Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Лора Томанова и адв. Светлана Кирева

  • 24 200
  • 241
# 180
Здравейте, jalapeno, отговорът на въпроса е положителен, в случай че е наличен писмен договор, сключен между двете страни. На теория връщане на заплатената сума би могло да се претендира и без наличието на такъв - въз основа на устна договорка, тъй като писмената форма не е задължителна в подобни случаи, но на практика липсата на писмен договор неимоверно затруднява доказването в процеса - както на наличието на постигната договорка между страните, така и факта на плащане на сумата от изправната страна и респективно неизпълнението на задълженията от другата, поради което и изходът от подобно дело често е непредвидим, като съдебната практика сочи, че в немалко подобни случаи исковите претенции се отхвърлят като недоказани.
Виж целия пост
# 181
Здравейте отново, Летящ Кактус, съгласно Закона за наследството децата се явяват низходящи на наследодателя и същите имат право на запазена част, за отговора на въпроса дали обаче същата е накърнена, както отговорихме и в предходния пост, е необходимо запознаване с наличната документация.

Погасяването на суми по давност става с изрично волеизявление от страна на длъжника, като често това става посредством заявление по образец на основание чл. 173, във връзка с чл. 170 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Задължението може да бъде отсрочено или разсрочено със съгласието на съответната институция.
Виж целия пост
# 182
Здравейте, Ivan Illianov 709965, при смърт на осигурено лице за наследниците възниква възможността да получат право на еднократна помощ. Това са съпругът/съпругата, децата и родителите, като размерът на еднократната помощ се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице. Отделно от това, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, всяко едно от посочените по-горе лица имат право и да получат т.нар. наследствена пенсия, като нейният размер се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице.  Наследствената пенсия също се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Повече за наследствените пенсии и кои лица имат право на наследствена пенсия можете да прочетете тук:

https://www.noi.bg/pensions/grantpensions/423-np

Адвокат може да Ви съдейства при подготовката на документите.
Виж целия пост
# 183
Здравейте, Ivan Illianov 709965, при смърт на осигурено лице за наследниците възниква възможността да получат право на еднократна помощ. Това са съпругът/съпругата, децата и родителите, като размерът на еднократната помощ се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице. Отделно от това, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, всяко едно от посочените по-горе лица имат право и да получат т.нар. наследствена пенсия, като нейният размер се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице.  Наследствената пенсия също се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Повече за наследствените пенсии и кои лица имат право на наследствена пенсия можете да прочетете тук:

https://www.noi.bg/pensions/grantpensions/423-np

Адвокат може да Ви съдейства при подготовката на документите.

Благодаря за отговора.
Имам друг въпрос: Ако веднага, след като завърша едната си специалност, запиша друга, и съм под 26 год., ще имам ли право на наследствената пенсия ?
Виж целия пост
# 184
Здравейте отново, Ivan Illianov 709965, по данните, предоставени в поста, посредством който се отправя запитването, може да се направи обосновано предположение, че отговорът на въпроса е положителен.
Виж целия пост
# 185
Здравейте!
Искам да се откажа от наследство за недвижим имот в чужбина. Каква е процедурата, освен че е нужно нотариално заверен отказ, удостоверение за наследници, препис от акта за смърт? Щом имота е в чужбина, по постоянен адрес ли трябва да посетя районния съд?
Благодаря!
Виж целия пост
# 186
Здравейте,

Публикуваме нова статия, свързана с изискуемите предпоставки за законосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение в хипотеза на закрила при уволнение.

ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, основно е регламентирана в Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 5 от 20.02.1987 г.  за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат ососбена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда. Закрилата има обективен характер и цели да запази работника/служителя от неблагоприятните последици на уволнението по социални и хуманни причини. За някои категории работници/служители предварителната закрила е засилена и за тях се изисква предварително разрешение от инспекция по труда, предхождано от мнение и на здравните органи.
В практиката закрилата при уволнение съгласно разпоредбата на чл. 333 от КТ се нарича още „предварителна закрила“, защото уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Това е задължителна процедура, съгласно Кодекса на труда и при нейното неизпълнение работникът/служителят може да търси защита срещу незаконното уволнение.

Общите основания, при които се прилага закрилата при уволнение и при които е изискуемо предварително разрешение на инспекцията по труда са следните:
1.   При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
2.   При намаляване на обема на работа;
3.   При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
4.   При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговарят на тях;
5.   При прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато работникът/служителят бъде дисциплинарно уволнен.

Категории работници/служители, при които се прилага закрилата при уволнение:
•   работничка или служителка, която е майка на дете до 3 – годишна възраст;
•   трудоустроен работник или служител; работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести: исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест, като за тези категории работници/служители се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия. Работницитие/служителите следва при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения;
•   работник или служител, който е започнал ползването на разрешения от работодателя отпуск;
•   работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите за времето, докато има такова качество, както и работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците за времето, докато има такова качество;
•   работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
 
В случай че са налице, някое от изброените пет горни основания, работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

Специална закрила има и по отношение на бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, като тя може да бъде уволнена с предизвестие само на някое от изброените по-долу основания:

•   при закриване на предприятието;
•   при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
•   когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
•   при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена без предизвестие само на някое от изброените по-долу основания:

•   когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;
•   работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен.

Работник или служител, който ползва отпуск поради бременност и раждане (чл. 163 от Кодекса на труда), може да бъде уволнен само с писмено предизвестие и при закриване на предприятието.


В случай че работодателят не е събрал необходимата информация преди прекратяването на трудовото правоотношения, не е спазил изискванията за всяка категория работници/служители изброени по-горе, Вие имате право да оспорите заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение пред съда. Срокът за оспорване пред съда е двумесечен, като започва да тече от датата на връчване на заповедта, а в останалите случаи съгласно Кодекса на труда от датата на прекратяване на трудовото правоотношения. Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите съгласно разпоредбата на чл. 359 от Кодекса на труда. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.
Виж целия пост
# 187
Здравейте,
наскоро почина баща ми. Наследници сме аз, като единствено дете и майка. Майка иска да направи отказ от наследство. При неин отказ частта й в моя полза ли ще бъде или ще отиде в друг ред наследници? Баща ми няма живи родители, но има жива сестра. Става въпрос за недвижим имот СИО и влог. Благодаря!

П.С. И още нещо - след евентуален отказ и вписване в съответната книга трябва да подам декларация - по кой член обаче - по чл.14 или по чл. 32 от ЗМДТ?
Виж целия пост
# 188
Здравейте, Tanq25,

Не може да се предостави категоричен и същински отговор на въпроса, тъй като в последния липсват множество правнорелевантни данни - както по отношение на местонахождението на недвижимия имот, така и по отношение местооткриването на наследството и респективно последния постоянен адрес / обичайното местопребиваване на наследодателя към момента на смъртта му, вкл. и гражданството на същия, без които е невъзможно да бъдат определени приложимото право и компетентността в конкретния случай, от които зависи и отговорът на запитването.

Все пак следва да се има предвид, че ако наследяването попада под уредбата на Правото на Европейския съюз (ПЕС), то в случай че наследството е открито след 17.08.2015 г., то приложение намира  Регламент № 650/2012 г. на Европейския парламент и Съвета, съгласно който в общия случай приложимото право в случаи на наследяване е правото на държавата по обичайното местопребиваване на наследодателя към момента на смъртта му (съществуват и изключения от правилото - при избор на приложимо право, направен от страна на наследодателя приживе или при прилагане принципа на най-тясната връзка в дадени хипотези) - т.е. наследяването, вкл и кое лице има право да се откаже от наследството, както и каква е процедурата по осъществяване на отказа, ще се регулира от законодателството на държавата по последното обичайно местопребиваване на наследодателя. Регламентът въвежда и субсидиарна компетентност при приемане или отказ от наследство - т.е. Регламентът предвижда допълнителна възможност за лице, което съгласно приложимото право има възможност да се откаже от наследството, да депозира заявлението си за отказ от наследство както пред съответния компетентен съд по обичайното местопребиваване на наследодателя, така и пред съответните съдилища по  своето обичайното местопребиваване  - т.е. по законодателството на Република България компетентен е съответният районен съд по последния постоянен адрес на наследодателя. Към изброените в поста документи следва да се добави и вносна бележка за платена държавна такса.

В случай че наследствените отношения не се регулират от ПЕС, то съгласно разпоредбите на Кодекса на международното право (КМЧП), следва да се знае, че българските съдилища и други органи са компетентни по производствата, свързани с наследяване, когато наследодателят към момента на неговата смърт е имал обичайно местопребиваване в Република България или е бил български гражданин, както и когато част от имуществото му се намира в Република България. Относно приложимото право, то  наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която вещите се намират, но своевременно наследодателят може да избере наследяването на неговото имущество в цялост да се уреди от правото на държавата, чийто гражданин той е бил към момента на избора.
 
С оглед международния елемент в казуса, с цел правилно определяне на приложимото право и компетентността, Ви съветваме да се обърнете своевременно към адвокат.
Виж целия пост
# 189
Здравейте, Leila, съгласно разпоредбите на ЗН, в подобни случаи, ако преживелият/ата съпруг/а се откаже от наследството, то делът му/ѝ ще уголеми единствено дела на детето/ата  на наследодателя, в случай че детето/децата се откаже/ат обаче, ще се пристъпи към призоваване на наследниците от следващите редове, като  респективно ще бъде увеличен и техният дял.

П.С. И още нещо - след евентуален отказ и вписване в съответната книга трябва да подам декларация - по кой член обаче - по чл.14 или по чл. 32 от ЗМДТ?


В подобни случаи се подава декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
Виж целия пост
# 190
Здравейте,имам следния казус. Искам да купим апартамент със сина ми. Моите пари и неговите ще са по равно,но няма да са достатъчно. Ще се наложи да тегля кредит за остатъка. Искам жилището да е на негово име и да включим клауза до живот за мен. Семейна съм ,но имам съображения относно съпругът ми. Това възможно ли е тъй като ще има кредит най вероятно ипотечен. И ако не е възможно какви варианти има за да бъда защитена някой ден да не се окажа без покрив над главата и без пари. Благодаря Ви предварително!
Виж целия пост
# 191
Здравейте! Бих искала да попитам от името на приятелка, следното:
Работи по трудов договор, сключен чл. 67, ал. 1,т.1. Във връзка с чл. 70,т.1.
ако по време на уговорения изпитателен срок, сама подаде молба за напускане, има ли право на пълното обезщетение за безработица от НОИ?
Виж целия пост
# 192
Здравейте, Silvia Toncheva 642426,
В подобни случаи се препоръчва да се прекрати съпружеската имуществена общност по време на брака като се избере режим на разделност или да се сключи брачен договор. В случай че все пак желаете имотът да бъде придобит в режим на СИО, може да се учреди право на ползване, което да е безвъзмездно и пожизнено, което се отбелязва изрично в нотариалния акт.
Виж целия пост
# 193
Здравейте, Bubbless,
Отговорът на въпроса е отрицателен - в подобни случаи, когато трудовото правоотношение се прекратява по желание на работника/служителя, независимо дали в рамките на изпитателния срок или извън него, в полза на последния се изплаща обезщетение за безработица в минимален размер, и то за срок от 4 месеца.

При желание от Ваша страна, за повече информация относно размера на паричното обезщетение за безработица при различните основания за прекратяване на трудовия договор,  се запознайте с разпоредбата на чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Виж целия пост
# 194
Здравейте, Silvia Toncheva 642426,
В подобни случаи се препоръчва да се прекрати съпружеската имуществена общност по време на брака като се избере режим на разделност или да се сключи брачен договор. В случай че все пак желаете имотът да бъде придобит в режим на СИО, може да се учреди право на ползване, което да е безвъзмездно и пожизнено, което се отбелязва изрично в нотариалния акт.

Това право на ползване възможно ли е когато има ипотечен кредит. Един кредитен консултант ми обясни някакви завъртяни неща които не ги разбрах добре. Нещо от рода че ако жилището е на името на сина ми,той щял да е съдлъжник. Обаче тъй като щяло да бъде ипотекирано жилището,не можело да има други тежести като клауза доживот,защото било собственост на банката до изплащането на кредита. Благодаря Ви предварително!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия