Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

  • 14 220
  • 188
# 105
Здравейте и предварително ви благодаря за отговора! Flowers Cherry Blossom

Необходима ли е декларация за пътуване на дете в чужбина от бащата след като няма брак и са отнети родителските права с дело и майката има съдебно решение ?
Трябва ли е да се представя друг документ  на границата или само паспорта?
Виж целия пост
# 106
Добър ден. Студент съм и съм пълен сирак. Според КСО, за да получа наследствена пенсия, трябва да установя това обстоятелство в началото на всяка учебна година със удостоверение от учебното заведение пред НОИ. Аз имам удостоверението, но имам няколко въпроса:
-Като съм дал удостоверение в първия зимен семестър(септември-ноември) в НОИ, трябва ли да го давам във втория летен(януари-април)?
-В какъв срок от началото на семестъра трябва да дам заявлението ?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - трябва да удостоверявате това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище.
      Като срок е посочено "в началото на всеки семестър" - за съжаление не открих еднозначен отговор за какъв срок реално става дума в случая. Според мен това може да бъде срокът, в който студентът може да плати и завери съответния семестър, защото след него той ще прекъсне обучението си, а и няма да му бъде издадено удостоверението, необходимо пред НОИ.

      В следващите няколко реда ще намерите по-подробна информация:


      Според чл. 82, ал. 1 от КСО:
      Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Децата, които се считат за учащи, се определят с Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

      Според чл. 34 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):
      Деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст по смисъла на чл. 82, ал. 1 от КСО, са:

      А) ученици, които продължават образованието си след навършване на 18-годишна възраст в училищата, създадени по реда на отменения Закон за народната просвета или по Закона за предучилищното и училищното образование, както и социални учебно-професионални заведения, създадени с Постановление № 63 на Министерския съвет от 1991 г. за образуване на социални учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност, независимо от степента и формата на обучение --> те установяват това обстоятелство в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение;
      Б) лица, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование, както и организациите по чл. 47 от същия закон --> те установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище или от съответната научна организация;
      В) лица, които учат в чужбина --> те установяват това обстоятелство и срока на обучението в началото на всеки семестър или учебна година с документ, отговарящ на точно определени изисквания.

      Документът, удостоверяващ статута на учащ в Република България, може да бъде изпратен от съответното учебно заведение по електронен път, подписан с квалифициран електронен подпис.
      За установяване статута на учащ на лицата по А) и Б), когато не са представени съответните документи, се ползват данните от регистрите на Министерството на образованието и науката, присъединени към системата за автоматизиран достъп до регистрите на централната администрация.

      Във връзка с това НОИ дава възможност за използване на алтернативни способи за предоставяне по интернет на издавани от учебните заведения документи, които удостоверяват качеството на "учащ" на лица, получаващи наследствени пенсии.    
      Документите се изискват за продължаване срока за изплащане на пенсиите им всеки семестър - за студентите във Висше учебно заведение или колеж, а за учащите в средните училища - в началото на всяка учебна година.
      Чрез услугата "Подаване на документ за учащ от лицето" самите ученици или студенти могат да изпратят предварително издаден и подписан с квалифициран електронен подпис  от учебното заведение документ. Заявлението за услугата се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез персоналния му идентификационен код, издаден от НОИ.
      Друга възможност е услугата "Подаване на информация/документ за учащ от учебното заведение", чрез която ВУЗ или училище директно могат за заявят пред НОИ качеството на учащ за лица, получаващи наследствена пенсия, като подпишат заявлението със своя КЕП.
      И двете услуги са безплатни.
      Линк към тях: https://administrativeservices.nssi.bg/service/group/a73fea25-29 … b57-cbb773f48f7c/

      Срокове за изплащане на наследствените пенсии:
= на учениците, имащи право да положат държавни зрелостни изпити, се изплащат до съответната дата на втория зрелостен изпит, определена със заповед на министъра на образованието и науката;
= на лицата, обучаващи се във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование (ЗВО), както и организациите по чл. 47 от ЗВО се изплащат за срока, вписан като начало и/или край на последната сесия за семестъра в представения документ; когато не е посочен срок, пенсията се изплаща до края на месеца, предхождащ месеца, посочен в графика за изпитните сесии на съответното учебно заведение;
= на лицата, които учат в чужбина, се изплащат за срока, вписан като начало и/или край на семестъра/учебната година в представения документ;
= на лицата, които са прекъснали обучението си поради незаверен семестър - получават пенсията си до датата на прекъсването, посочена в заповедта на ректора, а ако няма такава дата - до датата, на която е издадена заповедта.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 107
Здравейте и предварително ви благодаря за отговора! Flowers Cherry Blossom

Необходима ли е декларация за пътуване на дете в чужбина от бащата след като няма брак и са отнети родителските права с дело и майката има съдебно решение ?
Трябва ли е да се представя друг документ  на границата или само паспорта?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според чл. 48 от Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове - не се изисква писмено съгласие за пътуване от отсъстващия родител, настойник или попечител при представяне на влязъл в сила съдебен акт, с който отсъстващият родител е лишен от родителски права.
      На граничните контролно-пропускателни пунктове се представят - паспортът на детето, както и  - оригинал и копие (незаверено) от съдебното решение за лишаване от родителски права.

      По-подробна информация, както и други случаи, когато не се изисква декларация за съгласие за пътуване на ненавършило пълнолетие дете в чужбина, ще намерите в следващите редове:


      За разлика от случаите на ограничаване на родителски права, при лишаване от родителски права последиците за виновния родител са изключително сериозни. Сред тях са отнемане на възможността му да участва активно в грижите за детето, както и да взима решения за неговото възпитание и обучение, ограничаване на личните отношения между тях и отнемане на възможността това да става без присъствието на другия родител или на определено от съда лице.
      Но лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да заплаща издръжка на детето си. Същият поради виновно поведение - не може да иска издръжка от детето си, по отношение на което е постановено лишаването.

      Съдебните решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават във всяка друга страна от Съюза без необходимост от каквито и да било допълнителни процедури (изключения има за Кралство Дания). Прилагането на решенията се улеснява от използването на стандартна процедура.

      Интересът на детето за пътуване в чужбина се преценява конкретно за всеки отделен случай съобразно установените по делото обстоятелства. Изискването за съществуването на конкретно защитен интерес на детето при пътуването му извън страната налага разрешението за това да бъде дадено за определен период от време, в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем (напр. държавите членки на Европейския съюз) или за неограничен брой пътувания, през определен период от време, но също до определени държави, т.е. за пътувания, предвидими във времето и пространството.

      Съгласно чл. 76, т. 9 от ЗБЛД - Може да не се разреши напускане на страната на: малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс. 

      Съгласно разпоредбата на чл. 127а СК, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите, а при липсата на такова спорът между тях се разрешава от съда.


      Малолетни и непълнолетни деца, се нуждаят от нотариално заверена писмена декларация. Тя представлява заверено съгласие за пътуване в чужбина от родител за напускане на страната.
      Допуска се съставянето на декларацията и без изискване на нотариална заверка в присъствието на полицейски орган
и на началника на групата/смяната, командира на отделение или ръководещия смяната служител, когато единият родител, настойник или попечител не пътува, но присъства на ГКПП.

      Тълкувателно решение 1/2016 от 03.07.2017 г. на ОСГК на ВКС – дава отговори на въпросите относно пътуване на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител.

      Според Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове:
      Не се изисква декларация за съгласие, когато:
      = Отсъстващият родител е лишен от родителски права по съдебен ред или съдебен орган е разрешил пътуването, което се удостоверява с надлежен съдебен акт – представя се оригинал и копие (незаверено), което остава на граничния пункт.

      = В удостоверението за раждане е вписан само един родител или отсъстващият родител е починал, за което е издаден смъртен акт – на граничния пункт се представя оригинал и копие (незаверно) от посочените документи.
      = Малолетните и непълнолетни български граждани, които живеят с родителите си дългосрочно в чужбина и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ за пребиваване, издаден от съответната държава – т.е. когато детето притежава валиден български паспорт, в който под формата на стикер или печат е отразено разрешение за дългосрочно пребиваване в съответната държава или заедно с паспорта представи отделен такъв документ под формата на карта или удостоверение, съдържащо официално уверение за продължително пребиваване от съответните власти.
      = Детето има и друго гражданство освен българско и представи както българския си паспорт/лична карта, така и чуждия.
      = Непътуващият родител не е български гражданин.
(последните две хипотези са атакувани пред ВАС поради нарушение на Семейния кодекс, Закона за закрила на детето и Европейската конвенция за правата на човека.).


      Освен това детето трябва да има валиден паспорт, ако не е навършило 14 години, и/или валидна лична карта, ако е между 14 и 18 години.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 108
Здравейте, аз съм българска гражданка която работи и живее в Нидерландия.Скоро очаквам да родя там, бащата е холански гражданин.Интересуваме бъдещето ми дете с двойно гражданство ли ще бъде и имам ли право да прехвърля майчинството на моята майка, ако детето се отлежда в Нидерландия? Благодаря предварително.
Виж целия пост
# 109
Здравейте, дами.Очакваме с нетърпение вашите професионални отговори.Хубав ден.
Виж целия пост
# 110
Здравейте, аз съм българска гражданка която работи и живее в Нидерландия.Скоро очаквам да родя там, бащата е холански гражданин.Интересуваме бъдещето ми дете с двойно гражданство ли ще бъде и имам ли право да прехвърля майчинството на моята майка, ако детето се отлежда в Нидерландия? Благодаря предварително.

      Здравейте,
      Благодарим Ви за въпроса и ни извинете за забавянето!


      В Нидерландия децата от смесени бракове или припознати от бащата - могат да получат гражданството на бащата и съответно на майката, т.е. нидерландско и българско. Като при навършване на пълнолетие - ще трябва да изберат едно от двете. Съответно има специални процедури - за припознаване и за самта регистрация и в двете страни.

      Относно отпуска за бременност и раждане в България - от 1 януари тази година - той може да бъде прехвърлен след шестия месец от раждането на детето - на бащата или на бабите и дядовците.
      В Нидерландия, до колкото разбрах, ако бабата е лице, което полага грижи за детето и тя и то са регистрирани на един и същи адрес - тя ще има право на родителски отпуск за деца под 8-годишна възраст.

      По подробна информация можете да прочетете в следващите редове.


=== В Нидерландия:
      Регистрация на ражданията в Нидерландия:
      Новороденото дете следва да бъде регистрирано в 3-дневен срок (брои се от деня следващ този на раждането) в регистрите на населението, които се водят към общината, където то е родено. Като общо правило регистрацията може да бъде извършена от от всеки от родителите.

      Необходими документи за вписването на новороденото:
= валидно средство за идентификация – лична карта или паспорт, издадени от държава членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство;
= декларация за припознаване или декларация за избор на фамилия;
= съобщение за раждане (декларация за раждане), издадено от болницата или от акушерката (при раждане в домашни условия).
 
      Издаване на акт за раждане:
      Длъжностното лице по гражданско състояние към съответната община ще издаде акт за раждане на детето. Този акт за гражданско състояние представлява писмено доказателство, че раждането е регистрирано и доказва кои са родителите на детето.

      Като страна членка по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - в Нидерландия се издават многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, които се признават и имат пряко действие на територията на останалите страни членки - без необходимост от легализация. Република България също е членка по Конвенцията.

      Припознаване на дете в Нидерландия:
      При липса на граждански брак или гражданско (регистрирано) партньорство с бащата на детето, има възможност да се изпълни процедурата по припознаване. Тази процедура е безплатна и се развива пред съответната община в Нидерландия.
      Според чл. 247 от книга 1 от Гражданския кодекс в Нидерландия (Burgerlijk Wetboek): Родителските права обхващат задължението и правото на родителите да се грижат за и да отглеждат своето малолетно или непълнолетно дете.
      След 1-ви януари 2023 г. след припознаването вече автоматично се получава статут на съвместно упражняване на родителските права.

      Припознаването на дете може да се извърши:
= по време на бременността на майката („припознаване на неродено дете“) - може да се извърши във всяка една община на територията на Нидерландия. Ако бъдещата рождена майка на детето не присъства по време на припознаването, е необходимо от нейно име да бъде представено писмено съгласие с акта на припознаване;
= по време на регистрация на раждането - в общината, където детето е родено;
= след регистрацията на раждането.
 
      Двойно гражданство в Нидерландия:
      Законодателство на Нидерландия в общия случай не допуска двойно гражданство. Затова и при придобиване на нидерландско гражданство чрез натурализация от лицата се изисква да се освободят от другото гражданство, което притежават.
      От това правило има няколко изчерпателно изброени изключения:
= когато чужд гражданин е сключил брак или живее във фактическо съжителство (регистрирано партньорство) с нидерландски гражданин. В подобни хипотези чужденецът може да придобие гражданство на Нидерландия, както и да запази досегашното си такова;
= когато става въпрос за лица, които притежават статут на бежанец в страната;
= при деца от смесени бракове.

      Според закона в Холандия децата от смесени бракове, които имат гражданство на две страни след навършване на 18 годишна възраст трябва да си изберат какви граждани да останат. До тогава могат да имат двойно гражданство.

      Обезщетения и отпуски свързани бременност, раждане и отглеждане на дете:
      Страните от ЕС са свободни да установяват свои собствени правила относно правото на обезщетения и отпуски.

      Трябва да отговаряте на следните условия: да живеете или работите законно в Нидерландия и да сте осигурени съгласно техния Закона за здравното осигуряване (Zvw).
      
      == Акушерска помощ (kraamhulp) - покрива се от основния пакет на вашата застраховка. Продължава от началото на бременността до 6 седмици след раждането;
      == Бременност и отпуск по майчинство (zwangerschaps- en bevallingsverlof) - имате право на отпуск поради бременност от 6 до 4 седмици преди деня на термина (при многоплодна бременност – 10-8 седмици). Отпускът поради бременност продължава до деня на раждането.
   В случай на бременност трябва да предупредите работодателя 3 седмици преди да поискате съответния отпуск.
      След раждането имате право на поне 10 седмици отпуск по майчинство. Той започва на следващия ден след раждането.
      Общо двата вида отпуски могат да са 16 седмици.
      == Отпуск по бащинство (geboorteverlof) - бащи или партньори имат право на 1 седмица отпуск по бащинство (платен от работодателя) и още 5 седмици, през които получават обезщетение в размер на 70% от заплатата им;
      == Родителски отпуск (ouderschapsverlof) - това е неплатен родителски отпуск за заети родители/основители полагащи грижи за деца под 8-годишна възраст. За всяко дете всеки имащ право родител може да вземе неплатен отпуск (за непълен или пълен работен ден) в размер на максимум 26 пъти броя на седмичните работни часове.


=== В Република България:
      Регистрация на ражданията за дете на българска гражданка, родено в чужбина:
      Гражданите на Република България, които пребивават в чужбина, са длъжни в 6-месечен срок, след съставянето, от чуждестранен местен орган, на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна - заверен препис или извлечение от документа (с поставен апостил), заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в България.
      Регистрация на детето в България става в града по местоживеене на майката. За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на майката – българска гражданка - на новороденото дете, а ако майката е чужд гражданин, за постоянен адрес, на който се извършва регистрация на „раждането” се счита последният постоянен адрес на бащата – български гражданин.
      Майката на детето или упълномощено от нея лице отиват в общината по местоживеене на майката в България, където издават български акт за раждане с него на детето може да бъде издаден български  паспорт.

      Според чл. 18 от Закона за българското гражданство (ЗБГ) - Деца до 14-годишна възраст, на които само единият от родителите е български гражданин, в случай че нямат българско гражданство, могат да станат български граждани, ако двамата родители или преживелият от тях дадат писмено съгласие за това. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права. При същите условия могат да придобият българско гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.
      Молбата по образец заедно с приложенията посочени в чл. 9 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ - се подават в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство в чужбина, а за лице, което не е навършило 14-годишна възраст молбата се подава от двамата родители или от настойника му.

      Парично обезщетение при бременност и раждане след работа в чужбина и прехвърлянето му в България:
      Според Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането му - е предвидена възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка, за да се гарантира, че няма да бъдат загубени социалните му права. Подава се заявление за отпускане на обезщетение за бременност и раждане в съответното ТП на НОИ в България.
      От 1 януари 2023 г. майките вече могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след шестия месец от раждането на детето, не само на бащата, но и на бабите и дядовците. Условието обаче и те работят по трудово или служебно правоотношение.
      Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

      Отделно може да направите консултация с Консулската служба на Посолството на Република България в Хага:
= телефон за консулска информация и запазване на час за всички консулски услуги:
+31 70 358 46 88 (всеки работен ден между 14 и 16 ч.)
= e-mail: Consul.Hague@mfa.bg


      Успех и лека бременност!
      Усмихнат ден!
Виж целия пост
# 111
Благодаря за изчерппателния отговор.
Виж целия пост
# 112
Здравейте,
  Изправен съм пред следния проблем от трудов характер:
  Работя в столично средно училище. Назначен съм на длъжност "учител ГЦОУД" на основание чл.68,ал.1,т.3. Договорът е сключен за определено време до завръщане на титуляра /посочено е име, но не и длъжността на титуляра/, не по-късно от 31.08.2023 г. Също така в т.5 от договора е записано: срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор е 30 дни, и е еднакъв за двете страни.
   Днес в началото на работното ми време, директорката ме извика и ми съобщи, че от 01 Март 2023 г. ще бъда освободен, поради факта, че титулярът се завръща на работа от 1-ви Март. Не ми връчи никакъв документ, каза че ще ми даде каквото трябва по-натам.
   Първият смущаващ факт за мен е, че посоченият титуляр когото замествам си е на работа от както започнах аз работа. Работи и в момента. По думите на директорката, титулярът когото замествам бил назначен по заместване да замества друг отсъстващ колега.
  Вторият факт е, че в моя трудов договор не е посочена длъжността на титуляра. А титуляра, до колкото ми е известно, се води на длъжност "начален учител", а не както е моята длъжност по ТД - "учител ГЦОУД".
   Трети факт за мен е, че в ТД е записан срок от 30 дни за предизвестие за прекратяване на ТД. Съгласно КТ по чл.68,ал.1,т.3 този тип ТД се прекратява със завръщането на титуляра според чл. 325 от КТ. А там не се изисква предизвестие.
   Изхождайки от тези три факта, бих желал да Ви попитам дали действията на директорката са законни или не са. Щом в ТД е записано 30 дни предизвестие, тя длъжна ли е да го спазва. Как така замествам служител, който в същото време си е на работа в същото училище, и не е отсъствал през този период.
   Какво е Вашето становище по случая. Може ли да се счита, че трудовият ми договор е сключен в нарушение на КТ, и изхождайки от това да се счита за безсрочен трудов договор.
   Предварително Ви благодаря от сърце за отговора!
Виж целия пост
# 113
Здравейте,
  Изправен съм пред следния проблем от трудов характер:
  Работя в столично средно училище. Назначен съм на длъжност "учител ГЦОУД" на основание чл.68,ал.1,т.3. Договорът е сключен за определено време до завръщане на титуляра /посочено е име, но не и длъжността на титуляра/, не по-късно от 31.08.2023 г. Също така в т.5 от договора е записано: срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор е 30 дни, и е еднакъв за двете страни.
   Днес в началото на работното ми време, директорката ме извика и ми съобщи, че от 01 Март 2023 г. ще бъда освободен, поради факта, че титулярът се завръща на работа от 1-ви Март. Не ми връчи никакъв документ, каза че ще ми даде каквото трябва по-натам.
   Първият смущаващ факт за мен е, че посоченият титуляр когото замествам си е на работа от както започнах аз работа. Работи и в момента. По думите на директорката, титулярът когото замествам бил назначен по заместване да замества друг отсъстващ колега.
  Вторият факт е, че в моя трудов договор не е посочена длъжността на титуляра. А титуляра, до колкото ми е известно, се води на длъжност "начален учител", а не както е моята длъжност по ТД - "учител ГЦОУД".
   Трети факт за мен е, че в ТД е записан срок от 30 дни за предизвестие за прекратяване на ТД. Съгласно КТ по чл.68,ал.1,т.3 този тип ТД се прекратява със завръщането на титуляра според чл. 325 от КТ. А там не се изисква предизвестие.
   Изхождайки от тези три факта, бих желал да Ви попитам дали действията на директорката са законни или не са. Щом в ТД е записано 30 дни предизвестие, тя длъжна ли е да го спазва. Как така замествам служител, който в същото време си е на работа в същото училище, и не е отсъствал през този период.
   Какво е Вашето становище по случая. Може ли да се счита, че трудовият ми договор е сключен в нарушение на КТ, и изхождайки от това да се счита за безсрочен трудов договор.
   Предварително Ви благодаря от сърце за отговора!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

   
      I. Характеристика на срочния трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа (чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/):
      Съществени елементи от съдържанието на този вид договори са: наименованията на длъжността и характера на работата за изпълняваната длъжност на замествания, кой е заместваният титуляр и клаузата за срок /времето на отсъствието на замествания/.
      Тук клаузата срок е свързана с времето, необходимо за да бъде изпълнявана работата на отсъстващ работник или служител, независимо от причината и продължителността на отсъствието.
      Срочният трудов договор за заместване се прекратява без предизвестие със завръщането на титуляря на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ или когато договорът на титуляря бъде прекратен.
      На основание чл. 326, ал. 2 от КТ е възможно прекратяване на договора с уговорено предизвестие - 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.  

      II. Съдебна практика:
===   Срокът по трудовия договор за заместване се определя от продължителността на отсъствието на работника или служителя – титуляр на длъжността.
      Необходимо съдържание на трудовия договор за заместване е изричното посочване на името на титуляря на длъжността, за заместването на който - същият се сключва, както и факта, че този договор се сключва до неговото завръщане на работа.
      Тези обстоятелства са особено важни, защото изразяват клаузата „срок” в договора, определят трудовата функция, мястото на работата и създават типичното за неговото прекратяване основание по чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ.
      (В този смисъл: Решение № 282 от 08.01.2016 г. по гр. д. № 1906/2015 г. на ВКС, 3-то г.о.)

===   Прекратяването на срочните трудови договори за заместване може да стане единствено на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ, а именно - след настъпването на предвиденото в трудовия договор условие по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - завръщане на замествания на работа.
      Когато в договора се съдържа допълнителна клауза като - „не по-късно от ******* г.”, в тази част договорът се явява частично недействителен - относно регламентирания краен срок на действието му, тъй като е в противоречие с основанието за сключването му - чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и тук не поражда правно действие.
      (В този смисъл: Решение № 80 от 30.03.2012 г. по гр. д. № 640/2011 г. на ВКС, 3-то г.о.)

===    Според съдебната практика - несъмнено е, че при сключването на трудов договор за изпълнение на друга длъжност при същия работодател служителят трябва да е „отсъстващ от работа” по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ от предходната си длъжност; служителят може да отсъства само от длъжността, която заема по трудов договор, а с преминаването му на друга длъжност, независимо дали по срочно или безсрочно трудово правоотношение, той освобождава предходната длъжност, която не може да се заеме при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - тази длъжност не е заета от „отсъстващ от работа”.
      (В този смисъл: Определение № 511 от 16.04.2015 г. по гр. д. № 991/2015 г. на ВКС, 4-то г.о.)

===     Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 4 от КТ времетраенето на трудовия договор е съществен елемент от съдържанието му, поради което следва да е изрично определено.
      Времетраенето на срочния трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се определя от времето на отсъствие на замествания работник, поради което в трудовия договор следва да бъде отразено не само наименованията на длъжността и характера на работата за изпълняваната длъжност на замествания, но и кой е замествания титуляр на длъжността. Заместваният работник може да бъде посочен чрез имена, ЕГН или по друг начин, който еднозначно да указва личността му.
      За да е валидна клаузата за срок, заместваният работник трябва да бъде индивидуализиран в достатъчна степен, за да може времетраенето на договора да е изначално определено, а заместващият да има яснота до кой момент ще съществува трудовото му правоотношение.
      (В този смисъл: Решение № 22 от 02.02.2018 г. по гр. д. № 636 / 2017 г. на ВКС, 4-то г.о.)

      III. Обобщение относно конкретния казус:
      Длъжността на титуляря индивидуализиращ признак ли е?
      Ако е посочена длъжността по заместване в самия договор, това, че не е посочена самата длъжност на титуляря не би следвало да е липса на индивидуализиращ признак. Според ВКС - заместваният работник може да бъде посочен чрез имена, ЕГН или по друг начин, който еднозначно указва за личността му.

      Дали съответният учител има или не квалификация за заеманата първоначално от него длъжност е отделен въпрос и може да се изследва при наличие на доказателства за това.

      Клауза за срок в настоящия договор:
      Според така описаната от Вас фактическа обстановка следва, че уговорената клауза за срок – “до завръщане на титуляря” е недействителна, тъй като към този момент служителят нито не е отсъствал, нито е заемал длъжността, на която сте били назначени Вие.
      Следователно би трябвало трудовото Ви правоотношение да е възникнало като безсрочно, поради което прекратяването му от работодателя на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ е в нарушение на закона.
      Когато в договора се съдържа допълнителна клауза - в случая - „не по-късно от 31.08.2023 г.”, в тази част договорът се явява частично недействителен - относно регламентирания краен срок на действието му, тъй като е в противоречие с основанието за сключването му - чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и тук не поражда правно действие.

      Предизвестие при срочен трудов договор:
      Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
      При Вас уговореното предизвестие противоречи на предвиденото в закона.

      Прекратяване на трудовото правоотношение:
      Без да е удостоверено по надлежен ред прекратяването на трудовото правоотношение, т.е. без да е връчен документ за това, трудовият договор не е прекратен и работникът или служителят трябва да продължи да изпълнява задълженията си.
      Според чл. 128а, ал. 3 от КТ - “При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.”
      Връчването на заповед за прекратяване на трудовия договор е задължително, за да е безспорно и от кога започва да тече срокът за оспорване на самата заповед пред съда.
      Заповедта подлежи на обжалване в 2-месечен срок пред съответния Районен съд.
      Работникът може да предяви иск срещу работодателя си и по мястото, където той обичайно полага своя труд. (чл. 114 от ГПК)
      Такси и разноски по производството на делата не се внасят от ищците - работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения.

      Пред съда можете да предявите следните искове за:
= обявяване на недействителност на договора по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (иск по чл. 74, ал. 1 КТ - “Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен.”);
= отмяна на прекратяването на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ;
= възстановяване на заеманата длъжност и присъждане на обезщетение.
      Когато трудовият договор бъде обявен за недействителен и работникът или служителят е действувал добросъвестно при сключването му, отношенията между страните по договора до момента на обявяване на неговата недействителност се уреждат както при действителен трудов договор. Прилага и в случаите, когато са обявени за недействителни отделни клаузи на трудовия договор.

      Поздрави!
      Успех!
Виж целия пост
# 114
Сърдечно Ви благодаря за изчерпателният отговор.
Виж целия пост
# 115
Здравейте, на основание чл.171 и сл. от ДОПК по закон може да се  подаде заявление за отписване на публични общински вземания. Става дума за МТС което не е в движение от 2018 г. и отписано  от регистъра на КАТ . Може ли за неплатен данък в размер на 300 лв. да  подам това заявление, защото са минали 5 г. и срока по давност е изтекъл ?
Виж целия пост
# 116
Здравейте,

ЧСИ ме срещна в съда пред съдебната зала, за да ми връчи "призовка" (така ми каза когато го попитах за какво става въпрос). Във въпросния час имах дело с бившия си мъж за ограничителна заповед, като адвокатката му е позната на въпросното ЧСИ и му е дала информация къде ще съм в този час, да дойде там. Бившият ми мъж се опитва да ме принуди да му кажа кога ще ползвам годишния си платен отпуск още от март месец, като в съдебното решение нямам законово установени срокове да направя това. Даде ми срок по мейл първо до 10 март, после ми написа, че ако не му отговоря до 19 март, ще съм принудена да се съобразявам с неговите дати за 1 месец да прекара с детето, при положение, че по съдебно решение има 1 месец през лятото, в който бащата да вземе детето и той не трябва да съвпада с годишния платен отпуск на майката. Отговорила съм му, че нямам законово установени срокове в решението и ще го информирам когато знам за отпуската си и това ще се случи до 31 май. Той обаче не е съгласен с това и ме заплаши, че ако не го направя до 19 март, аз ще съм потърпевша и ще съм принудена да се съобразявам с него. Той винаги ме принуждава да правя всичко според неговите интереси, като не се съобразява с нищо. Подозирам, че съобщението от ЧСИ ще е с дати за неговия 1 месец. ЧСИ попълни някакви документи за отказ и се подписа и си тръгна, като ми каза да посетя офиса му (аз не знам дори къде е), Какви са моите права?
Благодаря предварително
Виж целия пост
# 117
Здравейте, на основание чл.171 и сл. от ДОПК по закон може да се  подаде заявление за отписване на публични общински вземания. Какъв е срока за подаване на заявление след като давността е изтекла?
Виж целия пост
# 118
Здравейте, на основание чл.171 и сл. от ДОПК по закон може да се  подаде заявление за отписване на публични общински вземания. Става дума за МТС което не е в движение от 2018 г. и отписано  от регистъра на КАТ . Може ли за неплатен данък в размер на 300 лв. да  подам това заявление, защото са минали 5 г. и срока по давност е изтекъл ?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

      1. Видове задължения, които се погасяват по реда на ДОПК:
      По реда на ДОПК се погасяват публични държавни и общински вземания за:

= данъци, включително акцизи;
= митни сборове;
= задължителни осигурителни вноски, т.е. за приходи в публичните осигурителни фондове, както и за незаконосъобразни осигурителни разходи, т.е. за разходи, извършени от публичните осигурителни фондове;
= други задължителни вноски;
= държавни и общински такси;
= наказания - глоби, имуществени санкции, паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;
= задължения, свързани с членството ни в Европейския съюз.

      2. Погасяване по давност на публичните вземания:
      Публичните вземания се погасяват с изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

      С изтичане на погасителната давност НАП не може да упражни правото си на принудително събиране.
      Давността се прилага по инициатива на длъжника, който трябва да направи изрично волеизявление под формата на Искане за отписване на публични вземания, погасени по давност на основание чл. 173, във връзка с чл. 171 от ДОПК.

      С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато:
= задължението е отсрочено или разсрочено;
= вземането е предявено в производство по несъстоятелност;
= е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение;
= изпълнението е спряно по искане на длъжника;
= е подадена жалба за разрешаване на спор по глава шестнадесета, раздел IIа.
      С изтичането на 10-годишния давностен срок вземанията се отписват служебно.  

      След изтичане на давностния срок, задълженията не са "опростени" и продължават да съществуват, но е погасена правната възможност те да бъдат събрани принудително - чрез съдебна процедура или санкция.
      Не подлежат на връщане доброволно платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок, включително и отписаните по реда на чл. 173 от ДОПК.

      3. Данък върху превозните средства:
      С него се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър за гражданските въздухоплавателни средства. (чл. 52 - 61 от ЗМДТ)

      При спряно от движение МПС - данък продължава да се начислява. Същото не е снето от отчет към съответната Общината. Може да бъде продадено, но само ако са платени всички данъци по него.

      При бракувано МПС - при предаването му в пункт за скрап, се получава удостоверение за дерегистрация, с което в 14-дневен срок трябва да се предадат номерата в КАТ. Там талонът се унищожава и МПС-то се снема от отчет, съответно спира да се начислява данък върху превозните средства.  

      4. Можете да подадете Искането за отписване на публични общински вземания, погасени по давност:
= чрез подаване на хартиен носител на гише в център за административно обслужване;
= по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване (необходим е КЕП или КУКЕП) ---> https://edelivery.egov.bg/.

      Образец на искането можете да свалите от тук:
https://egov.bg/wps/wcm/connect/dfc6eb5b-cc32-4bf9-aceb-e7ddd7c3 … ERES&CVID=nIhy0-7

      Имайте предвид, че давностният срок по отношение на задълженията, които е следвало да бъдат заплатени през 2018 г. започва да тече от 1 януари 2019 г.. Следователно правото за позоваване на изтекла погасителна давност следва да се упражни след 1 януари 2024 г..

      Поздрави!
Виж целия пост
# 119
Здравейте, на основание чл.171 и сл. от ДОПК по закон може да се  подаде заявление за отписване на публични общински вземания. Какъв е срока за подаване на заявление след като давността е изтекла?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Няма срок за подаване на Искането за отписване на публични общински вземания, погасени по давност.
      Когато изтече 10-годишният давностен срок вземанията следва да се отпишат служебно.
      Подробности относно погасяване на публични държавни и общински вземания, може да намерите в Отговор #118.

      Поздрави!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия