или го вдигнаха? bouquet

За сега си е толкова. От 01.07.2016 ще стане 400 лв.
Виж целия пост
# 7
Нали уж го вдигат на 420лв?
А втората година майчинство колко ще е ?
Виж целия пост
# 8
iva_georgieva , а до сега само своя доход ли си декларирала? Имаш ли брак с бащата или не?

Нямаме брак и досега само моя доход съм декларирала. И сега погледнах от предната тема заявлението но в него пише да се попълни от съпруг/ съвместно съжителство без брак и затова се чудя в моя случай трябва да оставя пак празно там, но къде ще искат да декларирам адреса на бащата, дали в отделен документ?
Виж целия пост
# 9
Нали уж го вдигат на 420лв?
А втората година майчинство колко ще е ? - остава си 340 лева

Да копирам поста на Ала-Бала от предната тема:

Закон за бюджет 2016
Чл. 60. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г.
е 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли.iva_georgieva , а до сега само своя доход ли си декларирала? Имаш ли брак с бащата или не?

Нямаме брак и досега само моя доход съм декларирала. И сега погледнах от предната тема заявлението но в него пише да се попълни от съпруг/ съвместно съжителство без брак и затова се чудя в моя случай трябва да оставя пак празно там, но къде ще искат да декларирам адреса на бащата, дали в отделен документ?

Ако сте на различни адреси / настоящи / не го декларираш.Виж целия пост
# 10
Ако живеят заедно обаче ще трябва да го декларира.
Виж целия пост
# 11
Аз ще подавам в края на януари-да попитам дохода на член от семейството още ли е 350лв или го вдигнаха? bouquet

За сега си е толкова. От 01.07.2016 ще стане 400 лв.


С новия праг от 400 лева само броят на самотните майки, които ще получат право на детски, ще се увеличи значително. Ще измислят някоя друга врътка, за да не се взимат тия пари.
Виж целия пост
# 12
Правилно ли разбрах: живеем без брак, аз имам 1 адресна, МП съвсем друга адресна регистрация, но нямаме общ адрес и отново трябва да подавам документи по графика,посочен по-горе?! Трябва ли да декларирам и неговите доходи в този случай?Кому са нужни тез промени Rolling Eyes
П.П. Съвсем скоро очакваме второто си дете, за което също трябва да подавам наново всички документи, та ако трябва да подавам и за първото -поне да е с едно ходене ooooh!
Виж целия пост
# 13
Днес ходих да питам.
С ММ нямаме брак,по ЛК сме на различни адреси.Служителката ми каза,че ако мм е вписан в домовата книга на адреса,на който живеем ще трябва да декларираме неговите доходи.
Виж целия пост
# 14
Благодаря bouquet, дано да се отнася за всички ( имам предвид, различните служителки ми казват/изискват различни документи, например: едната иска оригинал за родените от майката деца, отивам-вадя експресно, връщам се-друга жена на гишето ми казва,че не е нужен оригинал, дори не е е нужен този документ като цяло ooooh!; същото и с оригинал на бележката от банката за сметката-едната го иска,набавям го,представям го,но вече е друга дама, която казва,че щом веднъж съм дала и ми превеждат по тази сметка,няма нужда всеки път)
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия