Проверка на адресна регистрация (постоянен и/или настоящ адрес)

  • 685
  • 11
Здравейте, интересува ме къде електронно може да се провери кой има направена адресна регистрация (по постоянен и/или настоящ адрес) на даден имот.
Собственикът има ПИК към НАП и НОИ, съответно е възможно да се впише в почти всички държавни услуги, предоставяни онлайн.

Има ли възможност такава проверка да бъде извършена без да се ходи лично в общината (и ако не - какво точно трябва да се търси в общината)?
Виж целия пост
# 1
Не знам дали е само нашата община, или го има и в други , но по някаква причина електронните услуги и тези на гише не си ''говорят''. Две поредни години подавам електронно ,че живея на адреса на друг свой имот и  продължавам да се водя на стария, където получавам и поща. По ЛК съм на новия, но получавам поща на стария, който пак си е мой, но вече не живея там.
Последно отидох на гише с всички документи и обещаха, че вече наистина ще бъда заведена , където съм, но пак не получих известието за данъците и подозирам , че този бъг няма оправяне.
Виж целия пост
# 2
Аз лично съм сменяла адреса си електронно няколко пъти и тази промяна се е отразявала на гишетата и в паспортното (когато отивах да си сменям документите, в системата си им излизаше сменения). Струва си да проверим каква информация ще излезе, но не знаем къде електронно може да се провери кой се води на адреса на твоя имот, или ако трябва да се ходи в община - кой отдел/гише трябва да отговаря за това?
Виж целия пост
# 3
Аз лично съм сменяла адреса си електронно няколко пъти и тази промяна се е отразявала на гишетата и в паспортното (когато отивах да си сменям документите, в системата си им излизаше сменения). Струва си да проверим каква информация ще излезе, но не знаем къде електронно може да се провери кой се води на адреса на твоя имот, или ако трябва да се ходи в община - кой отдел/гише трябва да отговаря за това?

ГРАО отговаря за това. Но и аз не знам дали могат да дадат такава информация по имот. По ЕГН могат да Ви предоставят всичките Ви регистрации, но по имот не знам... Rolling Eyes

Най-лесно е по телефона да ги питате дали предоставят такава услуга изобщо и ако "да", то как може да се заяви - дали само на място или може и онлайн.

/ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване/
Виж целия пост
# 4
Аз лично съм сменяла адреса си електронно няколко пъти и тази промяна се е отразявала на гишетата и в паспортното (когато отивах да си сменям документите, в системата си им излизаше сменения). Струва си да проверим каква информация ще излезе, но не знаем къде електронно може да се провери кой се води на адреса на твоя имот, или ако трябва да се ходи в община - кой отдел/гише трябва да отговаря за това?

ГРАО отговаря за това. Но и аз не знам дали могат да дадат такава информация по имот. По ЕГН могат да Ви предоставят всичките Ви регистрации, но по имот не знам... Rolling Eyes

Най-лесно е по телефона да ги питате дали предоставят такава услуга изобщо и ако "да", то как може да се заяви - дали само на място или може и онлайн.

/ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване/

По ЕГН предоставят Вашите настоящи и предишни регистрации, нали? А нас ни интересува да проверим дали има стари адресни регистрации на други хора (предишни собственици, наематели и т.н.) за конкретен наш имот. Ще позвъним в ГРАО все пак, за да проверим дали те отговарят за това! Много благодаря за насоката!
Виж целия пост
# 5
Да, по ЕГН само личните на човека регистрации.
Пишете след това какво са Ви казали. Ако може ... Смятам, че ще е полезно инфо Simple Smile
Виж целия пост
# 6
От ГД ГРАО ми върнаха, че адресните регистрации на гражданите се заявяват в отдел Общинска Администрация в съответната община, в която е имота, така че те са компетентния орган, към който може да се обърнем. От ГД ГРАО ме предупредиха, че дори там нямат право да ми предоставят лични данни на хората, които са регистрирани (ако има такива), а само общ брой на регистрираните, така че няма как да се свържем с тях, за да ги помолим да се отпишат и единственият начин е подаване на заявление на място за дерегистрация от имота (може и на момента, след като се установи дали има регистрирани на този адрес).

В общината, в която е регистриран имота ни - отдел Общинска Администрация няма, но има отдел на ГРАО, с който се свързах.
Проверка за хора, регистрирани по настоящ и/или постоянен адрес на имота се извършва единствено на място, на гише с предоставяне на ЛК и Нотариален акт, за да удостоверят, че собственикът изисква информацията (може и представител на собственика, с нотариално заверено пълномощно). Могат да предоставят имената на регистрираните, без никакви други данни или контакти за тях. Отново уточниха, че може да се пусне молба за дерегистрация на момента ако се прецени, при което от общината ще ги информират, че се задейства процедура по дерегистрация според ЗГР (образуване на комисия и т.н.) и трябва да сменят адреса си.
Виж целия пост
# 7
М_Т_N, изключително полезна информация!
Благодаря, че споделихте Relaxed
Виж целия пост
# 8
M_Т_N, може ли документа от където е цитираното ?
Преди няколко години (10-12) ми отказаха в местната община да ми дадат информацията - отдел ГРАО. Изисках я подменено и пак същото.
Имаме (възможно е все още да е така) с регистрирани на нашият адрес - хора, които нито са живяли там, нито сме давали разрешение, случило се е след като сме станали собственици на имота.
Виж целия пост
# 9
M_Т_N, може ли документа от където е цитираното ?
Преди няколко години (10-12) ми отказаха в местната община да ми дадат информацията - отдел ГРАО. Изисках я подменено и пак същото.
Имаме (възможно е все още да е така) с регистрирани на нашият адрес - хора, които нито са живяли там, нито сме давали разрешение, случило се е след като сме станали собственици на имота.

Кое точно визирате под 'цитирано'?
Информацията, която съм предоставила е от разговор по телефона с 2та отдела - ГД ГРАО в София и Отдел ГРАО в общината, в която се намира имотът (гр. Пловдив).

Ако се интересувате от процеса по дерегистрация - трябва да идете на място в общината, в която се намира имотът. Първо ще проверите дали има регистрирани на адрес и ако да - ще подадете заявление за дерегистрацията им.

ЗГР, глава четвърта Адресна регистрация
Скрит текст:
Раздел I.
Общи положения

Чл. 89. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) Адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си.
(2) Адресът в Република България се състои задължително от името на областта, общината и населеното място.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други), номер, вход, етаж, апартамент. Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква. Входът се обозначава с една буква или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри.
(4) Когато адресът е извън регулацията на населеното място, вместо данните по ал. 3 се вписва името на местността от землището му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За адресите по ал. 5 и настъпилите промени в тях се изпраща писмено информация до териториалните звена "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Съвкупността от адресите по ал. 5 за всички общини образуват Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.

Чл. 90. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес, който трябва да съответства на адрес по чл. 89, ал. 5.
(2) Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете съвпадат със съответните адреси на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

Чл. 91. (В сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Адресната регистрация на лицето е отразяване на постоянния и настоящия му адрес в регистъра на населението.

Чл. 92. (1) (В сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 92 - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и 3. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по ал. 2 и 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.
(Sunglasses (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по ал. 2, се установяват от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенцията за социално подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) В случаите по ал. 8 органите по ал. 1 сезират незабавно комисията, която извършва проверка на обстоятелствата и дава становище за адресна регистрация в 7-дневен срок. Въз основа на становището на комисията органите по ал. 1 извършват адресната регистрация.
(10) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
(11) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Алинея 10 не се прилага в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство.
(12) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на адрес и заличаване на адресна регистрация, за срок 5 години.
(13) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Актовете на органите по ал. 1, с които се отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Актовете на органите по ал. 1 за заличаване на адресна регистрация подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на административния съд е окончателно.

Чл. 93. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението.
(2) Постоянният адрес е винаги на територията на Република България.
(3) Всяко лице може да има само един постоянен адрес.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистъра на населението от район "Средец" на гр. София.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) Постоянният адрес на гражданите служи за упражняване или ползване на права или услуги в случаите, определени в закон или друг нормативен акт.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.

Чл. 94. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее.
(2) Всяко лице има само един настоящ адрес.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, се отразява в регистъра на населението само с името на държавата, в която живеят.

Чл. 95. (В сила от 1.01.2000 г.) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Постоянният адрес се заявява чрез подаване на заявление от лицето до органите по чл. 92, ал. 1.
(2) Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
(3) За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Образецът на заявлението се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 96. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до органите по чл. 92, ал. 1. Български гражданин, живеещ в чужбина, заявява настоящ адрес - държавата, в която живее, пред органите по чл. 92, ал. 1 по постоянния си адрес.
(2) Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
(3) За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Образецът на адресната карта се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 97. (1) (В сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., предишен текст на чл. 97, изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да заяви постоянен и настоящ адрес пред органите по чл. 92, ал. 1, включително и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.


Раздел II.
Промяна на адрес

Чл. 98. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Заявлението за промяна на постоянен адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето избира да бъде вписано в регистъра за населението.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Когато се променя постоянният адрес, изменението се съобщава чрез Национална база данни "Население" на общината по предходен постоянен адрес, на общината, в която е настоящият адрес, и на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 99. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни "Население".
(3) Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон. Ограничението по изречение първо се прилага и когато се извършва пререгистрация в същото или в друго място за подслон на територията на същата община.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Настоящият адрес на децата, настанени в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, е адресът на услугата. Адресните карти за тях се подават от ръководителя на съответната услуга.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Непълнолетните лица, които се обучават в училища в населено място, различно от постоянния и настоящия адрес на родителите, могат лично да подават адресни карти за промяна на настоящия си адрес. В този случай към адресната карта трябва да се приложи уверение от съответното училище, че лицето е записано като ученик.

Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) В случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.


Раздел III.
Извършване на проверка (Нов - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.)

Чл. 99б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя протокол.
(3) В тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.
(4) В началото на всяка учебна година ректорите на висшите училища предоставят на съответните органи по чл. 92, ал. 1 актуален списък на лицата, настанени в студентски общежития, като броят на лицата, настанени в една стая, не може да надвишава броя на леглата в нея. Адресните регистрации на лица, които не са включени в списъците по изречение първо, се заличават със заповед на органа по чл. 92, ал. 1.
(5) Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

Във вашият случай - при промяна на собственост и т.н. може би имате опцията да подадете зявлението на основание, че документите подадени за регистриране на дадения имот вече не са актуални и валидни.
- те не са собственици (чл.92, ал. 2, т. 1);
- нямате договор за наем или друг документ създаден с регистрираните, който да доказва ползването на имота (чл. 92, ал. 2, т. 2);
- вие като собственик, не сте разписали декларация по образец, в която давате съгласие съответните хора да се регистрират на адреса на имота ви (чл. 92, ал. 2, т. 4);
Съответно регистрацията им вече не е валидна и законова и вие би следвало да имате право да поискате дерегистрирането им, което да бъде удовлетворено от кмета (не очаквайте да стане по-бързо от месец време обаче). Ако някое от условията обаче не е спазено (т.е. сте подписали декларация, лично и на място - там сте заявили, че дори при изнасянето им от адреса /ако са живяли там/ - нямате право да поискате дерегистрацията им).

Най-добре идете до общината, проверете дали и кой е регистриран и пуснете заявление за дерегистрация. Те се свързват с хората или директно задвижват процедурата с проверка от комисия, в резултат от заключението на която - кметът може да ги дерегистрира.
Имайте предвид, че в 7-дневен срок от уведомлението им (случва се с писмо по пощата с обратна разписка) - могат да пуснат несъгласие по преписката (което не е гаранция, че ще бъде удовлетворено, особено ако нямате никакви отношения с хората и не могат да докажат реално, че сте дали съгласие за регистрирането им на адреса).
Скрит текст:
Не знам как стои въпросът ако не си получат писмата или не отидат в пощата да си ги вземат, т.е. не бъдат уведомени за преписката изобщо.
Виж целия пост
# 10
M_T_N,
Отказаха ми информация от ГРАО преди години .
Скрит текст:

Всъщност ние знаем за 11 бр. и то точно защото общината (Столична)  ги потърси с писма на нашия адрес, преди това получавахме някое друго писмо от КАТ/застрахователи (Трупахме ги извън пощенската кутия)
Знаем и кога е станало, защото за двама от тях кварталния проверява живеят ли на адреса, бяха го посочили като такъв в документите си за предоставяне на гражданство.
Та от получените N бр. писма от схванахме, че и другите са такива (и от имената им)
Всички това се случва няколко години след като сме станало собственици на имота.

В общината (районната) в ГРАО ходихме с нотариален акт,  поискахме устно информация и на какво основание е извършена регистрацията предвид това че не сме давали съгласие. Отказаха ни. Отказаха и дерегистрация.
Същото направихме и в писмен вид имам и официален отговор със същото съдържание.
А за моята регистрация носих нотариален акт и свидетелство за брак години преди случката с полицая.
Благодаря, чл. 99б е това, което ми трябва, приет е след нашата сага.
Виж целия пост
# 11
M_T_N,
Отказаха ми информация от ГРАО преди години .
Скрит текст:

Всъщност ние знаем за 11 бр. и то точно защото общината (Столична)  ги потърси с писма на нашия адрес, преди това получавахме някое друго писмо от КАТ/застрахователи (Трупахме ги извън пощенската кутия)
Знаем и кога е станало, защото за двама от тях кварталния проверява живеят ли на адреса, бяха го посочили като такъв в документите си за предоставяне на гражданство.
Та от получените N бр. писма от схванахме, че и другите са такива (и от имената им)
Всички това се случва няколко години след като сме станало собственици на имота.

В общината (районната) в ГРАО ходихме с нотариален акт,  поискахме устно информация и на какво основание е извършена регистрацията предвид това че не сме давали съгласие. Отказаха ни. Отказаха и дерегистрация.
Същото направихме и в писмен вид имам и официален отговор със същото съдържание.
А за моята регистрация носих нотариален акт и свидетелство за брак години преди случката с полицая.
Благодаря, чл. 99б е това, което ми трябва, приет е след нашата сага.

Да, промените, които позволяват да подадете декларация за свикване на комисия, която да направи проверка и на база резултата - кметът да ги дерегистрира, са приети преди няколко години и е новост. Най-вероятно за това са ви отказали преди, но сега не би следвало да има основание. Опитайте отново и успех!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия