Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

  • 16 464
  • 208
# 150
Здравейте, как стои въпросът с адресна регистрация в ателие? Предишната практика беше за директен отказ, сега чета, че би следвало да се разрешава, позовавайки се на последните промени в Зут. Изобщо какви са недостатъците за покупка?
Виж целия пост
# 151
Моят казус е следния:
- Подала съм си предизвестието, което тече в момента, но не желая да го спазвам.
Искам да оформя уведомление, с което ги уведомявам че от днес за утре  вече не съм на работа...и ще им изплатя обещетение в размер на оставащото време от предизвестието.
(Чл.335 , ал.2, т.2 , този член ли да фигурира в уведомлението за прекратяване на трудовото правоотношение) .
- Другото , което е те ...те са длъжни да ми преведат заплатата , след което аз им дължа съответно обещетение?!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Правото на едностранно прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника/служителя с предизвестие е уредено с разпоредбата на чл. 326, ал. 1 от КТ. Това е субективно право, което може да бъде упражнено само по преценка на работника/служителя, същият не е длъжен да мотивира писменото си волеизявление, не се взема предвид и дали работодателят изразява съгласие или несъгласие с това.
      Трудовият договор се прекратява по силата на закона, с изтичане на срока на предизвестието – чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ, освен ако той или работодателят пожелаят да го прекратят и преди да изтече този срок.
      С разпоредбата на чл. 220 от КТ законодателят е предоставил на всяка от страните по трудовия договор възможността да не се спази срока на предизвестието, като се заплати на другата страна обезщетение с определен в закона размер – брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за неспазения срок на предизвестието.
      Според част от практиката на ВКС, за да произведе действие разпоредбата на чл. 220 от КТ, дължимата сума за обезщетение трябва реално да се заплати, ако това не се случи - прекратяването на трудовото правоотношение не настъпва и срокът за предизвестие трябва реално да се отработи.

      Само с изричното съгласие на работника/служителя е допустимо работодателят да прихваща дължимото от работника/служителя обезщетение за неспазено предизвестие от насрещното си задължение за изплащане на трудово възнаграждение. Без съгласието му от него не могат да се правят други удръжки освен предвидените в чл. 272 от КТ, а прихващането ще представлява именно удръжка, извършена едностранно от работодателя.    
      Работодателят трябва да изплати дължимите възнаграждения и обезщетения при първото следващо изплащане по приетия в предприятието график. В противен случай работникът/служителят има право да потърси правата си пред съда.

      При прекратяване на трудовото правоотношение при частично неспазено от страна на работника/служителя предизвестие (чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ), последният няма да е длъжен да се явява на работа, след като се е позовал на чл. 220, ал. 1 от КТ.
   
      Това намерение следва да бъде обективирано в писмена форма (Заявление, Молба), за да е действително и да породи действие по-нататък. Законодателят не е поставил по-специални изисквания относно реквизитите.
      Като основания следва да фигурират - чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ и чл. 220, ал. 1 от КТ. Както и датата, от която работникът/служителят няма да се явява на работа. Така оформено следва да се доведе до знанието на работодателя.

      Относно изискуемостта на задължението за заплащане на обезщетението по чл. 220 от КТ - тя настъпва в деня на прекратяване на трудовото правоотношение. Въпреки това в КТ не е определен срок за изпълнение, поради което, за да бъде поставена в забава и да започне да тече лихва – страната, която го дължи, следва да бъде изрично поканена.


      Поздрави!
Виж целия пост
# 152
Искам да попитам, дарения на пари за лечение на коте облагат ли се с данък? Не е ли това хуманитарно дарение? Освобождават се от облагане даренията за лечение на граждани на ЕС. А, на животинка?
Виж целия пост
# 153
Здравейте, как стои въпросът с адресна регистрация в ателие? Предишната практика беше за директен отказ, сега чета, че би следвало да се разрешава, позовавайки се на последните промени в Зут. Изобщо какви са недостатъците за покупка?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      I.Адресна регистрация в ателие:
      Според последната съдебна практика отказите за извършване на адресна регистрация в ателие се отменят от съдилищата със следните аргументи:
      Според Закона за гражданската регистрация “адресът” е еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си (чл. 89, ал. 1 от ЗГР). Самият законодател с това понятие не въвежда задължение за лицето да посочи за свой адрес само „жилище“ по смисъла на ЗУТ. Т.е. може да бъде посочен и обект на собственост, годен фактически да се ползва за жилищни нужди - като например ателие.
      Допълнителен аргумент в подкрепа на горното е и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, съгласно която кметът на общината определя адреси за включване в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси само когато в тях има жилищна сграда, общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон и същите са годни за обитаване.
      Ако ателието притежава архитектурно всички изисквания, за да се ползва фактически за жилище, както в голям процент от случаите, това също е аргумент да бъде отменен постановеният отказ.

      II.Ателието счита ли се за жилище според последните изменения на закона?
      Ползването на обектите „ателиета“ за жилищни нужди не е забранено от закона, доколкото в тях се допуска съчетаването на упражняването на професионални и/или стопански дейности с постоянно обитаван.
      Със Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ бр. 16 от 23.02.2021г. ) легалните дефиниции на  „Жилищна сграда“ и „Сграда със смесено предназначение“ (§ 5, т. 29 и т. 29а от ДР на ЗУТ) са допълнени с изречението „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“.
      Въпреки това законодателят не е направил други поправки и добавки на закона относно термина „ателие за индивидуална творческа дейност".
      Двете легални дефиниции само дават тълкуването на дадено понятие, но не въвеждат задължение ателието да отговаря на изискването за жилище.
      Според мотивите, отразени в законопроекта - "Изречение второ в т. 29 и т.29а цели преодоляване на порочната практика в сградите да се предвиждат обекти за ателиета като нежилищни обекти, които след въвеждането им в експлоатация се ползват като жилища, без сградата да отговаря на изискванията за разстояния на жилищна сграда.".
      Следователно промяната е с цел да се ограничи това заобикаляне на правилата за строеж, законодателят решава да включи въпросното допълнение, с което предвижда, че при определяне на вида на сградата ателиетата ще се считат за жилища.
      Т.е. законодателят не е приравнил ателиетата на жилища, нито е предвидил те да отговарят на предвидените за тях изисквания, а е променил начина на определяне на вида на сградата, която ще се строи.

      III.Жилище или ателие - предимства и недостатъци:
      = жилището е за задоволяване на жилищните нужди, а ателието служи за задоволяване на творческите.
      = ателиетата по принцип са с по-ниска пазарна цена от жилищата.
      = за декларирано основно жилище се ползва данъчно облекчение от петдесет на сто. == според Становище на Столично териториално управление на данъчната администрация № 94-Т-0032 от 13.05.1999 г. относно понятието „основно жилище“ на Министерство на финансите - “ако едно ателие се използва като основно жилище и други имоти не са притежавани, то може да се ползва данъчно облекчение по чл. 25, ал. 1 от ЗМДТ”.
      = ателиетата по принцип са небитови клиенти и заплащат цени на свободен пазар + такса мрежови услуги за електрическа енергия. Но предвид посочените промени от 2021 г., ако клиентът е физическо лице и използва ателието за битови нужди, може да подаде заявления в дружеството за промяна на цените на електроенергията -  от небитови на битови.
      = за жилищата има множество изисквания като - самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, възможност за покупка на паркомясто или гараж. Жилището не трябва да гледа на север. == докато към ателиетата се предвижда самостоятелен санитарен възел (тоалетна с мивка) /Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/. За Столична община от няколко години има изискване и за възможност за покупка на паркомясто или гараж /Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии на МРРБ/.
      = в жилищата могат да се предвиждат ателиета и стаи-кабинети за творческа и научна дейност при спазване изискванията.

      В заключение - в последните години ателиетата започват да “получават” все повече привилегии на жилищата, но за сметка на тях са обвързани с много по-малко строителни изисквания и засега с по-ниска цена. Тази материя има необходимост от ясни законодателни промени, за да се не са налага догадки и тълкуване за разрешване на възникналите казуси.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 154
Здравейте.

Търговска фирма ме е таксувала като клиент неправомерно за дадена стока, която са обявили с по-ниска цена.
Срещнах се със служител да си потърся разликата в сумата. Понеже очаквах липса на съдействие записах целия разговор.
Служителката беше много неприятна и неадекватна. Отказа всякакво съдействие за връщане на парите и не спря да прави некултурни и непрофесионални коментари.
Мисля да предоставя на съответните комисии записа с цел съдействие да си получа парите обратно и евентуално да се разгледа поведението на тази служителка.

Въпроса ми е би ли имало някакъв проблем за мен че предоставям запис на трети лица или напротив - ще бъде от голяма полза за моят казус.
Записа е направен на обществено място и засяга лично мен и разговора се върти около това че компанията ме ощетява финансово и отказва да върне поне разликата в сумите.
Виж целия пост
# 155
Здравейте,

Съседът ни иска да си построи дъсчен навес на границата с наше дворно място. Проблемът - в близост до тази граница имаме постройки, които ще бъдат напълно или частично затъмнени. За да бъда по-конкретен:
1. Наш дъсчен навес, който ще остане напълно затъмнен/има на него прозорци/.
2. Наша едноетажна тухлена сграда за живеене, отбелязана в кадастралния план на населеното място. Височината й е към 2,5 метра/считано от земята/, разстоянието между нея и границата е към 2 метра. Хипотетичният навес би следвало да се издига на около 1,5 м височина при същото ниво, т.е. над половината височина на нашата сграда и практически ще затъмни доста сериозно както дворното място, така и прозорците ни, гледащи директно в тази посока.

Въпросите са ми следните:
1. Има ли право да вдигне подобна постройка и ако няма такова право, към кого би следвало да се обърнем в случай че тръгне да го строи?
2. Има ли право да изисква от нас да отстраним нашия си дъсчен навес, който си е бил там преди това/и не го затъмнява по никакъв начин/?
Виж целия пост
# 156
Здравейте, моя позната е безработна и в момента и е на борсата . Имала е овърдрафт, който е плащала лихва всеки месец до сега и с тези плащания е покрита сумата по овърдрафта. Притеснява се, че като безработна няма да може да плаща всеки месец до погасяване защото той е изискуем и е платила сумата по овърдрфта но като лихва .За да го закрие трябва да плати цялата сума и да приключи Какви са вариантите при нея. Ако спре да плаща месечна такса, дали като безработна от банката могат да и запорират имот на който тя е собственик със сестра и? Имат ли право от банката да и спрат обезщетението за безработица ?Има ли вариант да се прекрати по срочност тъй като той е погасен но от банката пак я карат да плаща въпреки че е покрита сумата. За да бъде прекратен трябвало цялата сума да бъде внесена .В случая тя не е плащала такса от два месеца .Колко време трябва да не плаща за да стане неизискуем кредит?
Виж целия пост
# 157
Наследник съм на сгради в които се е живеело преди, земята е прехвърлена на другите наследници още преди това. Искам де прехвърля моя дял на другите наследници чрез покупко-продажба. Необходимо ли е да представя декларация по чл. 26 от СК, за съгласие на съпругът ми с който сме в брак. Имам жилище, което е само на мое име придобито преди брака, на негово няма нищо. Адресната ни регистрация ако има значение е на друг адрес.
Виж целия пост
# 158
Тъкмо навреме намирам темата!
В чуденка съм какво да мога да направя в следния казус:
Подавам сигнал към кметство за някаква нередност, мотат ме, мотат 3 месеца, но последния отговор е лъжа, че са свършили работата.
Какво мога да направя срещу това длъжностно лице, което лъже в официален отговор?
Виж целия пост
# 159
Здравейте,,имам следното питане: може ли в държавна администрация дирекция да работи без заместващ директор? Случая е такъв, че директорката е отпуск и всички определени за нейни заместващи със заповед също са отпуска в този същият момент . Дирекцията работи без директорка. Добре ли е да се подаде сигнал при такива случа и и до кого?
Виж целия пост
# 160
Искам да попитам, дарения на пари за лечение на коте облагат ли се с данък? Не е ли това хуманитарно дарение? Освобождават се от облагане даренията за лечение на граждани на ЕС. А, на животинка?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
      Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.

      „Парите“ са родово понятие, в което се включват три категории обекти – монети, банкноти и електронни пари („безналични пари“). Парите съществуват в обективната действителност без значение дали имат веществена или не форма.
      Монетите и банкнотите са движими вещи, а поради липсата на телесност, електронните пари се приравняват на безналични ценни книги.

      1. Когато получаваме дарение:
      С данък върху даренията се облагат имуществата, придобити по дарение.
      Не се облагат имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
      Освобождават се от данък и придобитите имущества от:

= даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
= фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
= даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
= обичайните подаръци и др. (чл. 48 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)).

      А) Ако получател на дарението е физическо лице (ФЛ):
      Декларирането на полученото дарение в Приложение № 13 от Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не води до формиране на данъчно задължение на надарените лица. То е само информативно и цели да информира приходните органи, че лицето разполага с по-голямо имущество от това, което е декларирало като подлежащо на облагане за съответната година.

      За всички останали парични суми, извън горепосочените и изключенията се подава декларация и се внася съответния данък към общината, където се води постоянния адрес на декларатора.

      Б) Ако получател на дарението е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ):
      В Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) няма специално третиране на приходите, които са получени от ЮЛНЦ под формата на дарение. Доколкото са спазени други законови изисквания относно същността на дарението и предвиденото счетоводно отчитане от гледна точка на данъчното законодателство, приходите от дарения се третират като приходи от нестопанска дейност и като такива не подлежат на данъчно облагане.
      При условие, че получените дарения на дадено сдружение са предоставени без условия, размерът им не е определен от сдружението, а по инициатива на дарителите и се използват за покриване на общи разходи на ЮЛНЦ, тези приходи не следва да се облагат с корпоративен данък.

      2. Когато ние даряваме:
      А) Данъчни облекчения за дарители - физически лица (чл. 22 от ЗДДФЛ):

      Когато имаме издаден документ, удостоверяващ направеното дарение, можем да ползваме данъчно облекчение при подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
      Размерът на данъчното облекчение зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:
== данъчно облекчение до 5 на сто (5%) се прилага за направени дарения в полза на: здравни или лечебни заведения; детски ясли и градини, училища и академии; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания; БЧК; културни институти; комуни за лечение на наркозависими; ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза; УНИЦЕФ и др..
      (За разлика от фирмите, физическите лица не ползват данъчни облекчения за дарения към физически лица.)
== данъчно облекчение до 15% се прилага за направени дарения за култура.
== данъчно облекчение до 50% се прилага за направени дарения за към НЗОК за фондовете за лечение на деца, асистирана репродукция, трансплантация.

      Б) Данъчни облекчения за дарители - юридически лица (чл. 31 от ЗКПО):
      За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер:

== до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: здравни и лечебни заведения; социални услуги; детски ясли и градини, училища и академии; регистрирани в страната вероизповедания; БЧК; културни институти; ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза; УНИЦЕФ и др..
      За разлика от физическите лица, облекчението за 10% намаление на счетоводната печалба може да се полза от фирмите и за дарения към физически лица – деца и възрастни с увреждания, деца без родители, социално слаби лица и хора, преживяли бедствие.    
      Облекчение има и за стипендиите за ученици и студенти в държава от ЕС или Европейското икономическо пространство.

== до 15% се прилага за направени дарения за култура.
== до 50% се прилага за направени дарения за към НЗОК

      За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

      И за двата вида дарители се отнася, че:
= общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 %.
= възможно е да се ползват българските данъчни облечения за дарения в полза на организации и граждани, намиращи се в друга държава от ЕС или по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. Дарителят трябва да има официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, преведен на български от заклет преводач.

      Относно конкретните въпроси - в общия случай дарените средства под формата на пари за лечение на хора - не следва да се облагат с данък нито тук, нито в ЕС. По аналогия следва да се приложи същото и в полза на даренията за животни, защото дарението може да е направено чрез ЮЛ с нестопанска цел - например сдружение, което да финансира лечение на бездомни животни.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 161
Здравейте.

Търговска фирма ме е таксувала като клиент неправомерно за дадена стока, която са обявили с по-ниска цена.
Срещнах се със служител да си потърся разликата в сумата. Понеже очаквах липса на съдействие записах целия разговор.
Служителката беше много неприятна и неадекватна. Отказа всякакво съдействие за връщане на парите и не спря да прави некултурни и непрофесионални коментари.
Мисля да предоставя на съответните комисии записа с цел съдействие да си получа парите обратно и евентуално да се разгледа поведението на тази служителка.

Въпроса ми е би ли имало някакъв проблем за мен че предоставям запис на трети лица или напротив - ще бъде от голяма полза за моят казус.
Записа е направен на обществено място и засяга лично мен и разговора се върти около това че компанията ме ощетява финансово и отказва да върне поне разликата в сумите.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Конституцията на Република (КРБ) и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) прогласяват правото на личен живот и принципно забраняват заснемането и записването на дадено лице, без изричното му съгласие. Същото е застъпено и в Закона за защита на личните данни и Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR).
      Съгласно чл. 32, ал. 2 от КРБ - никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
      Следователно записване на разговори/на живо или по телефона/ без знанието и съгласието на другата страна е противоправно. Това нарушава правото на неприкосновеност на личен живот.
      Според чл. 339а, ал. 1 от Наказателния кодекс: “Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. ... Специалното техническо средство се отнема в полза на държавата.”

      Съществуват обаче законови изключения, в които заснемане/записване без съгласието на заснетото лице ще бъде законосъобразно:
      = според Закона за специалните разузнавателни средства - в случай на прилагане на СРС отпада необходимостта да се иска разрешение за заснемане/записване от съответното лице. Но това е на базата на предварително издадено мотивирано писмено разрешение.
      = според Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия - организаторите имат право да заснемат поведението на зрителите, а при възникване на нарушение - тези записи да бъдат използвани. Но задължително трябва да са поставени предупредителни съобщения на видно място, че съответните обекти са под видеонаблюдение.
      = друго изключение е при пребиваване на обществено място, но тук става дума за заснемане от охранителна камера например (такова видеонаблюдение има в централните градски части, в административни сгради). Или когато по време на даден концерт се правят снимки и видеа на събитието или публиката - така също без изрично да сме се съгласили можем да станем част от тези видео и снимкови материали.

      По принцип няма законова забрана запис да бъде включен по дадено дело, но за същия трябва да се установи чрез експертиза, че не е манипулиран и е автентичен. Чрез такъв запис може да се установи извършване на престъпление (например - изнудване, кражба) и затова той да се окаже важно доказателство по делото.

      Относно конкретния случай:
      Вместо запис, според мен е по-добре в такива разговори да участват свидетели, които след това да могат да потвърдят казаното по време на разговора. Предполагам и разминаването в цената, може да се докаже документално.
      Относно грубото поведение на служителката, записът вероятно би помогнал за онагледяване на поведението й пред горестоящия й ръководител, но внимавайте, ако не сте я предупредили, че разговорът ще се записва.


      Ако на касата установим разминаване между посочената цена и тази на касата - можем да откажем да закупим стоката. Ако установим разминаването след напускане на търговския обект - имаме право да се върнем с касовия бон и да поискаме възстановяване на надвзетата сума. Ако ни бъде отказано - можем да се обърнем към КЗП (добре е да приложим касовия бон и да снимаме цената на стоката на етикета в магазина, за да се види разминаването).

      За конкретното поведение на търговеца можете да сезирате КЗП (https://www.kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal) - ако сте закупили стоката като физическо лице, както и да потърсите правата си по съдебен ред.

      Според Закона за защита на потребителите: Означаването на различни цени за една и съща услуга в търговския обект е забранено. Ако въпреки това са посочени различни цени за една и съща услуга, потребителят заплаща по-ниската цена.
      Съобщението за намаление на цените се прави по един от следните начини:
= чрез поставяне на новата цена до предишната, която е зачертана, или
= чрез думите "нова цена" и "предишна цена", последвани от съответните суми, или
= чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до предишната цена, която е зачертана.

      Поведението на търговеца може да е в следствие на недоглеждане или проява на нелоялна търговска практика, за което в закона са предвидени съответните санкции.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 162
Здравейте,

Съседът ни иска да си построи дъсчен навес на границата с наше дворно място. Проблемът - в близост до тази граница имаме постройки, които ще бъдат напълно или частично затъмнени. За да бъда по-конкретен:
1. Наш дъсчен навес, който ще остане напълно затъмнен/има на него прозорци/.
2. Наша едноетажна тухлена сграда за живеене, отбелязана в кадастралния план на населеното място. Височината й е към 2,5 метра/считано от земята/, разстоянието между нея и границата е към 2 метра. Хипотетичният навес би следвало да се издига на около 1,5 м височина при същото ниво, т.е. над половината височина на нашата сграда и практически ще затъмни доста сериозно както дворното място, така и прозорците ни, гледащи директно в тази посока.

Въпросите са ми следните:
1. Има ли право да вдигне подобна постройка и ако няма такова право, към кого би следвало да се обърнем в случай че тръгне да го строи?
2. Има ли право да изисква от нас да отстраним нашия си дъсчен навес, който си е бил там преди това/и не го затъмнява по никакъв начин/?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      1. С едни от последните промени в ЗУТ отпадна изискването за разрешение за строеж на кладенци, навеси, чешми, септични ями и временни тоалетни и леки постройки за инвентар и отоплителни материали.    
      Така описаният навес попада в т. нар. “допълващото застрояване” в урегулирани поземлени имоти - то се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване и се разрешава в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.
      Когато допълващо застрояване не е предвидено с действащия подробен устройствен план, то се допуска от главния архитект на общината с виза за проучване и проектиране.
      Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица, с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.
      Второстепенните постройки на допълващото застрояване са с височина до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на покрива при калканната стена може да има височина до 3,6 м.

      Постройките на допълващото застрояване могат да се застрояват свързано на вътрешните имотни граници.
Свързано ниско застрояване се допуска при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване.

      Следователно тук е важно дали е предвидено допълващо застрояване с действащия подробен устройствен план, ако да - няма да има необходимост от издаване на виза. Ако не - има ли издадена виза и спазени ли са правилата за издаването й.

      Варианти за противодействие:
      = Можете да подадете писмен сигнал до Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и главния архитект на общината, на територията на която се намират имотите, като подробно опишете случая и приложите документите, с които разполагате. Ще се направи проверка на място, за да се установи има ли и какви са нарушенията.

      = Може да сезирате и съответния районен съд чрез иск с правно основание чл. 109 от Закона за собствеността по отношение на навеса.
      Съгласно този иск - собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право (например - засенчване или опасност от наводняване на имота заради изграденото застрояване). За да бъде основателен предявеният негаторен иск, следва на първо място да се установи, че ищецът по иска притежава право на собственост или друго вещно право, както и че посочените в исковата молба ответници извършват действия, чрез които му пречат да упражнява правото си.
      Искът няма да бъде уважен, ако има незаконен строеж, но не се докаже от ищеца, че построеното пречи в конкретния случай да се упражнява правото му на собственост/съответните квоти от съсобственост в пълен обем.
      Искът може да бъде уважен и за премахването на законен строеж, т. е. изграден с всички строителни книжа и разрешения или в случаите, когато такива изобщо не се изискват, при условие, че се пречи на собственика/съсобственика да упражнява правата си в пълен обем.

      = Ако има издадена Виза за допълнително проучване и проектиране в имота, същата може да се оспори по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с и чл. 215, ал. 1 и чл. 219, ал. 1 от ЗУТ пред съответния Административен съд.

      2. За да се отговори на този въпрос трябва да се вземат предвид следните обстоятелства: допустим ли е бил Вашият “навес” по разпоредбите, действали по времето (година), когато е извършен, или алтернативно допустим ли е същият по сега действащите разпоредби на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Заплащали ли сте до сега някакви данъци за него.
      Като действие, което пречи на Вашия съсед - той може да посочи не само засенчване,  а и други причини, които му пречат да упражнява своето право, заради наличието на Вашия навес, за установяването на това се назначава  съдебно-техническа експертиза от съда. Всеки конкретен случай е специфичен. 

      Препоръчвам Ви и консултация със специалист в областта, който да прегледа наличната документация, така ще получите най-добри насоки за действие.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 163
Скрит текст:
Искам да попитам, дарения на пари за лечение на коте облагат ли се с данък? Не е ли това хуманитарно дарение? Освобождават се от облагане даренията за лечение на граждани на ЕС. А, на животинка?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
      Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.

      „Парите“ са родово понятие, в което се включват три категории обекти – монети, банкноти и електронни пари („безналични пари“). Парите съществуват в обективната действителност без значение дали имат веществена или не форма.
      Монетите и банкнотите са движими вещи, а поради липсата на телесност, електронните пари се приравняват на безналични ценни книги.

      1. Когато получаваме дарение:
      С данък върху даренията се облагат имуществата, придобити по дарение.
      Не се облагат имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
      Освобождават се от данък и придобитите имущества от:

= даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
= фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
= даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
= обичайните подаръци и др. (чл. 48 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)).

      А) Ако получател на дарението е физическо лице (ФЛ):
      Декларирането на полученото дарение в Приложение № 13 от Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не води до формиране на данъчно задължение на надарените лица. То е само информативно и цели да информира приходните органи, че лицето разполага с по-голямо имущество от това, което е декларирало като подлежащо на облагане за съответната година.

      За всички останали парични суми, извън горепосочените и изключенията се подава декларация и се внася съответния данък към общината, където се води постоянния адрес на декларатора.

      Б) Ако получател на дарението е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ):
      В Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) няма специално третиране на приходите, които са получени от ЮЛНЦ под формата на дарение. Доколкото са спазени други законови изисквания относно същността на дарението и предвиденото счетоводно отчитане от гледна точка на данъчното законодателство, приходите от дарения се третират като приходи от нестопанска дейност и като такива не подлежат на данъчно облагане.
      При условие, че получените дарения на дадено сдружение са предоставени без условия, размерът им не е определен от сдружението, а по инициатива на дарителите и се използват за покриване на общи разходи на ЮЛНЦ, тези приходи не следва да се облагат с корпоративен данък.

      2. Когато ние даряваме:
      А) Данъчни облекчения за дарители - физически лица (чл. 22 от ЗДДФЛ):

      Когато имаме издаден документ, удостоверяващ направеното дарение, можем да ползваме данъчно облекчение при подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
      Размерът на данъчното облекчение зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:
== данъчно облекчение до 5 на сто (5%) се прилага за направени дарения в полза на: здравни или лечебни заведения; детски ясли и градини, училища и академии; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания; БЧК; културни институти; комуни за лечение на наркозависими; ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза; УНИЦЕФ и др..
      (За разлика от фирмите, физическите лица не ползват данъчни облекчения за дарения към физически лица.)
== данъчно облекчение до 15% се прилага за направени дарения за култура.
== данъчно облекчение до 50% се прилага за направени дарения за към НЗОК за фондовете за лечение на деца, асистирана репродукция, трансплантация.

      Б) Данъчни облекчения за дарители - юридически лица (чл. 31 от ЗКПО):
      За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер:

== до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: здравни и лечебни заведения; социални услуги; детски ясли и градини, училища и академии; регистрирани в страната вероизповедания; БЧК; културни институти; ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза; УНИЦЕФ и др..
      За разлика от физическите лица, облекчението за 10% намаление на счетоводната печалба може да се полза от фирмите и за дарения към физически лица – деца и възрастни с увреждания, деца без родители, социално слаби лица и хора, преживяли бедствие.    
      Облекчение има и за стипендиите за ученици и студенти в държава от ЕС или Европейското икономическо пространство.

== до 15% се прилага за направени дарения за култура.
== до 50% се прилага за направени дарения за към НЗОК

      За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

      И за двата вида дарители се отнася, че:
= общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 %.
= възможно е да се ползват българските данъчни облечения за дарения в полза на организации и граждани, намиращи се в друга държава от ЕС или по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. Дарителят трябва да има официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, преведен на български от заклет преводач.
      Относно конкретните въпроси - в общия случай дарените средства под формата на пари за лечение на хора - не следва да се облагат с данък нито тук, нито в ЕС. По аналогия следва да се приложи същото и в полза на даренията за животни, защото дарението може да е направено чрез ЮЛ с нестопанска цел - например сдружение, което да финансира лечение на бездомни животни.

      Поздрави!
Здравейте! Благодаря и аз за отговора.

Трябва ли да се декларират с ГДД на физ. лице по чл. 50 в прил. 13 получените дарения, ако няма договор и други документи за тях, тъй-като не са от ЮЛ (нпо)?


Благодаря за разясненията!
Виж целия пост
# 164
Скрит текст:
Искам да попитам, дарения на пари за лечение на коте облагат ли се с данък? Не е ли това хуманитарно дарение? Освобождават се от облагане даренията за лечение на граждани на ЕС. А, на животинка?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
      Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.

      „Парите“ са родово понятие, в което се включват три категории обекти – монети, банкноти и електронни пари („безналични пари“). Парите съществуват в обективната действителност без значение дали имат веществена или не форма.
      Монетите и банкнотите са движими вещи, а поради липсата на телесност, електронните пари се приравняват на безналични ценни книги.

      1. Когато получаваме дарение:
      С данък върху даренията се облагат имуществата, придобити по дарение.
      Не се облагат имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
      Освобождават се от данък и придобитите имущества от:

= даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
= фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
= даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
= обичайните подаръци и др. (чл. 48 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)).

      А) Ако получател на дарението е физическо лице (ФЛ):
      Декларирането на полученото дарение в Приложение № 13 от Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не води до формиране на данъчно задължение на надарените лица. То е само информативно и цели да информира приходните органи, че лицето разполага с по-голямо имущество от това, което е декларирало като подлежащо на облагане за съответната година.

      За всички останали парични суми, извън горепосочените и изключенията се подава декларация и се внася съответния данък към общината, където се води постоянния адрес на декларатора.

      Б) Ако получател на дарението е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ):
      В Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) няма специално третиране на приходите, които са получени от ЮЛНЦ под формата на дарение. Доколкото са спазени други законови изисквания относно същността на дарението и предвиденото счетоводно отчитане от гледна точка на данъчното законодателство, приходите от дарения се третират като приходи от нестопанска дейност и като такива не подлежат на данъчно облагане.
      При условие, че получените дарения на дадено сдружение са предоставени без условия, размерът им не е определен от сдружението, а по инициатива на дарителите и се използват за покриване на общи разходи на ЮЛНЦ, тези приходи не следва да се облагат с корпоративен данък.

      2. Когато ние даряваме:
      А) Данъчни облекчения за дарители - физически лица (чл. 22 от ЗДДФЛ):

      Когато имаме издаден документ, удостоверяващ направеното дарение, можем да ползваме данъчно облекчение при подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
      Размерът на данъчното облекчение зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:
== данъчно облекчение до 5 на сто (5%) се прилага за направени дарения в полза на: здравни или лечебни заведения; детски ясли и градини, училища и академии; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания; БЧК; културни институти; комуни за лечение на наркозависими; ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза; УНИЦЕФ и др..
      (За разлика от фирмите, физическите лица не ползват данъчни облекчения за дарения към физически лица.)
== данъчно облекчение до 15% се прилага за направени дарения за култура.
== данъчно облекчение до 50% се прилага за направени дарения за към НЗОК за фондовете за лечение на деца, асистирана репродукция, трансплантация.

      Б) Данъчни облекчения за дарители - юридически лица (чл. 31 от ЗКПО):
      За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер:

== до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: здравни и лечебни заведения; социални услуги; детски ясли и градини, училища и академии; регистрирани в страната вероизповедания; БЧК; културни институти; ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза; УНИЦЕФ и др..
      За разлика от физическите лица, облекчението за 10% намаление на счетоводната печалба може да се полза от фирмите и за дарения към физически лица – деца и възрастни с увреждания, деца без родители, социално слаби лица и хора, преживяли бедствие.    
      Облекчение има и за стипендиите за ученици и студенти в държава от ЕС или Европейското икономическо пространство.

== до 15% се прилага за направени дарения за култура.
== до 50% се прилага за направени дарения за към НЗОК

      За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

      И за двата вида дарители се отнася, че:
= общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 %.
= възможно е да се ползват българските данъчни облечения за дарения в полза на организации и граждани, намиращи се в друга държава от ЕС или по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. Дарителят трябва да има официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, преведен на български от заклет преводач.
      Относно конкретните въпроси - в общия случай дарените средства под формата на пари за лечение на хора - не следва да се облагат с данък нито тук, нито в ЕС. По аналогия следва да се приложи същото и в полза на даренията за животни, защото дарението може да е направено чрез ЮЛ с нестопанска цел - например сдружение, което да финансира лечение на бездомни животни.

      Поздрави!
Здравейте! Благодаря и аз за отговора.

Трябва ли да се декларират с ГДД на физ. лице по чл. 50 в прил. 13 получените дарения, ако няма договор и други документи за тях, тъй-като не са от ЮЛ (нпо)?


Благодаря за разясненията!

      Приложение № 13 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ не изисква прилагане на документи, там само се посочва точната получена като дарение сума (Част II Получено имущество по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт ---> 1025 Имущество, получено по дарение, в т.ч. ---> 10251 Парични средства (посочете размера на паричните средства, получени по дарение)).
      Но без документи при евентуална проверка как ще се докаже, че дарението попада в случаите на освободени от данък дарения. Защото, ако не попада в изключенията - ще се дължи данък към общината.
      Има значение как е получена сумата на ръка или по банков път (тук в основанието може да се види, че е дарение за лечение например).
      Затова често, когато се събират пари за лечение на животинка, самите клиники директно получават парите от дарителите. А когато става дума за хора - се откриват специални набирателни сметки.

      В НАП имат телефони за запитвания - национален (+359 2 9859 6801 - тук обажданията се заплащат) и отделно за конкретната дирекция във Вашия град. Ако прецените, може да се свържете и да им зададете въпросите си относно ГДД.

      Успешна седмица!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия