Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ХИПЕРАКТИВНОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАН

  • 20 229
  • 46
Пускам тема за интеграцията на децата от аутистичния спектър и децата с хиперкативност, с дефицит на концентрация, защото тяхната интеграция в детските градини и училищата, все още не е започнала. От години насам , нормативната уредба в България урежда интеграцията, давайки шанс на децата със СОП, като в чл. 3 на Наредба 1 е записано, че могат да се насочат децата към специални училища, само след като са изчерпани всички други възможности. Започна да се прилага интеграцията за деца с физически увреждания ( там проблемите са от естество- липса на асансьорни рампи в училищата и отново неразбиране и недобро приемане в някои случаи от страна на педагогическия състав). Интеграцията на деца с проблем във възприятието на информацията обаче, тепърва започва. Директорите и учителите масово не знаят що е това аутизъм, от хиперактивносттта се плашат като дявол от тамян...А на децата ни е нужна само подходяща "включваща" и "подкрепяща" среда, както отново е записано в Наредба 1.  Има родители обаче, които сме започнали процеса, борейки се с вятърни мелници и рушейки мостове, затова мисля, че можем да си бъдем полезни както взаимно, така и на родителите, които тепърва се сблсъкват с проблема.

Започвам с днешното предаване "Едни от нас" по Канал 1 за интеграцията на децата от аутистичния спектър в България :
http://bnt.bg/bg/productions/24/edition/3936/edni_ot_nas_18_septemvri_2009

Малко личен опит- тъй като синът ми е от аутистичния спектър и беше със силно изразена хиперактивност, миналата година, още в началото , при започването на първи клас, се наложи да премине на индивидуална форма на обучение. Отпсунати му бяха само 8 часа седмично, макар че Правилника за прилагане на закона за Народната просвета предвижда от 8 до 12. Но поради липсата на конкретен текст в Правилника, нашите деца се обучават на индивидуална форма на обучение, съгласно чл. 83, т. 1- за деца, които остъстват от училище повече от 30 дни, Правилника е правен в средата на 8- те години. Така че, детето ми, изучаваше само 2 предмета- български и математика- по всички останали предмети, ходехме на частни уроци. На края на годината се яви на тест по всички предмети и завърши с "Много добри резултати". Излишно е да говоря за щастието си.
С помощта на много терапии и подкрепата на класната му, децата също и техните родители, тази година, вече второкласник, се вписва идеално в масовия клас, дори пълноценно- миналата не можеше да седне на чина за секунда, сега седи, внимава и пише.

От онзи  ден насам- всички - директорката, ресурсната няколко пъти, психиложката- всички те, се изредиха, по няколко пъти да влизат в час и наблюдават детето как стои мирно, справя ли се и как се справя. Всички те не вярват на очите си и ме питаха по повече от веднъж как сме направили чудото...когато не си е довършило работата в клас, остава и в междучасието и си довършва, те ипак и дват, наблюдават и се чудят...имам чувство, че е най- старателния ученик в класа...

Днес обясних на децата от класа, че когато видят, че някой е различен, не бива да му се подиграват, а да помагат- ако е нисък, да му помогнат да си вземе нещо..и веднага едно едро момченце награби едно дребно, да го вдига да си взема нещо, казах- ако някой е дебел, нищо не бива да му казвате, ако като марти, не разбира всичко, което се случва наоколо, да му помагате, да го водите в междучасието, да внимавате, някой да не му направи нещо..ако някой не разбира езика ви, вие да му помогнете да го учи. Питах ги, кой иска да отговаря за синът ми в междучасията...гора от ръце, избрах едно много отговорно момиченце, което и без това все го води в междучасията, купува му дъвки, а питах и - кой иска да отговоаря за него, по време на час- пак гора от ръце, избрах едно доста израснало момче, изглежда над годините си и психически..та си имаме и отговорници вече.

Струва ми се важно, за родителите на деца от аутистичния спектър, както и на останалите деца със СОП ,да се знаят следните неща:

Наредба 1 предвижда завършване с качествена оценка в случаите, когато децата не могат да покрият държавните образователни изисквания. ЗАВЪРШВАНЕТО НА КЛАС С КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НЕ Е ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, А ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, С КОЕТО НЕ СЕ ПОЛУЧАВА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН, а то се прилага САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДЕТЕТО НЕ ПОКРИЕ ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.
Ето какво предвижда наредба 1:

Чл. 8. (1) Децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми, но постигат държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за учебното съдържание, продължават обучението си по програмите на съответната детска градина или по училищния учебен план и учебните програми на съответното училище и получават удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас или документ за завършен клас, етап или степен на образование съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.
(2) Учениците със специални образователни потребности, които са завършили обучението си за етап или степен на образование по индивидуални образователни програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, получават удостоверение за завършен клас, а завършилите ХII клас - удостоверение за завършен гимназиален етап, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Важно е да се знае горното, тъй акто обикновено никой не си прави труда, да информира родителите, от кое какво следва в обаслтта на образованието на детето му. И понякога родителите са спокойно, че детето им минава в горен клас, без да са информирани и без да знаят, че фактър, че детето завършва със словесна оценка годината ( след 1- ви клас), означава, че няма да получи образователна степен, а само завършен клас и Уостоверение за това- което означава не просто, че не може да продължи образованието си нагоре, а дори и шофьоркса книжка не може да получи.

В ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА ДЕЦАТА НЕ ПОЛУЧАВАТ ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН, А САМО ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО СА ПОСТИГНАЛИ!
Това означава, че след завършване на помощно училище, детето не може да продължи образованието, защото няма завършена Степен на образование.

Никой не може да накара родителя насила да запише детето си в едно или в друго училище, изборът е изцяло на родителя, от който детето или печели или страда, тъй като не може само да си избере пътя.


А ето и Законодателството в областта на образованието, което, ние , родителите на деца със СОП, трябва да познаваме подробно:

НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:
http://www.ciela.net/FreeStateGazette/OpenDoc.aspx?id=0&idna … AF09E&idstr=0

Закона за народната просвета:
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … /zkn_prosveta.pdf

Правилник за прилагане на закона за народната просвета:
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … _zkn_prosveta.pdf

НАРЕДБА No 5 от 14 май 2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета
(обн.,ДВ,бр.51 от 21 май 2002 г.; изм. и доп.,бр.83 от 24 септември 2004 г.)- интересува ни в частта му- определяне броя на ресурсните учители и нормите за броя на ученици в групи и класове:
http://law.dir.bg/reference.php?f=n5mon-02

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ:
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … nite_centrove.pdf

ПРОГРАМА „ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ В ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”:
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/OtherProg/UchiteliUvr.htm


НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … -05_priem_uch.pdf

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/l … n_obr_minimun.pdf


ДЕЦАТА НИ ИМАТ ПРАВА ДА БЪДАТ ОБУЧАВАНИ, ТЕ СА ЧАСТ ОТ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НАРУШАВА КОНСТИТУЦИОННОТО ИМ ПРАВО, СЪГЛ. ЧЛ. 53 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА ДОСТОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЧЛ. 4, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, СЪГЛАСНО КОИТО НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ПРИЛАГА ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРАКТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА, ЧАСТ ОТ КОИТО СА И ДЕЦАТА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕЗИ, С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ.

Виж целия пост
# 1
Струва ми се важно да обобщим кой и как извършва оценката на дете със СОП, така че да го насочи към формата на обучение и ресурсно подпомагане, необходими документи за явяване пред ЕКПО ( Екипа за комплексно педагогическо оценяване) към РИО, какво се оценява от екипа и препоръки за работра с детето, основини принципи, върху които се разработва индивидуалната образователна програма, както и какво включва подходящата "включваща и подкрепяща" среда!

Съгласно Наредба 1 от 23 Януари 2009 г., оценката на дете със СОП, се извършва от ЕКПО ( Екипа за комплексно педагогическо оценяване) към РИО, който оценява индивидуалните възможности на детето, нуждите му, дефицитите му и дава препоръка за работа с детето.

" Чл. 12. Комплексното педагогическо оценяване на децата и учениците със специални образователни потребности се извършва от екипа към регионалния инспекторат по образованието и от екипите в детските градини и в училищата, в които се обучават децата и учениците със специални образователни потребности. "


"Чл. 13. (1) Основната цел на комплексното педагогическо оценяване от екипа към регионалния инспекторат по образованието е да се извърши първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която да се препоръча видът и формата на обучение.
(2) Основната цел на комплексното педагогическо оценяване от екипа в детската градина или училището, в което се обучава детето или ученикът, е задълбочено оценяване на образователните потребности за установяване на възможностите му за обучение по учебни планове и учебни програми в съответствие с индивидуалното развитие.""Чл. 14. Комплексното педагогическо оценяване е насочено към определяне на:
1. интелектуалните и когнитивните способности;

2. езиково-говорните умения;

3. моторно-двигателните умения;

4. уменията за самостоятелен и независим живот;

5. формите за обучение и общуване на детето или ученика в зависимост от увреждането, нарушението или затруднението;

6. потенциалните способности и индивидуалните образователни потребности;

7. основните цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и потребностите на детето или ученика;

8. специалните методи и средства за постигане на целите и задачите;

9. индивидуалния подход в психосоциалната рехабилитация;

10. необходимите специалисти за работа с детето или ученика;

11. ролята на родителите, настойниците, попечителите или директорите на специализираните институции за деца в образователно-възпитателния процес на детето или ученика."


Комплексното педагогическо оценяване се извършва по предварително определени от екипите  график, методика и процедура.
 Екипът към регионалния инспекторат по образованието и в детската градина и училището преди провеждането на комплексното педагогическо оценяване предоставят на родителя, настойника, попечителя или на директора на специализирана институция за деца информация в достъпна за тях форма за целите, методиката, процедурата, както и за графика и продължителността на оценяването.
 Комплексното педагогическо оценяване на дете или ученик със специални образователни потребности, което не владее български език, се извършва на майчиния му език.

Чл. 17. (1) За извършване на комплексното педагогическо оценяване се представят следните документи:
1. молба от родителя, настойника, попечителя или от директора на специализирана институция за деца, в която детето е настанено;

2. медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от лекарска консултативна комисия, специализирана по профила на заболяването, или от териториална експертна лекарска комисия, с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания в зависимост от вида увреждане или нарушение;

3. психолого-педагогическа характеристика на детето от учителите на група в детската градина или на ученика - от класния ръководител в училището или от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата и учениците със специални образователни потребности, настанени в специализирани институции за деца;

4. удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование;

5. творчески работи на детето или ученика, писмени работи, рисунки и други материали.

(2) Директорът на съответната детска градина, училище или специализирана институция за деца е длъжен да осигури изготвянето на психолого-педагогическата характеристика по ал. 1, т. 3 при поискване от родител, настойник или попечител.

(3) Екипите по чл. 13, ал. 1 и 2 може да изискват и други документи по своя преценка.СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА ОТ ЕКПО, СЕ ПОПЪЛВА КАРТА  ЗА ПЪРВИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО РАЗВИТИЕ НА  ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ- ПОСОЧЕНА И СЪГЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ НАРЕДБА 1.
Индивидуланите критерии, по които трябва да се оцени всяко дете със СОП, на база на които да се озготви индивидуалния режим за обучение, са:

1.   Оценка на здравословното състояние на детето/ученика (описват се здравословните проблеми, които биха повлияли на обучението на детето/ученика, по медицински данни)
2.    Оценка на психичните процеси и на равнището на интелектуалното развитие (от психолог)
3.   Оценка на характеровите, поведенческите прояви и самооценката (от психолог и специален педагог
4.   Оценка на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения
5.   Оценка на знанията, уменията и компетентностите (от специалните педагози, ресурсните учители, класните ръководители, учителите по предмети, специалистите по професионално обучение)
6.   Оценка на знанията, уменията и компететностите (от учителите в детската градина, общообразователното или професионалното училище в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за учебното съдържание)
7.   Оценка на областите, в които детето/ученикът се представя най-добре
8.   Оценка на интересите на детето/ученика
9.   Оценка на социалната среда: семейството, групата, класа, обществената среда (от екипа и родителя или от лицето, което представлява детето/ученика)

Критерии за оценка на обучението и развитието на детето/ученика
1.   Когнитивно развитие на детето/ученика: възприятия, представи, мисловни операции, паметови операции, внимание и други
2.   Развитие на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения на детето/ученика: експресивна и импресивна реч, писмена реч, умения за четене
3.   Усвоени знания и придобити умения и компететности на детето/ученика
4.   Емоционално състояние и поведение на детето/ученика
5.   (в зависимост от вида и степента на увреждането или нарушението на детето/ученика се включват допълнителни критерии за оценка на обучението и развитието; посочват се използваните тестове и оценъчните процедури
Потенциални способности и потребности на детето/ученика, (на базата на извършената оценка от екипа)
Основни цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и потребностите на детето/ученика и съобразени с вида и степента на увреждането или нарушението
Специални методи и средства за постигане на поставените цели и задачи- нагледни, практически, словесни, терапевтични методи: драма, арттерапия, куклотерапия, индивидуална и групова терапия, наблюдение по време на игра и в естествени условия.

След което се описва какво трябва да включва индивидуалната образователна програма за конкрретното дете, в съответствие с оценката на Екипа в областите: Самообслужване, Общо моторно развитие- груба моторика, фина моторика, езиково-говорно развитие и комуникативни умения, когнитивни умения, емоции и поведение, социални умения, учебна дейност - учебни предмети, умения по изкуствата (музика,танци, театър, изобразително изкуство и други), трудови и професионални умения.


  След ОЦЕНКАТА, ЕКПО, което изготвя Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности, която се подписва от родителят, в случай че е съгласен с оценката и се представя на директора на училището, в което училищен екип изготвя индивидуалната програма, съобразена с индивидуалните нужди на детето.
Картата за първична оценка, се подписва от родителя, само в случай, че е съгласен, в случай, че не е съгласен, се обръща към Агенцията за закрила на детето по местоживеене.
След като подпише картата, родителят я отнася до директора на училището, в което е записал детето. Директорът се обръща към Ресурсния център, от където СА ДЛЪЖНИ ДА НАЗНАЧАТ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ НА ДЕТЕТО.
ОСНОВНИЯТ ПРИНЦИП Е, ЧЕ РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ СЛЕДВА ДЕТЕТО, НЕ ДЕТЕТО РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ.
Според сега действащата уредба, на един ресурсен учител, се полагат от 5 до 7 деца със СОП, като НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА В ЕДНО УЧИЛИЩЕ. ОБЩИЯТ МУ БРОЙ ЧАСОВЕ СА 30 ЧАСА СЕДМИЧНО, Т. Е. НА ДЕТЕ СЕ ПОЛАГАТ ОКОЛО 4 ЧАСА СЕДМИЧНО.

Основините принципи, върху които се разработва индивидуалната образователна програма, са:

 Чл. 32. Индивидуалната образователна програма се разработва в съответствие със следните основни принципи:
1. спазване на правата на детето или ученика;

2. индивидуален подход при планиране на дейностите с акцент върху способностите, уменията и силните страни на детето или ученика;

3. комплексно въздействие на планираните дейности;

4. екипност при изпълнението на програмата;

5. поетапност на планираните дейности;

6. приемственост и системност на планираните дейности;

7. осигуряване на съгласие и възможност за избор от детето, ученика и неговото семейство въз основа на предварително предоставена информация за планираните дейности.

 Индивидуалните образователни програми се разработват от училищния екип, който включва ресурсние, психолога, логопеда, специалния педагог и класния на класа.


За сега по- голямата част от Наредбата е само на хартия, както и така добре описаната подкрепяща среда в Наредбата, която включва:
Чл. 7. За обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се осигурява подкрепяща среда, която включва:
1. достъпна архитектурна среда съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.);

2. екипи от специалисти, в които в зависимост от потребностите на децата и учениците се включват учители - специални педагози, ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и други, както и родителите, настойниците или попечителите на децата и учениците със специални образователни потребности. За децата и учениците със специални образователни потребности, които са настанени в специализирана институция за деца, в екипа се включва и специалист, определен от директора на тази институция;

3. диагностична, консултативна и рехабилитационна дейност;

4. специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали, учебни помагала, специализирани софтуери и други;

5. индивидуални образователни програми;

6. учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден слух - индивидуално формиране и развитие на устната реч, развитие на речта, музикални стимулации, фонетична ритмика и моторика, реч и предметна дейност;

7. учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с нарушено зрение - по зрително подпомагане, ориентиране и мобилност и полезни умения.


Виж целия пост
# 2
Бързам да се присъединя към темата,защото преди малко водих един разговор,който определено ме притесни,защото с Ана-Мария сме се явявали на комисията на ЕКПО към РИО,реално преди три години,когато беше в детска градина,от тогава контакта между комисията и нас беше чрез ресурсния център.Реално аз на 14.09 -разбрах,че всяка година трябвало да се явяваме на тази комисия,а аз поради абсолютно незнание  Embarassed не съм го правила,ами сега newsm78
Виж целия пост
# 3
Оди,

Пред ЕКПО към РИО, се явява детето, преди тръгването на детска градина или на училище, от където се оценяват индивидуалното състояние на детето, възможности, дефицити и се дават препоръки за формата и вида на обучението на конкретното дете. След което, екип в учебното заведение, в случая училището, който се състои от ресусрния, логопед, спихолог, специален педагог и учителя на класа, изготвят индивидуалната програма на детето и следят развитието му. В случай, че детето, покрие Държавните образователни изисквания, получава оценка с цифри (Количествена оценка) и продължава обучението си, в случай, че не покрие държавните образователни изисквания, получава качествена оценка (Словесна) и пак продължава обучението си, като не получава образователна степен. На следващата година, училищния екип, отново изготвя програмата за детето, на база нова оценка, но от училищния екип, в която се оценяват отново знанията на детето, дефицитите и възможностите.

Единствения случай, в който, се налага повторно явяване от детето пред ЕКПО, е когато Заключението в Индивидуалната образователна програма, при завършването на учебната година е, че детето не покрива Държавните образователни изисквания и преценката на училищния екип е, че то не е за интегрирано обучение в масовото училище.
Тогава се налага отново явяване пред ЕКПО, който екип, отново оценява индивидуланите възможности и потребности на детето и отново изготвя Карта за първична оценка, съгл. Приложение 1 на Наредба 1 от 23 Януари 2009 г.
Мисля, Оди,

Че пред ЕКПО, ти трябва да изложиш мнението си, че причината да е направено такова заключение в Индивидуалната образователна програма е, защото училищния екип е бил предубеден към интеграцията на детето, поради което, НЕ СА ИЗЧЕРПАНИ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, сгл. чл. 3 от Наредба 1, ДА СЕ ОБУЧАВА ДЕТЕТО В МАСОВО УЧИЛИЩЕ.
И след като получиш първичната карта за оценка този път, трябва да отидеш с нея и да запишеш детето в друго училище, където би срещнала по- сърцат екип- от класен ръководител, ресурсен учител, логопед и психолог, който екип би опитал в истиснкия смисъл и би направил най- доброто за интеграцията на детето.
Щом като заключението от работата през миналата година на детето, по индивидуалната програма, е такова, напълбо възможно е, ЕКПО, да даде мнение, че детето не е за масово училище. Настоявай обаче, да се даде още един шанс на детето, поради по- горе изброените причини!

Ето стандарт за държавни образователни изисквания, т. е. - норми, които детето е трябвало да покрие в 1- ви клас по български, съгласно учебната програма ( макар че първи клас завършват всички деца със словесна оценка- в норма и със СОП), но на децата със СОП, се записва Заключението от резултатите на детето в Индивидуалната образователна програма:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … /1klas/bl_1kl.pdf

Ето по математика:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … atematika_1kl.pdf

По роден край:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … oden_kraj_1kl.pdf

По музика:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … as/muzika_1kl.pdf

По изобразително изкуство:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … razitelno_1kl.pdf

По домашен бит и техника:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … as/dombit_1kl.pdf


По физическо възпитание:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … as/sports_1kl.pdf

Ако детето, по някои от дисциплините или по всички, не е показало минимума- за 3 с цифри, че покрива Държавните образователни изисквания и че има потенциал за работа, и така е отбелязано в Заключението на училищния екип, детето се явява отново пред ЕКПО, където имат право, да насочат детето към помощно училище.
Виж целия пост
# 4
Какво представляват държавните образователни изисквания?

ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ- НЕ СЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ДЕЦА СЪС СОП И В НОРМА- те затова са и Държавни образователни изисквания.

А държавните образователни изисквания включват учебния план и учебната програма, по която учат учениците. Съгласно учебната програма, предвидена за съответния клас, детето трябва да покаже знания, които да могат да се оценят в диапазона-  от 3 до 6, за да завърши с оценка и съответно, получи образователна степен.

Ето ЗАКОНА ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/l … n_obr_minimun.pdf

Съгл. Чл. 1., Този закон урежда държавното образователно изискване за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план в системата на народната
просвета.
Чл. 2. Държавното образователно изискване по чл. 1 определя условията и реда за
завършване на една степен на образование и преминаване в следващата степен, както и
характеристиките на общообразователния минимум и на учебния план.
Глава втора
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 3. (1) Степените на образование осигуряват необходимото равнище на
образованост, както и последователност и непрекъснатост на образованието.
(2) Степените на образование са основно образование и средно образование.
(3) Основната степен се осъществява в два етапа:
1. начален - с продължителност четири години (I - IV клас);
2. прогимназиален - с продължителност четири години (V - VIII клас).
(4) Средната степен се осъществява в един етап - гимназиален, с продължителност
четири години (IХ - ХII клас).
Чл. 4. Продължителност на етапите, различна от посочената в чл. 3, ал. 3 и 4, се

ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И УЧЕБНИЯ ПЛАН, ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС. ЗА ДА ГИ ПОКРИЕ УЧЕНИК В НОРМА, ИЛИ СЪС СОП, ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕ ЗНАНИЯ, КОИТО ПОКРИВАТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И УЧЕБИЯ ПЛАН, ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС, ПОНЕ ЗА ТРОЙКА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ УЧЕНИК В НОРМА, НЕ ГИ ПОКРИЕ, ОТИВА НА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ, А В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ГИ ПОКРИЕ И НА ПОПРАВИТЕЛНИЯ ИЗПИТ, ПОВТАРЯ УЧЕБНАТА ГОДИНА.
НАРЕДБА 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 Г., ПРЕДВИЖДА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП И В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ПОКРИЯТ ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, БЕЗ ДА СЕ ИНФОРМИРА РОДИТЕЛЯТ И БЕЗ ДА СЕ ОБЯСНЯВА НА РОДИТЕЛИТЕ КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА, НА УЧЕНИКА СЪС СОП, СЕ ПИШЕ СЛОВЕСНА ОЦЕНКА. ОТ КОЕТО СЛЕДВА, ЧЕ УЧЕНИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ СТЕПЕН ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ КОЕТО ПЪК СЛЕДВА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ОБУЧЕНИЕТО СИ, КАКТО И ДОРИ- НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ШОФЬОСРКА КНИЖКА, ЕДИН ДЕН.

В сайта на МОН, Учебни програми- са посочени учебните програми за всички класове, които представляват стандарт за Държавни образователни изисквания:
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/docume … ational_programs/

От тук, може да си види какво включва учебната програма за всеки клас и съответно, посочено е какво трябва да покрие ученикът, за да покрие държавните образователни изисквания.
Виж целия пост
# 5
Важно за децата ни е, да знаем каква е допустимата бройка на ученици в клас и колко от тях, могат да бъдат със СОП!

Ето НАРЕДБА № 7 ОТ 29.12.2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И
ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В
ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ
ЗВЕНА:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/p … _broj_ucenici.pdf

Ето и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/p … _broj_ucenici.pdf

А според ППЗНП ( Правилника за прилагане на закона за Народната просвета), чл. 6. (1), ал. 4, т. 7:

"Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.

(4) Екипът за комплексно педагогическо оценяване има следните правомощия:

7. да определя до двама ученика със специални образователни потребности в паралелка; тези ученици се насочват в паралелката с най-малък брой ученици за съответния клас; "

Т. е.- децата със СОП, трябва да се насочат в паралелката с най- малък брой ученици, като в нея има не повече от 2 деца със СОП. Това законово постановление, често се нарушава от директорите на училища, за тези, които въобще са се съгласили да приемат в училището си, деца със СОП, обикновено ги "напъхват" в една паралелка, нарушавайки нормативните уредби, които от една страна не познават, а от друга- опитват се да "съхранят" другата паралелка, в която няма деца със СОП и по този начин "всяват" спокойствие поне у родителите на деца в норма, записани в другата паралелка- от деца без СОП.
Законовото нарушение, освен че е наказуемо, носи за децата ни със СОП, изключително много негативо- първо, защото децата от другата паралелка набелязват, като "дефектени" и "луди", децата,в  която са концентрирано повече от 2 деца със СОП, от което страдат както децата със СОП, така и децата в норма.
Децата със СОП страдат, защото вместо да са интегрирани, те са "изолирани" и защото по този начин им се лепва етикет.

Децата в норма страдат, защото децата от "нормалния" клас ги наричат "лудите" от класа на "дефектните", а родителите на децата в норма от класа, отчитат изоставане с материала, в сравнение с другия клас, обяснявайки си го, че в класа има повече "специални" деца, които изискват повече внимание от страна на учителката и затова класа, като цяло- изостава.
Другото притеснение на родителите на децата в норма, които са в класа- с концентрация на деца със СОП е, че децата им, при наличието на толкова деца със специални потребности, започват да изостават с материала по принцип, защото няма с кого да се сравняват и кого да се опитват да надскочат. Децата им казвали "Ами, мамо, за какво да уча, като аз чета по- добре от Марийка и пиша по- добре от Марийчо, няма за какво да уча, аз си знам всичко."- като се има пред вид, че Марийка познава 1 буква и е във втори клас, а Марийчо познава гласните..., в този смисъл, родителите на деца в норма имат своето право и преместват децата си в друго училище.

При осъществяване на интеграция, когато не се спазват нормативните документи, страдат всички- и децата в норма , и децата със СОП, затова, ние, родителите, трябва много добре да ги познаваме, за да защитаваме децата си и търсим правата им!!!!!
Виж целия пост
# 6
Момичета, честно казано не виждам смисъл от тази обособена тема. Мисля, че интеграцията е за всички деца със СОП. Ако вземем да пуснем теми за интегрирането на деца с различни увреждания - тук ще стане.... Принципът е един и същ. Всички минаваме на една и съща комисия.... Просто децата с физически увреждания имат нужда от допълнителни улеснения за придвижването.
Надявам се ме разбирате правилно.
Информацията, която си дала е ценна за всички така че просто можем да смени заглавието на темата.
Виж целия пост
# 7
В случай, че детето, покрие Държавните образователни изисквания, получава оценка с цифри (Количествена оценка) и продължава обучението си, в случай, че не покрие държавните образователни изисквания, получава качествена оценка (Словесна) и пак продължава обучението си, като не получава образователна степен. На следващата година, училищния екип, отново изготвя програмата за детето, на база нова оценка, но от училищния екип, в която се оценяват отново знанията на детето, дефицитите и възможностите.
     Каква образователна степен получава детето, което например във втори клас завърши с качествена /словесна/ оценка след като не е покрило ДОИ, но на следващата учебна година, когато завърши трети клас са покрити ДОИ.
Виж целия пост
# 8
Мая,

В началото на темата бях пуснала линк към предаването за интеграцията на децата от аутистичния спектър.
Особеното при децата от спектъра е, че не признават правила и норми на поведение, а изглеждат като останалите деца и проблемът им остава неразбран. Затова лесно става жертва на изгонвания от училище, преди 2 дни правихме ново предаване, с майка на дете от спектъра, която плаче и показва пред камерата терадките на изгоненото си дете.
Искам да кажа, че по- деликатнта е ситузацията при децата от аутистичния спектър, но си абсолютно права, че информацията е полезна за всички, така, че можеш да смениш заглавието на темата, разбира се, но нека да остане някъде в него и ( децата от аутистичния спектър), защото предполагам, ще продължаваме да говорими за тях персонално.

Сладко пате,

В рамките на месеци, ще се приеме новият закон за образование и предучилищно възпитание:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documentspr … n_obrazovanie.pdf

в който е заложено, че децата до 4- ти клас, включително не повтарят клас. А за тези, които изостават в обучението си, без значение дали са деца със СОП или в норма, учителят на класа е длъжен, след приклчюване на учебната година, да продължи да обучава изоставащите деца, в размките на поне 2 седмици, така че те да наваксат пропуснатото и да започнат следващата учебна година, с покрити държвани образователни изисквания, или както се наричат според новия закон- покрити национални образователни стандарти.

В сега действащата нормативна уредба, всичко това важи само за Първи клас.

Към момента също се практивкува следното- до 4 клас, детето се избутва, от 4 клас, когато вече са в сила и матурите, децата със СОП, които не покриват стандартите за образование, децата започват да минават годината със словесна оценка. За последствията от което обаче, не са информирани родителите.
А тръгнат ли така нещата, на следващата година няма как детето да навакса до толкова, че за новата година да покрие стандартите, то вече е изоставащо.
Друг е въпроса, че ако родителят е информиран, би могъл да подаде заявление до директора на училището , детето да се подготви и се яви на поправителен изпит, така че да завърши с оценки годината.
Виж целия пост
# 9
Ето и следващото предаване за проблемите по пътя на интеграцията на децата от аутистичния спектър в България:

http://bnt.bg/bg/productions/92/edition/4384/jenite_21_oktomvri_2009_deca_autisti
Виж целия пост
# 10
Samo decata s autizam li ostanaxa ne integrirani v Balgaria? Stranno....... Za6to roditelite na decata s drug vid uvrejdane ne vi pomognat da integrirate i va6ite?!
Виж целия пост
# 11
Защото не интегрираме децата си, към деца с увреждания, а към деца в норма!

Аутистичния спектър е най- непознат за България, а децата изглеждат като децата в норма, само че невъзпитани и разглезени. Това е една от причините, интерграцията им да е толкова трудна- първо трябва да се разграничи детето ни, от невъзпитано дете- за учителския персонал.

Много лесно децата от аутистичния спектър биват изгонени от училище, защото не изглежда да имат увреждане, а се държат не според общоприетите правила и норми- което всъщност е техния проблем- имат различен начин на възприятие на информацията и съответно- преработката й, което е в основата на проблема при децата.

Към деца в видими и ясни увреждания, педагогическия персонал в училищата, е значително по- предпазлив...
Виж целия пост
# 12
Вчера, 03.11.2009 г. се проведе кръгла маса за реализиране правото на образование на децата с увреждания в България- Една година след Решението на Еврпейския комитет по социални права по делото  MDAC ( Mental Disability Advocacy Center) срещу България, в която взехме участие и ние.

На 3 Юни 2008 г., Европейският комитет по социални права, се произнесе по колективната жалба на MDAC ( Mental Disability Advocacy Center) и Български Хелзински Комитет, срещу България.
С Решението си, Европейският комитет по социални права намери груби нарушения в посока - Дискриминацията и сегрегацията на децата с увреждания в България и намери, че на практика- те мито имат достъп до образование, още по- малко да избират училищата, в които да се обучават, а Интеграцията е дума, написана за разкош само в някои нормативни актове в областта на образованието.
Комитета беше дал предписания в 11 пункта- 11 препоръки, които предлагат специфични. логични и последователни стъпки за преодоляване на дискриминацията, които трябваше стриктно да се следват от МОН, като към момента, една година по- късно, отчита ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ- по 4 от общо 11- те пункта предписания за образованието на децата със СОП в България.

В Решението на Комитета по социални права, беше отбелязано:
"Пар. 47 ФИНАНСОВИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ, НЕ МОГАТ ДА СЛУЖАТ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, НЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ НА ОБРАЗОВАНИЕ".

След публичното оповестяване на Решението през 2008 г., БХК (Български Хелзински Комитет) и MDAC, организираха кръгла маса, която постави началото на серизна дискусия относно решението и пътищата за преодоляване на нарушението. Конкретни ангажименти бяха поети от тогавашния кабинет, но нищо от тях, НЕ БЕШЕ ИЗПЪЛНЕНО.

В резултат на което, вчера, на 3 Ноември, отново двете огранизации, БХК (Български Хелзински Комитет) и MDAC ( Mental Disability Advocacy Center), организираха кръгла маса, относно:
Реализиране правото на образование на децата с увреждания, една година, след Решението на Европейския комитет по социални права по делото срещу България, на която среща, присъстваха и наши представители, тъй като бяха поканени у НПО- та.

Изключително ценно беше изказването на кръглата маса на Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа- Томас Хамарберг и акцент в него беше, че в неговата държава, обществото е това, което се нагажда и приспособява към себе си децата със специални потребности, а не се изисква от децата да се приспособяват към обществото. Те затова са и "Специални деца със специални нужди" и една протегната ръка от обкръжението им- в училището и на улицата, в много случаи, може да се окаже ключът към преодоляването на проблема и приобщаването на детето.

Заместник министърт на образованието Светлана Ломева направи презентация относно посоката,в  която се работи във връзка с интерацията на децата със СОП в България, средствата, които са отпуснати и ще бъдат заложени в бюджета за следващата година, многократно надхвърлящи тези до сега. Тези средства са заложени в подкрепа на ресурсното подпомагане, където се разработват промени, които предстои да бъдат включени в новия закон за образование и предучилищно възпитание, къде ресурсното подпомагане, ще се предлага на детето, само след адекватна и качествена оценка на нуждите и потребностите, където съответно броят на ресурсните часове, се очаква да достигне 40 часа седмично- присъствие на ресурсния учител с детето, в класната стая, където да оказва адекватна подкрепа и съответно- да интегрира детето.

Ние представихме пред гореспоменатите организации действителността в България такава, какватое, през погледа на родителите на сегрегираните и дискриминирани деца.

Нарушенията спрямо нашите деца са- нарушение на чл. 53 от Конституцията на България, чл. 4 от Закона за народната просвета, наредба 1 от 23 Януари 2009 г. и Конвенцията ма ООН за човешките права, която сме подпсиали и ние- БГ.

Споделихме как Екипите за комплексно педагогическо оценяване, оценяват всичките параграфи, разписанти в няколко страници в Наредба 1- езиково- говорно развитие, обучителни трудности, знания и умения, дефицити, фина моторика и куп други- ЕКПО оценява в рамките на 2- 3 минути, на база на медицински документ, представен от родителя. Е, колко качесвтена може да е оценката на дете и колко качествени могат да бъдат препоръките за работа с детето.
Споеделихме, че директорите на училища отказват приема на деца със СОП, не директно, а се опитват да откажат родителите, лъжейки, че няма ресурсен учител в тяхното училище. Само че, не детето е това, което ходи след ресурсния учител, а ресурсния учител, се назначава на съответното дете, след представена карта за първична оценка от ЕКПО.

Споделихме, че директорите отказват приема на децата ни по няколко причини- смятат, че имиджа на училището им ще бъде нарушен, че нямат съотвтения обучен персонал ( което е така) и имат финансови притеснения. Финансовите притеснения идват от там, че училищата са на делегирани бюджети, формулата за тях се определя ежегодно с писмо на Министъра н аобразованието и Министъра на финансиите, като във формулите до момента, лиспваха децата със СОП, затова за невидимите деца, не същесвтувайки във формулата за определяне на училщните бюджети, не съществуват изобщо- поне до сега.

Добавихме, че децата със СОП в България, които все пак получат невероятното директорско благоволение и започнат обучението с в масово училище, изключително бързо, биват принудени да се обучават на индивидуална форма на обчение, съгл. чл. 82 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, правен в средата на 80- те години и отнасящ се за деца, които отсъстват от училище повече от 30 дни, за които се допускат от 8 до 12 часа седмино обучение. За децата със СОП, тези 8 часа означват целогодишно изучаване само на 2 предмета, което автоматично прави невъзможно получаването на образователна степен за децата със СОП.
Дискриминационно е и, че децата със СОП не се явяват на поправителен изпит, а автоматично им се пише словесна оценка, с което отново губят правото да получат образователна степен. На родителите не се казва от кое какво следва и децата в масовите училища, които се обчуават в редовна форма на обучение, преминават в по- горен клас само със словесна оценка и не получават образователна степен, ародителите им си мислят,ч е децата им са успешно интегрирани.

Изложихме също, че определените 30 часа седмично на ресурсен учител за работа с 5 до 7 деца, автоматично прави така, че дете със СОП в България, да разполага с ресусрвния си учител 4 часа седмично, което не се случва на практика, а бройката се съкращава до 2 часа и то- в ресурсните кабинети, а не в класната стая с класа, където би трябвало да се извършва интеграцията.

Заключихме, че на практика малкото деца с увреждания, които попадат в масово училище, за да се интегрират, не получават образователна степен. А интеграцията на децата ни е немислима, без образованието им.
Виж целия пост
# 13
Днес , 04.11.2009 г., присъствахме на заседание  на Комисията по образование към Народното събрание, където думата беше дадена изключително на НПО-тата и на Агенцията за закрила на детето. Изложихме всичките проблеми по пътя на интеграцията на децата ни.
Фактът, че думата беше дадена предимно на НПО-тата по въпросите за проблемите на децата със СОП, беше прецедент в историята на българското образование и се отчете и от господата- народни представители, които изглеждаха искрени в оценката си, че се радват на този диалог и научават неща, за същесвтуването на които не са предполагали в България. Заемат се активно с промени, формиране на бюджет- увеличаване издръжакат на деца със СОП- в училищата и ресурсните центрове.
С нас присъства и майка на хиперкативно дете, изгонено от първи клас, чиито права са били възстановени по съдебен ред. майката разказа в Комсията цялата история и дори народни представители, които смятаха, че няма да се изказват, взеха думата в израз на изненада, възмущение и готовност за спешни промени и активна работа.

В резултат на срещата, се набелязаха най- спешните задачи и проритети- един от които и първи е- интеграцията на децата със СОП в България.

Всеки родител, чието дете бъде изгонено от училище или детска градина, или среща сериозни проблеми по пътя на интеграцията на детето си, моля да се обръща спешно на:
na_usmihnisesmen@abv.bg

Решение ще се намери и детето ще се възползва от правата си.
 
Виж целия пост
# 14
Нов член съм във Форума и искам ДА ВИ БЛАГОДАРЯ от сърце!!!!!!! БЛАГОДАРЯ за усилията и за
работата, която ще помогне на т.нар специални деца да се почувстват НОРМАЛНИ!!!!!!
Толкова се радвам, че открих хора, които мислят като мен, мислят с мен, с нас!!!!!
Мисля си , дали е удачно да се организира петиция/декларация/ , за да се впишат повече
родители с деца със СОП.
  Живея във Варна и едва днес, разбрах за огромната крачка , която е направена в осветляването на "невидимите" деца.Синът ми е на с хиперактивност и дефицит на внимание, на 10 години, в 4 клас, на индивидуален план, в масово училище. До сега сме сменили 4 градини и 2 училища...... Само.........Боря се за всеки учебен час, за всяка дума.
От две години заедно с една изключително добронамерена преподавателка - преработваме
учебниците, за да е в разбираем вариант за детето ми. Така той се справя много добре!!!! За 5 клас
не ми се мисли.......Силно се притеснявам от безумията, които ни очакват за напред - учебници,
учебни програми, субективно отношение и т.н. Съгласна съм, че не знаем достатъчно за правата си и затова подлагат на психологически тормоз и децата ни, и нас.....
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия