INNOCENTI DECLARATION (УНИЦЕФ/СЗО)
ЗА ЗАЩИТА, ПОДПОМАГАНЕ И
СТИМУЛИРАНЕ НА КЪРМЕНЕТОНие сме убедени, че

Кърменето е процес, единствен по рода си.
То предлага на кърмачетата идеалната храна и допринася те да се развиват добре и да са здрави.

То намалява честотата и тежестта на инфекциозните заболявания при кърмачетата и с това допринася за намаляване на заболеваемостта и смъртността при децата.

То е полезно за здравето на жените, тъй като намалява риска от рак на гърдата и яйчниците и увеличава интервала между отделните бременности.

То носи социални и икономически изгоди на отделното семейство и цялото население.

То носи дълбоко удовлетворение на жените и те го преживяват като свой личен успех.


Според най-новите научни познания

Тези предимства на кърменето се увеличават още повече, ако през първите шест месеца детето се храни изключително с майчино мляко, а през следващите получава кърма като добавка към твърдата храна;

Целенасочените програми за поощряване на кърменето водят до положителни промени в поведението на младите майки.

Затова заявяваме:

Световна цел за възможно най-добро здраве и хранене на майката и детето трябва да бъде всички жени да са в състояние да кърмят децата си изцяло и всички бебета през първите четири-шест месеца да бъдат хранени изключително с майчино мляко. След това децата трябва да получават подходяща за възрастта им и достатъчна допълнителна храна, но да бъдат кърмени до двегодишната си възраст или дори по-дълго. Тази идеална форма на детското хранене може да бъде осъществена, ако жените бъдат подкрепяни от всички свои близки и от съответните власти да кърмят децата си.

В много страни тази цел може да бъде постигната само като се съобрази със съответната “култура на кърмене” и се изправи решително срещу проникването на “културата на биберона”. Затова трябва да се осъществи обществена мобилизация и да се ангажират известни и авторитетни личности от обществения живот.

Увереността на жените, че са в състояние да кърмят, трябва да бъде постоянно укрепвана. Това означава да бъдат премахнати принудите и вредните влияния, които я тласкат към отказ от кърменето или ранното му прекъсване. Всичко това изисква чувствителност, такт, постоянна бдителност и всеобхватна комуникационна стратегия, която включва всички медии и се обръща към всички слоеве на обществото. Трябва да бъдат отстранени всички препятствия пред кърменето в здравната система, на работното място и в непосредственото обкръжение на кърмачката.

Чрез подходящи мерки трябва да се осигури на жените да получават храна, която е най-добра за здравето на майката и детето. Освен това всички жени трябва да имат възможности за квалифицирана консултация по всички въпроси на кърменето и семейното планиране, за да продължават да кърмят и по този наичин да избегнат многото следващи непосредствено едно след друго раждания, които биха могли да застрашат тяхното здраве и това на децата.

Всички правителства трябва да развият в своите страни “политика в подкрепа на кърменето” и да си поставят подходящи цели за следващите години. Те трябва да създадат широка мрежа от органи, които работят за осъществяването на тези цели и наблюдават практическата работа, като едновременно с това събират необходимите данни, например съобщават броя на изцяло кърмените бебета при напускане на родилния дом и на възраст четири месеца.

Правителствата на отделните страни са призовани да обвържат политиката си по отношение на кърменето с цялостната си здравна политика, с развитието на страната. Те трябва да подкрепят всички взаимнодопълващи се програми за конкретни мерки в защита на кърменето, за неговото стимулиране и подкрепа. Това важи например за подготовката на раждането и последващите го грижи, за храненето, за семейното планиране, предпазването и лечението на честите заболявания при майката и детето. Целият персонал в здравната система трябва да бъде съответно обучен и квалифициран, за да може да осъществи практическото приложение на програмите.


Практически цели

До 1995 година всички правителства трябва

да назначат всеобщо признат национален координатор по кърменето и да образуват национална комисия по кърмене, която е съставена от представители на компетентните министерства, неправителствените организации и професионалните съюзи в областта на здравеопазването;

да разпространят “Десетте стъпки за успешно кърмене” във всички здравни заведения, където раждат жени и се полагат грижи за кърмачета заедно със заявлението на УНИЦЕФ и СЗО “Кърмене – защита, поощряване и подкрепа – Особената роля на здравния персонал”;

да вземат конкретни мерки за осъществяване на принципите и целите на всички точки в Интернационалния кодекс за продажба на продукти, заместващи майчиното мляко, както и на допълнителните резолюции на общото събрание на Световната здравна организация в тяхната цялост;

да изработят нови закони и разпоредби, които осигуряват на всяка работеща жена правото да кърми, както и да се погрижат за практическото им прилагане.


Освен това призоваваме международните организации:

да разработят действени стратегии за защита, поощряване и подкрепа на кърменето, което включва и наблюдение и евалуиране на стратегиите в световен мащаб;

да разработят национални анализи на ситуацията, да проведат изследвания и допитвания, да поставят национални цели с конкретни мерки за осъществяването им;

да подпомагат компетентните национални органи в планирането, осъществяването, наблюдението и евалуирането на политиката по отношение на кърменето.

1 август 1990г., Флоренция, Италия
Виж целия пост