Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Работна група: Образование

  • 22 457
  • 104
Настояванията ни в областта на промените по отношение на нормативната уредба, в областта на образованието, бяха обещанията, които получихме през м. Септевмри, тази година, за законодателни промени, като допълнения и изменения на нормативната база, да станат факт, във възможно най- кратки срокове, в рамките на календарната година, а именно:

ОБЕЩАНИ НАЛЕЖАЩИ ПРОМЕНИ, В ПОСОКА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЕЦА СЪС СОП В БЪЛГАРИЯ, като резултат от дългата ни борба за равен старт на децата със СОП в България:

1. Министерство на образованието, младежта и науката да организира среща с ресурсните центрове от страната относно това, каква е презумцията да се прилага ресурсното подмомагане. Защото от нас са разбрали, че ресурсните учители, вместо да влизат с децата в клас, ги вземат индивидуално, а идеята на интеграцията е да се интегрират децата, т. .е - да влизат с децата в клас и ги интегрират, помагат им или излизат навън, когато се налага.
2. Като допълнение и изменение на нормативните документи в областта на образованието, да бъде заложен стимул за приемане и обучаване на деца със СОП, като издръжката на такова дете в училище, да се увеличи с 50%, в сравнение с издръжката на останалите деца.
3. Да се включи текст в нормативната уредба, относно ресурсното подпомагане, след качествена оценка от ЕКПО на детето, часовете ресусрно подпомагане да не са насочени към ресурсния учител- общ брой, както до сега ( 30 часа седмично на ресурсен учител, който е ангажиран с обучението на от 5 до 7 деца, т. е.- на дете със СОП по 4 часа седмично), а към конкретното дете- може да се оцени, че детето се нуждае от 40 часа седмично, т. е.- цяла седмица, във всеки час, с детето да влиза с ресурсен учител в клас, може да се оцени същото дете, след ежегодната оценка, че следващата учебна година се нуждае вече от 10 часа седмично. Може да се оцени, дете, нуждаещо се само от логопед, че са му необходими 4 часа седмично- индивидуална работа с логопед, защото с логопед се работи индивидуално.

   Настояваме също за спешна реорганизация, в посока, изграждане на достъпна архитектурна среда, включваща асансьорна рампа, в училищата така, че във всеки квартал, да има осигурена достъпна среда за деца с увреждане на долните крайници.
   Настояваме също, обещанията да бъдат изпълнени във възможно най- кратки срокове, децата със СОП и увреждания, чиято Родина е България, очакват спешни действия, те растат и нека тяхното утре, да е по- малко мъгляво, отколкото го очертаваше предишното правителство, нека получат равен шанс, какъвто не получават до сега, нека се почувстват част от децата на България.

Сега съществуващата нормативна уредба, също не е напълно лоша и дава някои добри възможности на децата със СОП, в случай, че се спазва.

Съгласно Наредба 1 от 23 Януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания, всяко дете със специални потребности, се явява пред Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО, в който екип присъстват ресурсен учител, логопед, психолог, специален педагог, учителят на класа, който екип оценява индивидуалните възможности и нужди на детето, след което изготвя Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности, която се подписва от родителят, в случай че е съгласен с оценката и се представя на директора на училището, в което училищен екип изготвя индивидуалната програма, съобразена с индивидуалните нужди на детето. Индивидуланите критерии, по които трябва да се оцени всяко дете със СОП, на база на които да се изготви индивидуалния режим за обучение, са:

1.   Оценка на здравословното състояние на детето/ученика (описват се здравословните проблеми, които биха повлияли на обучението на детето/ученика, по медицински данни)
2.    Оценка на психичните процеси и на равнището на интелектуалното развитие (от психолог)
3.   Оценка на характеровите, поведенческите прояви и самооценката (от психолог и специален педагог
4.   Оценка на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения
5.   Оценка на знанията, уменията и компетентностите (от специалните педагози, ресурсните учители, класните ръководители, учителите по предмети, специалистите по професионално обучение)
6.   Оценка на знанията, уменията и компететностите (от учителите в детската градина, общообразователното или професионалното училище в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за учебното съдържание)
7.   Оценка на областите, в които детето/ученикът се представя най-добре
8.   Оценка на интересите на детето/ученика
9.   Оценка на социалната среда: семейството, групата, класа, обществената среда (от екипа и родителя или от лицето, което представлява детето/ученика)

Критерии за оценка на обучението и развитието на детето/ученика
1.   Когнитивно развитие на детето/ученика: възприятия, представи, мисловни операции, паметови операции, внимание и други
2.   Развитие на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения на детето/ученика: експресивна и импресивна реч, писмена реч, умения за четене
3.   Усвоени знания и придобити умения и компететности на детето/ученика
4.   Емоционално състояние и поведение на детето/ученика
5.   (в зависимост от вида и степента на увреждането или нарушението на детето/ученика се включват допълнителни критерии за оценка на обучението и развитието; посочват се използваните тестове и оценъчните процедури
Потенциални способности и потребности на детето/ученика, (на базата на извършената оценка от екипа)
Основни цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и потребностите на детето/ученика и съобразени с вида и степента на увреждането или нарушението
Специални методи и средства за постигане на поставените цели и задачи- нагледни, практически, словесни, терапевтични методи: драма, арттерапия, куклотерапия, индивидуална и групова терапия, наблюдение по време на игра и в естествени условия.

След което се описва какво трябва да включва индивидуалната образователна програма за конкрретното дете, в съответствие с оценката на Екипа в областите: Самообслужване, Общо моторно развитие- груба моторика, фина моторика, езиково-говорно развитие и комуникативни умения, когнитивни умения, емоции и поведение, социални умения, учебна дейност - учебни предмети, умения по изкуствата (музика,танци, театър, изобразително изкуство и други), трудови и професионални умения.
Оценката на всички посочени по- горе критерии и препоръките, се изготвят от Екипите към РИО, в ранките на 2 до 3 минути, единствено въз основа на представен медицински документ от родителите, в който документ е посочена само диагноза.
  
    От друга страна, директорите на училищата не са склонни да осигуряват достойно обучение за деца с увреждания и специални образователни потребности, по следните съображения:
1.  Смятат, че наличието на тези деца, ще се отрази на имиджа на училището им и че те трябва да бъдат затворени в специални училища – което е  нарушение на чл. 3, ал. 2 от Наредба 1, т. е. „Чл. 3. (1) Децата и учениците със специални образователни потребности се обучават и възпитават интегрирано в детските градини по чл. 18 от Закона за народната просвета (ЗНП) и в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 или т. 12 ЗНП.
(2) Децата и учениците със специални образователни потребности може да се обучават и възпитават в специалните детски градини и училища след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание в детските градини по чл. 18 ЗНП и в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 или т. 12 ЗНП. „
2. Или пък поради липсата на конкретен текст за деца със специфичност на възприятието на информацията, се прилага Индивидуална форма на обучение за ученици по чл. 83, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за Народната просвета, която се отнася за временно отсъстващи ученици и им се определя минимума от 8 часа седмично, което е крайно недостатъчно за покриване на училищния учебен план, а това е нарушаване правата на децата.
3. Директорите смятат, че учителите в масовото училище, нямат необходимата специална подготовка да работят с такива деца – а децата с увреждания и специални образователни потребности (СОП), са деца като всички останали и отношението към тях, трябва да бъде като към всички останали деца. Единственото различно, от което се нуждаят децата с увреждания и специални образователни потребности в училище, е персонален ресурсен учител, който да отговаря за тях.
4. Директорите имат и финансови притеснения, тъй като са на делегирани бюджети, във връзка с което са и нашите предложения, ние неведнъж сме правили предложения към Министерство на образованието, в рамките на последната 1 година, предлагайки във формулата за изчисляване на делегираните бюджети, публикувана в началото на всяка календарна година с писмо от Министъра на образованието и Министъра на финансиите, да се добави коефициент и за децата с увреждания и специални образователни потребности, които към момента не съществуват във формулата за делегираните бюджети на училищата.

Посочихме на управляващите, колко адекватно и качествено се прави индивидуалната оценка на деца с увреждания и специални образователни потребности в Република България, от където става ясно колко адекватно и качествено обучение се предлага за децата с увреждания или така наречените- Невидимите деца на България, поради което настояваме за спешни действия, в посока осигуряване достоен живот и обучение на децата с увреждания и СОП в Родината на всички нас, както и на децата с увреждания и СОП- Република България.
Нали управляващите ни, не мислят, че децата със СОП в България не са част от децата на Родината ни?

Предложенията си може да давате тук или на e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg
Виж целия пост
# 1
Влади,точно относно мърлявата работа на ЕКПО(претупват децата на две на три и ползата е никаква)-има ли вариант за санкции на комисията,която не си е свършила работата навреме и/или некачествено.
Виж целия пост
# 2
На този етап, няма вариант за санкции на ЕКПО, екипът е към Районните инспекторати, а те са контролен орган, чиято функция е да дава предписания, в случай на сигнал за нарушение и извършена проверка, която доказва нарушението в някое училище, т. е.- до санкции не се стига дори и по отношение на звената, които са в подчинение на инспекторатите- училищата, а какво остава за ЕКПО, който е към инспекторатите.

Трябва в исканията си да включим и такова, за най- строги санкции, в случай на доказано нарушение, по отношение на некачествена оценка на дете със СОП или нарушение на правата му в училище!
Виж целия пост
# 3
На този етап, няма вариант за санкции на ЕКПО, екипът е към Районните инспекторати, а те са контролен орган, чиято функция е да дава предписания, в случай на сигнал за нарушение и извършена проверка, която доказва нарушението в някое училище, т. е.- до санкции не се стига дори и по отношение на звената, които са в подчинение на инспекторатите- училищата, а какво остава за ЕКПО, който е към инспекторатите.

Трябва в исканията си да включим и такова, за най- строги санкции, в случай на доказано нарушение, по отношение на некачествена оценка на дете със СОП или нарушение на правата му в училище!
Аз ги писах в закона към ЗИХУ(не точно зиху)
Виж целия пост
# 4
Здравейте и от мен.
Влади ето и моите предложения.Педагозите който работят в училищата и детските градини в повечето случай не знаят как да работят с дете с увреждане и от там идва и тяхното нежелание да приемат такива деца в групата/класа си.Трябва да се предвиди евентуално някакво допълнително обучение на педагозите с цел те да се научат как да обгрижват дете със СОП.
Освен това трябва да има и психолози който да работят с родителите на деца със СОП.Знаеш че ние родителите трудно свикваме с диагнозата на децата си и докато преминем периода на приемането и започнем да работим с детето/някои не го минават и цял живот/ губим ценно време.Време което за нашите деца е много ценно.
Мисля че трябва да се сформира и работна група,която да работи и с родителите на т.н деца в норма.Това е с цел подобряване процеса на интеграция.
Това е за сега от мен ако се сетя за нещо друго ще пиша.
Виж целия пост
# 5
Изключително важно е, да обърнем внимание на възникналия казус- тази учебна година- децата и учениците със СОП, в много училища, остават без логопедична помощ, защото - според директорите на училищата и детските градини, логопеда, на щат към учебното заведение, е ангажиран само с децата и учениците, които не са на Ресурсно подпомагане. А на децата и учениците със СОП, на ресурсно подпомагане, не във всички детски и учебни заведения, особено там, където няма ресурсен кабинет, Ресурсния център осигурява работа с логопед.
На практика, се получава така, че децата и учениците със СОП, които са от най- нуждаещите се, остават без логопедична помощ в детските и учебни заведение, заради това, че някой не си познава добре работата, от което следва, че не я е свършил изобщо.

Описаната картина, която е все по- разпространена в страната ни в момента, е Първо, в нарушение на чл. 3, ал. 3:

" Чл. 3. (1) Децата и учениците със специални образователни потребности се
обучават и възпитават интегрирано в детските градини по чл. 18 от Закона за народната
просвета (ЗНП) и в училищата по чл. 26, ал. 1. т. 1-10 или т. 12 от ЗНП.

 (3) Децата и учениците със специфични обучителни трудности се обучават
интегрирано в детските градини и училищата в системата на народната просвета, като
получават психолого-педагогическа помощ от психолог и логопед."

Трябва да настояваме, да се проведат срещи и обучение с директорите на всички учебни заведения и на Ресурсните центрове, за да се изясни кой какво трябва да прваи, така че да се спазват нормативните документи и да не се нарушават правата на децата!

Щом като директорът на училището или детската градина, има Доклад или Карта за първична оценка на ученик със СОП, тое е ДЛЪЖЕН, да я изпрати в Районния инспекторат и поиска ресурсно подпомагане за детето, което включва: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.

От друга страна, щом като за детето ( ученикът) има Доклад или Карта за първична оценка от ЕКПО, Екип към училището, в което е записнао детето, включващ РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА, СПЕЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ- НА ЩАТ КЪМ РЕСУСРЕНИЯ ЦЕНТЪР, както и учителят на класа- изготвят в началото на учебната година Индивидуална образователня програма ( съгласно Приложение 2 от Наредба 1 от 23 Януари 2009 г. за обучение на деца и ученици със СОП ), на база на препоръките от ЕКПО и психологичната оценка от психолога към Ресурсния център, по която  ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ТЕ С ДЕТЕТО и която се подписва и от родителя, в случай че е съгласен.
Т. е.- Логопед от Ресурсния център участва в изготвянето на Индивидуалната програма на детето и той Е ДЛЪЖЕН ДА РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ПО НЕЯ С ДЕТЕТО.

ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА, Е НАРУШЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА СЪС СОП, ПОРАДИ НЕ ЗНАНИЕ И НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И ТРЯБВА ДА НАСТОЯВАМЕ ЗА СПЕШНО ПРОМЯНА- ДЕЦАТА НИ РАСТАТ И ИМАТ НУЖДА ОТ НАШАТА ПОМОЩ СЕГА- КАКТО И ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТТА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ.

Отново съгл. Наредба 1 от 23 Януари 2009 г.:

“Чл. 28. (1) В комплексното педагогическо оценяване и в подпомагането на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности се включват и логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове.
(2) Логопедите по ал. 1 извършват диагностична, корекционна, рехабилитационна и консултативна дейност.
(3) Дейностите по ал. 2 се извършват в извънучебно време.
(4) Логопедите по ал. 1 координират дейността си с ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и работят в сътрудничество с тях.
 
Чл. 29. (1) Логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове в началото на всяка учебна година извършват оценка на езиково-говорното развитие на децата от детските градини и на учениците до IV клас от училищата в района, на чиято територия се намира кабинетът или центърът.
(2) Сведения за ученици с езиково-говорни нарушения от V до VIII клас логопедите по ал. 1 получават от класния ръководител, от ресурсния учител, от медицинското лице в училището или в специализираната институция за деца.
 
Чл. 30. (1) След приключване на оценяването на езиково-говорното развитие на децата и учениците логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове изпращат информация за резултатите от оценката до председателите на екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието и в детската градина или училището и до директора на ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
(2) Логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове изпращат в края на всеки учебен срок информация до лицата по ал. 1 за резултатите от коригирането на езиково-говорните нарушения на децата и учениците.”
Което пък означава, че ако има назначен логопед към училището или детската градина, той трябва да работи с детето.
В крайна сметка, текстовете в Наредбата, поради не достатъчната си категоричност и яснота, дават възможност на директорите на училища и детски градини, както и на директорите на Ресурсните центрове, да се измъкват, оставяйки децата без логопедична помощ.
Виж целия пост
# 6
Незнам дали знаете това но досега нямаха право дете с увреждане да го оставят да повтаря класа
нека това да си остане Това ми го казаха още като подавах дукоментите да го приемат в икономичиската гимназия Лично ние несме го ползвали но го видях написано Другото което директора на у-щето в което учи сина ми ни придложи миналата година  когато бях в болницата с баща му ако изкам да премине от редовно в друг вид убочение Нека останат тези неща -мисля че са важни
Виж целия пост
# 7
Незнам дали знаете това но досега нямаха право дете с увреждане да го оставят да повтаря класа
нека това да си остане Това ми го казаха още като подавах дукоментите да го приемат в икономичиската гимназия Лично ние несме го ползвали но го видях написано Другото което директора на у-щето в което учи сина ми ни придложи миналата година  когато бях в болницата с баща му ако изкам да премине от редовно в друг вид убочение Нека останат тези неща -мисля че са важни
Добрата страна на това,че едно дете със специални нужди(увреждане,хронично болно,със СОП и др.) не може да повтаря класа се състои в следното:
ако детето ви има затруднения във възприемането на материала по даден предмет,то да получава по него качествена оценка(на индивидуална програма е по него),която му позволява да върви нагоре с връстниците си и да не тъпче по всички останали  предмети години наред повтаряйки класа.
Лошото е,че на края не получава реална диплома,което не му позволява да премине към следващ етап в образованието.
Пример:
Дете,което  има затруднения по математика не покрива ДОС и заради това накрая не получава нужната му диплома,с която може да продължи например в музикално училище.
В тези случаи може би трябвало да има алтернатива как и къде да продължи образованието си.
Виж целия пост
# 8
tedi15, може би във вашето училище го тълкуват в интерес на детето, обаче на много места го отрязват от възможността да получи диплом за основно образование. Родителите трябва много да внимават, да не се окаже, че детето не може да продължи след 7-ми клас, или и да продължи, защото образованието до 16 години е задължително, накрая няма да има диплома.

Влади, толкова са проблемите в образованието, че съм отчаяна. Няма логопеди, не достигат и вдигат рамене.
Виж целия пост
# 9
До 8 клас сина ми беше отличник и сме нямали проблеми с у-ще Но сега просто му е трудно да пише 90% от материала го диктуват на децата а той не успява да го напише -просто не е в състояние Найстина -просто нямам думи и за директора и за учителите и децата от класа му
Дано и вашите деца имат късмета да попаднат в среда като нашата В основното също нямахме проблеми -но там проблема със здравето се поеви в 7 клас до тогава си беше нормално дете и си беше на крака в движение затова можеби съм нямала вашите проблеми
Виж целия пост
# 10
От както съществуват нормативни актове, в посока интеграцията на деца със СОП, законово е уредена възможността дете със СОП, което не покрива Държавните образователни изисквания, да преминава в по- горен клас, само със словесна оценка, като се смята, че така се гарантира и защитава правото на децата със СОП. Сега това е уредено в Наредба 1 от 23 Януари 2009 г за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/ или хронични заболявания, чл. 8:

Чл. 8. (1) Децата и учениците със специални образователни потребности, които се
обучават по индивидуални образователни програми, НО ПОСТИГАТ ДЪРЖАВНИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА И ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ПО УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН И УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА СЪОТВЕТНОТО УЧИЛИЩЕ, И ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ СЪГЛАСНО ДЪРЖАВНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.

(2) Учениците със специални образователни потребности, които са завършили
обучението си за етап или степен на образование по индивидуални образователни
програми, НО НЕ СА ПОСТИГНАЛИ ДЪРЖАВНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, а завършилите ХІІ клас – удостоверение за завършен гимназиален етап, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Има се пред вид, че дете със СОП може да покрие Държавните образователни изисквания- в този случай, получава степен за завършено образование. Но може и да не ги покрие- получава само Удостоверение за завършен клас- т. е.- не получава степен за завършено образование.

На дете със СОП, минало през ЕКПО, на което са отчетени възможностите и дефицитите и са дадени препоръки за работа с детето от Екипа за комплексно педагогическо оценяване ЕКПО, се изготвя Рамка на Индивидуална образователна програма, която е Приложение 2 от Наредба 1 от 23 Януари 2009 г. и която ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВИ в началото на учебната година от училищния екип, състоящ се от ресурсния учител, логопед, психолог, специален педагог и учителя на класа.
ИНИДИВИДУАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА СЕ ИЗГОТВЯ, САМО СЛЕД ДИАГНОСТИКАТА ОТ ПСИХОЛОГ КЪМ РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР, НА БАЗА НА КОЯТО СЕ ИЗГОТВЯ ПРОГРАМАТА, ИМАЙКИ ПРЕД ВИД ДЕФИЦИТИТЕ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО И ПОСОКАТА, В КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРВИ ЗА КОНКРЕТНОТО ДЕТЕ.
Родителят се подписва на Индивидуалната програма, след като се запознае с нея и в случай, че е съгласен, ако не е съгласен с нея, се обръща към Агенцията за закрила на детето, за да се намери най- добрия интерес за детето.

ИНДИВИДУАЛНАТА ПРОГРАМА, НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ДЕТЕТО- ДАЛИ ДА БЪДЕ КОЛИЧЕСТВЕНА ИЛИ КАЧЕСТВЕНА- ТОВА ЗАВИСИ ОТ ТОВА, ДАЛИ ДЕТЕТО ЩЕ ПОКРИЕ ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС, А ТЕ ВКЛЮЧВАТ УЧЕБНИЯ ПЛАН И УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.


ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ- НЕ СЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ДЕЦА СЪС СОП И В НОРМА- те затова са и Държавни образователни изисквания.

А държавните образователни изисквания включват учебния план и учебната програма, по която учат учениците. Съгласно учебната програма, предвидена за съответния клас, детето трябва да покаже знания, които да могат да се оценят в диапазона-  от 3 до 6, за да завърши с оценка и съответно, получи образователна степен.

Ето ЗАКОНА ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/l … n_obr_minimun.pdf

Съгл. Чл. 1., Този закон урежда държавното образователно изискване за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план в системата на народната
просвета.
Чл. 2. Държавното образователно изискване по чл. 1 определя условията и реда за
завършване на една степен на образование и преминаване в следващата степен, както и
характеристиките на общообразователния минимум и на учебния план.
Глава втора
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 3. (1) Степените на образование осигуряват необходимото равнище на
образованост, както и последователност и непрекъснатост на образованието.
(2) Степените на образование са основно образование и средно образование.
(3) Основната степен се осъществява в два етапа:
1. начален - с продължителност четири години (I - IV клас);
2. прогимназиален - с продължителност четири години (V - VIII клас).
(4) Средната степен се осъществява в един етап - гимназиален, с продължителност
четири години (IХ - ХII клас).
Чл. 4. Продължителност на етапите, различна от посочената в чл. 3, ал. 3 и 4, се

ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И УЧЕБНИЯ ПЛАН, ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС. ЗА ДА ГИ ПОКРИЕ УЧЕНИК В НОРМА, ИЛИ СЪС СОП, ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕ ЗНАНИЯ, КОИТО ПОКРИВАТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И УЧЕБИЯ ПЛАН, ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС, ПОНЕ ЗА ТРОЙКА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ УЧЕНИК В НОРМА, НЕ ГИ ПОКРИЕ, ОТИВА НА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ, А В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ГИ ПОКРИЕ И НА ПОПРАВИТЕЛНИЯ ИЗПИТ, ПОВТАРЯ УЧЕБНАТА ГОДИНА.
НАРЕДБА 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 Г., ПРЕДВИЖДА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП И В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ПОКРИЯТ ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, БЕЗ ДА СЕ ИНФОРМИРА РОДИТЕЛЯТ И БЕЗ ДА СЕ ОБЯСНЯВА НА РОДИТЕЛИТЕ КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА, НА УЧЕНИКА СЪС СОП, СЕ ПИШЕ СЛОВЕСНА ОЦЕНКА. ОТ КОЕТО СЛЕДВА, ЧЕ УЧЕНИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ СТЕПЕН ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ КОЕТО ПЪК СЛЕДВА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ОБУЧЕНИЕТО СИ, КАКТО И ДОРИ- НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ШОФЬОСРКА КНИЖКА, ЕДИН ДЕН.

АЗ ТОВА ГО ПРИЕМАМ КАТО ДИСКРИМИНАЦИЯ, ЗАЩО ДЕТЕ В НОРМА, ЩОМ НЕ ПОКРИЕ ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ДА МОЖЕ ДА ПОВТАРЯ ГОДИНАТА, А ДЕТЕ СЪС СОП, ДА НЕ ПОВТАРЯ, КАТО МУ СЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ СЪДБАТА И СЕ ЛИШАВА ОТ ШАНС ДА ЗАВЪРШИ ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН.


Коментирахме това с директори и експерти в МОН, тяхното мнение е, че ако се промени този текст, ще възстанат много НПО за нарушаване на правата на децата с увреждания.
Те са на мнение, просто, че родителят трябва да е в течение през цялата учебна година, какво се случва с детето, в смисъл дали покрива държавните образователни изисквания, да е информиран, какво следва от това, ако детето завърши със словесна оценка и в случай, че детето не покрива държавните образователни изисквания, да подаде Заявление, преди края на учебната година, че желае детето му да се яви на поправителен изпит. Щом такава е волята на родителя, никой няма право да му откаже. В случай, че родителят преценява, че детето може да преговори материала и да покрие най- важните изисквания за съотвтения учебен предмет и клас, детето се явява на поправителен, по същия начин, може и да повтаря учебната година.

НО РОДИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е ИНФОРМИРАН КАКВО ОТ КОЕ СЛЕДВА, ДА СЛЕДИ СИТУАЦИЯТА И ДЕЙСТВА.


ИНАЧЕ ПРЕЗУМЦИЯТА Е ДЕТЕ СЪС СОП ДА НЕ ПОВТАРЯ КЛАС, НО НЕ ПОЛУЧАВА И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ!

Учебния план за София за 2009/ 2010 г. може да се види от тук- като се влезе в "Нормативни документи"/ "Образци на документи"/ "Училищен учебен план":
http://rio-sofia-grad.com/

http://rio-sofia-grad.com/

За останалите градове, от сайтовете на съответните Регионални инспекторати.

А учебната програма е една за всички, съответно по класове:

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/docume … ational_programs/

Децата, независимо дали са със СОП или не, трябва да ги покрият, поне за 3 ( с цифри), за да получат оценка с цифри, ако не успеят, децата в норма се явяват на поправителен и съответно повтарят учебната година. Децата със СОП, съгл. Наредба 1, не повтарят учебна година, а получават оценка с думи ( словесна), което ги лишава от правото да получат образователна степен.
В случай, че училищния екип, изготвил индивидуалната програма, прецени в края на учебната година, че детето не е за масово училище, може да го напише в заключението си, тъй като е длъжен да напише заключение в края на учебната година и тогава, детето се явява отново пред ЕКПО, от където могат да му дадат насока за помощно училище.

ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ НЕ СА ИНФОРМИРАНИ КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА, ЧЕ ДЕТЕТО НЕ ПОВТАРЯ ГОДИНАТА, А МИНАВА С ОЦЕНКА С ДУМИ, ВМЕСТО С ЦИФРИ- СЛЕДВА, ЧЕ НЕ ПОЛУЧАВА ОБРАОЗВАТЕЛНА СТЕПЕН, А САМО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНИ КЛАСОВЕ.


Ето държавни образователни изисквания, т. е. - норми, които детето трябва да покрие в 1- ви клас по български, съгласно учебната програма ( макар че първи клас завършват всички деца със словесна оценка- в норма и със СОП):
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … /1klas/bl_1kl.pdf

Ето по математика:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … atematika_1kl.pdf

По роден край:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … oden_kraj_1kl.pdf

По музика:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … as/muzika_1kl.pdf

По изобразително изкуство:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … razitelno_1kl.pdf

По домашен бит и техника:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … as/dombit_1kl.pdf


По физическо възпитание:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/e … as/sports_1kl.pdf

В сайта на МОН, Учебни програми- са посочени учебните програми за всички класове, по начина, по който съм ги копирала една по една за 1- ви клас:http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/

От тук, може да си види какво включва учебната програма за всеки клас и съответно, посочено е какво трябва да покрие ученикът, за да покрие държавните образователни изисквания.

Например, като стандарт по български език и литература за 2- ри клас, е посочено:
Ученикът използва в речта си, определен обем от синтактичните ресурси на езика: служи си с различни по цел на изказването и състав на изречения; използва различни словоредни рарианти- Очакван резултат 1: Ученикът си служи с различни по цел на изкзване изречения- съобщително и въпросително.
Очакван резултат 2: ученикът използва различни словоредни варианти, в зависимост от целта на изказването.
В случай, че дете със СОП, колкото и да е подпомагано от учителя, не може да състави разказно изречение, когато е попитано за нещо, не може да зададе въпрос към тема, посочена от учителя, в съответствие с учебната програма и план, не може да подреди словореда си, колкото и да е подпомагано от ресурсния учител и учителя на класа, поставя му се словесна оценка, а не оценка с цифри.

Единственият вариант, да се защитят човешките правата на детето, е родителят да е в течение, че детето не покрива държавните образователни изисквания и подаде писмено заявление, преди края на учебната година, че желае детето му да се яви на поправителен изпит по предмета, по който не покрива изискванията.

Съгласно сега действащата нормативна уредба, не се повтаря само първи клас.
Съгласно Проектозакона за образование и предучилищно възпитания, към който няма да има правилник за прилагането му ( най- вероятно, затова и е обемен- над 100 стр.)- няма да се повтаря клас – до 4 включително, но когато детето не покрие държавните образователни изисквания, независимо дали е със СОП или не, учителят е длъжен, след приключване на учебната година, да провежда занимания с изоставащото дете, така че да ги покрие- това важи само до 4- ти клас и след приемане на проекто-  закона ще стане факт.
Към момента важи само за първи клас.
Виж целия пост
# 11
относно проблема с диктовките, той е масов при децата с ДЦП , липсва финната моторика! Ето какво предложи нашата учителка и мисля че може да ни е в огромна полза, ако се преборим за това- да се разреши използването на лаптоп, вместо диктовката да се пише на лист. Не знам при другите как е, но единият ми син е с квадрипареза и  един ченгел го пише по една минута, време, за което си пише и трите имена на клавиатурата. Разбира се, това ще е по преценка на учителя, който преподава на детето и на родителите му! Но в крайна сметка не е ли по-важно, това което са научили в масовото училище, приятелствата, които са създали децата ни там и т.н, от това че не могат да пишат ръкописно!
Виж целия пост
# 12
относно проблема с диктовките, той е масов при децата с ДЦП , липсва финната моторика! Ето какво предложи нашата учителка и мисля че може да ни е в огромна полза, ако се преборим за това- да се разреши използването на лаптоп, вместо диктовката да се пише на лист. Не знам при другите как е, но единият ми син е с квадрипареза и  един ченгел го пише по една минута, време, за което си пише и трите имена на клавиатурата. Разбира се, това ще е по преценка на учителя, който преподава на детето и на родителите му! Но в крайна сметка не е ли по-важно, това което са научили в масовото училище, приятелствата, които са създали децата ни там и т.н, от това че не могат да пишат ръкописно!
Има закон от години написан:

ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК НЕ ДЪРЖАТ ПИСМЕНИ ИЗПИТИ!

Друг е въпроса,че масово се нарушава този закон.
Виж целия пост
# 13
Аз ще присъствам в тази група на всяка цена и много държа на този документ и конкретните предложения в него. Европейски комитет по социални права:

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЕКИ

1. Да се измени Законът за народната просвета (и относимите подзаконови разпоредби), като се предвиди изрично, че приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. Да се измени Законът за защита от дискриминация, като се предвиди изрично, че сегрегацията на основата на здравословно състояние е форма на дискриминация. Да се приеме и признае, че приобщаващото образование изисква допълнителни ресурси.

2. Да се приеме план със съответни срокове за цялостно премахване на практиката на сегрегация в училищата. Да се обединят всички образователни звена в единна училищна система, подчинена на Министерството на образованието и науката. За тази цел да се обединят бюджетите и администрациите на специалните и общообразователните училища. Да се гарантира, че училищата и учебните програми са пригодени и достъпни за всички деца, включително за децата със специални образователни потребности.

3. Да се подготвят специални групи от учители и непедагогически служители във всяко училище да работят за приобщаващо образование. Да се увеличи броят на учителите във всяко училище, подготвени за приобщаващо образование. Да се отделят ресурси за такава подготовка и за прилагане на приобщаващото образование в училищата.

4. Да се започне постоянен диалог и да се изгради партньорство със съществуващите граждански инициативи и организации, работещи за реформа в областта на грижата за децата, така че те да могат да вземат участие в планирането, осъществяването и наблюдението върху образованието на децата с увреждания.

Събиране на данни

5. Да се създаде и използва подходяща система за събиране на данни, която да отчита броя на децата с увреждания (разделени по възраст, пол и вид увреждане), които посещават общообразователни училища, специални училища или се обучават в домовете, както в основна, така и в средна образователна степен. Да се събират статистически данни относно видовете институции и образователни програми, по които се обучават децата, настанени в домовете, както и съотношението на броя на учителите и децата в образователните програми в институциите.

Реализация

6. Да се осигури прилагане на приобщаващото образование, като се  разпространи информация за законодателството и политиката сред всички ангажирани лица и институции, да се определят задълженията и крайните срокове, както и да се осигурят всички необходими подготовки и консултации.

7. Да се разработи план за преход към приобщаващо образование, който да се внедри в нормативната уредба и политиките и който да отразява специфичната ситуация на децата, живущи в домове. Да се гарантира, че този план ще предвижда отговорни лица, ще включва индикатори за изпълнение (виж препоръка 8 по-долу) и ще бъде широко разпространен.

8. Да се установят индикатори за изпълнение, чрез които реализирането на образованието, приобщаващо или специално, да бъде отчитано и оценявано от правителството и гражданското общество. Тези индикатори за изпълнение да се посочат в плана за преход към приобщаващо образование, упоменат в препоръка 7 по-горе.

9. Да се гарантира, че Министерството на образованието и науката разпределя адекватни финансови средства за осигуряване на правото на образование на децата с увреждания, като се даде приоритет на приобщаването им в общообразователните училища.

Забрана за дискриминация

11. Да се внесе предложение в Народното събрание за приемане на изрична забрана за дискриминация по признак увреждане в Конституцията на България и в Закона за народната просвета.
Виж целия пост
# 14
Павлинка е абсолютно права, че извършването на писмени изпитвания на ученици с увреждане на горните крайници, е противозаконно и наказуемо, но голяма част от директорите на училища и учителите не го знаят, затова се налага наистина, родителите на деца със СОП, да сме изяли с кориците абсолютно цялата нормативна уредба,


Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г.  ЗА СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ:
http://vajno.hit.bg/NAREDBA%203.doc


Чл. 13. (1) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като общи периодични проверки.

(4) Писмените изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се
осъществяват с материали и технически средства, адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи ученици - с материали с уголемен шрифт.

(5) Писмените изпитвания на ученици с увреден слух могат да се извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч.

(6) При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно или писмено оценката си пред ученика.

(7) Писмени изпитвания не се извършват за ученици, които имат засягане на моториката на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации.

Освен това:
Чл. 14. (1) Контролната работа е общо писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител.

В практиката, често срещани са случаите, грубо да се нарушават правата на децата с увреждания, включително, не един и два са случаите, когато дете с увреждане на горните крайници, е НАКАРАНО ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СИ ДА ДЪРЖИ МАТУРА, БЕЗ ДА Е УВЕЛИЧЕНО С ЕДИН ЧАС ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА И БЕЗ, ДА МУ Е ОСИГУРЕН РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, КОЙТО ДА ГО ПОДКРЕПЯ!

В Проекто- закона за Образование и предучилищно възпитание, който предстои да се приеме до края на календарната година или в началото на следващата и с който се заменя Закона за народната просвета и Правилника за прилагането му, е заложено дори, да се вземат предвид индивидуалните особености на децата с хиперактивност, поради което, те пък, да бъдат изпитвани само писмено, защото при устното изпитване, не биха показали и половината от знанията си, поради високата скорост, с която мислите бушуват в главата им и завишеното ниво на стрес при тях, в ситуация на устен изпит. Което обаче, не е записано конкретно в Проекто- закона, а е записано така, че да дава възможност, учениците, в някои случаи, да се изпитват само писмено:

чл. 122 Оценяването се извършва чрез изпитвания и изпити

(4) Изпитванията и изпитите са устни, писмени и практически. Формите за
провеждане на устните, писмените и практическите изпитвания и изпити се уреждат с
наредбата по чл. 124.
(5) Тестът е основна форма за провеждане на писмените изпитвания и изпити.

Проект за ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documentspr … n_obrazovanie.pdf

Целият чл. 10 е насочен към децата със СОП:

Чл. 10. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците със специални
образователни потребности, като създава подкрепяща среда и други условия за равен
достъп до качествено образование и за пълноценното им включване в образователно-
възпитателния процес.
(2) За децата и учениците със специални образователни потребности се
осъществява включващо обучение в училищата и в детските градини с изключение на
училищата и детските градини по ал. 3.
(3) За децата и учениците със специални образователни потребности, за които са
изчерпани всички възможности за включващо обучение, се създават специални
училища и детски градини.
(4) Обучението и възпитанието на децата и учениците със специални
образователни потребности се осъществява в съответствие с националните
образователни стандарти, наредбата по ал. 6 и/или по индивидуални образователни
програми. Индивидуалните образователни програми се разработват в съответствие с
изискванията на наредбата по ал. 6.
(5) В училищата и детските градини, в които се обучават деца и ученици със
специални образователни потребности със заповед на директора се създава екип за
подпомагане на тяхното обучение и възпитание. Съставът и дейността на екипа се
урежда с наредбата по ал. 6.
(6) Условията и редът за обучение, възпитание и подготовка на децата и
учениците със специални образователни потребности се уреждат с наредба на
министъра на образованието и науката.

Терминологията "Държавни образователни стандарти", се замена с "Национални образователни стандарти".

Новият вид, форма на обучение за деца със СОП, която се предвижда в проекто- закона, е Дистанционна форма на обучение:

Чл. 105. (1) Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, която
включва самостоятелна подготовка и периодични проверки и изпити за определяне на
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) В дистанционна форма може да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински
документ, издаден от лекарска консултативна комисия, по семейни или други обективни
причини не могат да се обучават в присъствена форма;
2. ученици със специални образователни потребности – след решение на екипа за
комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието;
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия