Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

  • 16 684
  • 212
# 135
Здравейте, конфликт на интереси ли е ,когато майка и дъщеря работят в една администрация, но в различни дирекции?
Виж целия пост
# 136
Здравейте,
Имаме следния  казус :
1.Предстои пенсиониране на даден човек ,който има необходимия стаж .Този човек е работещ в една фирма от години.При пенсиониране ,в деня той трябва ли  да подпише нещо ,като декларация или договор ,на базата на които ще бъде освободен поради пенсиониране,и на базата на който трябва да получи обезщетението което му се полага ,от няколкото брутни заплати.
2.Има ли право работодателя да го остави на работа ,въпреки че го пенсионира или това зависи от него ?
Виж целия пост
# 137
Здравейте, бих ли могла да изискам някакъв документ от лечебно заведение, който да доказва, че нямам никакви задължения към тях? Защото скоро ми се  случи да оспорвам едно задължение, което бях заплатила, но не беше отбелязано коректно. Всичко завърши благополучно, но не бих искала да минавам през този път отново. Благодаря!
Виж целия пост
# 138
Здравейте, имам следният въпрос. Майка ми и починала, когато съм била малка. Баба ми, която също е починала, но след майка ми при изваждане на удостоверение за наследници, наследник на майка ми, съм само аз, но не и баща ми. Това така ли е? Защо той не фигурира, като наслидник, били са в брак, баща ми понастоящем има втори такъв.

И втори въпрос, искам да се откажа в полза на другите наследници от една сграда, земята им е прехвърлена вече отдавна на тях. Вариантите за това какви са? Договор за покупка продажба предполагам и втори вариант възможно ли е доброволна делба, като аз се отказвам от моя дял, доброволно в тяхна полза.
Благодаря предварително!
Виж целия пост
# 139
Здравейте, конфликт на интереси ли е ,когато майка и дъщеря работят в една администрация, но в различни дирекции?


      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Понятието “конфликт на интереси” е регламентирано в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) - “Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.”
      Целта е да се осигури приоритет на обществения интерес пред частния, като се задължат публичните органи и служители да уреждат частните си дела така, че да се предотврати или ограничи появата на такава конкуренция на интереси, а в случай, че конфликт възникне – същият да бъде разрешен в обществен интерес.

      Едновременно трябва да са налице следните условия:
= лице, заемащо публична длъжност (например - служителите в администрацията на президента, на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности и др.); 
= изпълнено негово служебно задължение (например - задължение по назначаване на нов служител);
= частен интерес (всеки интерес, който води до облага (материална или не)) на самото овластено или на свързано с него лице, който може да доведе до облага и да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията му;
= нарушение на процедурата или условията за назначаване.

      Назначение на свързано лице (съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност), в т.ч. роднина в предвидения от закона кръг, извършено от задължено по ЗПУКИ длъжностно лице в границите на пълномощията му, не винаги води до конфликт на интереси. Необходимо е създаване на привилегия за свързаното лице по повод възникването на служебното/трудовото му правоотношение.

      Следователно при така зададения казус не е налице конфликт на интереси между майката и дъщерята.

      Според Закона за държавния служител (ЗДСл) - не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
      Т.е. забраната важи само, ако съответният кандидат би се оказал под ръководство и контрол на изброените.
     
      Поздрави!
Виж целия пост
# 140
Здравейте,
Имаме следния  казус :
1.Предстои пенсиониране на даден човек ,който има необходимия стаж .Този човек е работещ в една фирма от години.При пенсиониране ,в деня той трябва ли  да подпише нещо ,като декларация или договор ,на базата на които ще бъде освободен поради пенсиониране,и на базата на който трябва да получи обезщетението което му се полага ,от няколкото брутни заплати.
2.Има ли право работодателя да го остави на работа ,въпреки че го пенсионира или това зависи от него ?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според Кодекса на труда (КТ):
      Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие
, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

      Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя - при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
      Работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безплатно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането.

      При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
      Тези условия се прилагат и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер.
      Достатъчно условие за възникване на правото на обезщетение е работникът или служителят да отговаря на условията за отпускане на пенсията към датата на прекратяването, като няма правно значение, дали е пенсията е отпусната или не.

      При прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му или от деня, следващ датата на връчване от работодателя.
      Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за неспазения срок на предизвестието.

      1/ Първо отправяте писмена Заповед до работника/служителя на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 (или т. 10а, когато е опусната пенсия в намален размер по чл. 68а от КСО) от КТ, вътре посочвате:
= ще спазите или не предвиденото в закона предизвестие;
= обезщетенията, които ще му бъдат изплатени (по  чл. 220, ал. 1 от КТ (за срока на  недаденото или неспазено предизвестие); по  чл. 224, ал. 1 от КТ (за неизползван  платен годишен отпуск); по  чл. 222, ал. 3 от КТ (ако работникът/служителят отговаря на условията за отпускане на пенсията към датата на прекратяването));
= и отбелязвате датата, на която е връчена заповедта.
      След като изтече предизвестието, а когато няма такова от датата на получаване на Заповедта - начислявате всички дължими възнаграждения и обезщетения на работника/служителя и вписвате в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и му я връщате незабавно.
      Подавате и уведомление до съответната ТД на НАП в 7-дневен срок от прекратяването на трудовия договор.

      2/ Работодателят има право, но не и задължение да прекрати трудовия договор на лицата придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В КТ няма наложени законови ограничения те да продължат да работят по трудовите си правоотношения.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 141
Уникално!
Благодаря ви!
Виж целия пост
Реклама
# 142
Здравейте,по новия Кодекс как стои въпросът за гледане на възрастна майка на 90г?Какви искания мога да искам като човек,които е на постоянен трудов договор
Виж целия пост
# 143
Здравейте,
 искам да помоля за мнение по един казус, за да преценя дали имам право да сезирам компетентните органи.
1.Работя в едно формирование в БА, цивилен служител.  Въпросът ми е има ли право работодателят да ми вменява допълните функционални задължения със заповед, която не съотвестстват на функционалните ми задължения по длъжностна характеристика? Защитава ли ме в случая закона и правилно ли тълкувам, че според чл.120 от КТ и  чл. .10, т4 и чл. 28 ал.3 от КТД работодателят няма такива права? Въпреки несъгласието ми изпълнявам заповедта.
2. Началничката ми, също цивилен служител пише клевети срещу мен, че не изпълнявам заповедта, няма доказателства за това, тъй като е лъжа. Имам ли право да заведа гражданско дело за клевета заради писмените и обяснения срещу мен, предвид че ,освен гл.счетоводител друг няма да има смелост да ме подкрепи?
Виж целия пост
# 144
Здравейте, бих ли могла да изискам някакъв документ от лечебно заведение, който да доказва, че нямам никакви задължения към тях? Защото скоро ми се  случи да оспорвам едно задължение, което бях заплатила, но не беше отбелязано коректно. Всичко завърши благополучно, но не бих искала да минавам през този път отново. Благодаря!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      С писмена молба поискайте издаване на писмена справка за наличие на задължения към съответното лечебно заведение.
      Пазете документите, които получавате при плащане, за да Ви послужат като доказателство при нужда. Когато е възможно плащайте по банков път или чрез ПОС терминал
, това винаги оставя следа, която трудно би се оспорила. А от насрещната страна може да се поиска писмено потвърждение, че е получила средствата.

      Принцип в правото е, че всяка страна е длъжна да докаже фактите, на които основава своите искания и възражения. По силата на този принцип длъжникът трябва да докаже, че е изпълнил задължението си.
      Изпълнението може да се докаже с всички доказателствени средства, включително със свидетелски показания - за суми до 5 000 лв..

      Според Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги - българските граждани имат право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъдат осигурени в страната.
      Всеки има право да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ. Тази информация трябва да бъде обявена на общодостъпни места в сградите на лечебните заведения.

      Според чл. 64а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване - Лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ са длъжни да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми във връзка с обслужването им. Същото се отнася и до лекарите от Първичната и Специализираната извънболнична медицинска помощ /ПИМП и СИМП/ и лекарите по дентална медицина.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 145
Здравейте, имам следният въпрос. Майка ми и починала, когато съм била малка. Баба ми, която също е починала, но след майка ми при изваждане на удостоверение за наследници, наследник на майка ми, съм само аз, но не и баща ми. Това така ли е? Защо той не фигурира, като наслидник, били са в брак, баща ми понастоящем има втори такъв.

И втори въпрос, искам да се откажа в полза на другите наследници от една сграда, земята им е прехвърлена вече отдавна на тях. Вариантите за това какви са? Договор за покупка продажба предполагам и втори вариант възможно ли е доброволна делба, като аз се отказвам от моя дял, доброволно в тяхна полза.
Благодаря предварително!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

      Ред за наследяване по закон:

= 1 ред - децата на починалия и по право на заместване техните низходящи (т.е. внуците на починалия);
= 2 ред - възходящите родители на починалия (майка, баща);
= 3 ред - братята и сестрите на починалия и по право на заместване техните низходящи (племенници на починалия), а така също и низходящите от втора и по-горна степен (баба и дядо на починалия);
= 4 ред - роднините по съребрена линия до 6 степен.
      Не всички наследници от този наследствен кръг наследяват едновременно. По-близките по степен роднини изключват по-далечните.
      Наследниците от 1 ред (низходящите) изключват от наследяване наследниците от 2-ри и от 3-ти ред, а така също и роднините по съребрена линия до 6-та степен включително.
      Преживелият съпруг не влиза в никой от редовете на наследниците по закон, а той наследява по силата на брачната връзка с починалия наследодател и е партньор при наследяването с онзи ред, който е призован към наследяване. Преживелият съпруг изключва от наследяването наследниците от 4 ред.

      Наследници на майка Ви сте Вие като нейна дъщеря (и другите й деца, ако има такива) - наследник от 1 ред по закон + преживелия съпруг по силата на брачната връзка. В това Удостоверение за наследници трябва да фигурират децата и преживелият съпруг.
      Наследник на баба Ви сте Вие като нейна внучка по право на заместване на Вашата майка - като нейна низходяща (и другите й деца или внуци, ако има такива). В това Удостоверение за наследници при починали деца и брачен партньор - трябва да фигурират само внуците
.

      Договор за покупко-продажба:
      Съгласно българското законодателство покупко-продажбата се извършва посредством договор, по силата на който продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на конкретна движима или недвижима вещ срещу цена, която купувачът се задължава да заплати. Ако цената е над 10 000 лв. - сумата трябва реално да премине по банков път от купувача към продавача. Същата може да е разсрочена на вноски за определен период.

      Във Вашия случай този вариант не изглежда удачен защото, таксите са по-големи, а и реално до колкото разбирам, Вие не искате насрещна престация за недвижимите имоти, които ще им прехвърляте.

      Договор за доброволна делба на наследство:
      По същество представлява договор (в писмена форма с нотариална заверка) между съсобственици (сънаследници), с който те се споразумяват свободно относно прекратяването на съсобствеността.
      Основното тук е разпределяте на имуществото, както прецените за добре и дори и да има неравенство на дяловете, няма да бъде проблем, като вътре в договора е възможно да се включат и наплащане на определени суми пари. Може всеки да получи различни недвижими имоти като стойности, но за Вас това да бъде справедлива делба на наследството.

      За да ползвате този вариант също трябва да всеки от сънаследниците да получи нещо по Договора за доброволна делба. Пак стигаме до това, че Вие пишете, че искате да се откажете в полза на останалите.

      Договор за дарение:
      Според чл. 225 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Дарението на недвижим имот се осъществява под формата на нотариален акт.
      Дарението едностранен и безвъзмезден договор. Едностранен е, защото със сключването му задължения възникват само за една от страните, а е безвъзмезден поради това, че не се извършва размяна на еквивалентни престации и е налице дарствено намерение.
      За да бъде договорът факт, необходимо е наличието на две волеизявления. Първото от тях трябва да включва безвъзмездно прехвърляне на собственост или друго право, а второто - съгласие за получаване на това право. Страните, от които тези волеизявления следва да произхождат, обикновено се наричат дарител и надарен.
      С договора за дарение се прехвърлят вещни или облигационни права, но не и задължения. Могат да бъдат прехвърляни движими и недвижими вещи, пари, вземания или ценни книги.
      Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

      Според мен това е сделката, която най-пълно ще покрие изискванията Ви. Вие дарявате недвижимите имоти, съсобствеността ще се прекрати, но ще го направите безвъзмездно. Освен това не се облагат с данък върху даренията имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 146
Здравейте,по новия Кодекс как стои въпросът за гледане на възрастна майка на 90г?Какви искания мога да искам като човек,които е на постоянен трудов договор

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

      I. Гледане или належащо придружаване за медицински преглед на болен член на семейството над 18-годишна възраст:
   
      Според чл. 45 от КСО:

      Парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:
      = гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година.

      За гледане на хронично болен член на семейството парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването.
      За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи (родители, баба, дядо, прабаба и прадядо и т.н.) и низходящи по права линия (деца, внуци, правнуци и т.н.), съпругът и съпругата.

      Според чл. 38 от Наредбата за медицинската експертиза:
      Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома
, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство, се издава:
      = от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина - еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;
      = от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) - до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец - след решение на ТЕЛК.
      Болничните листове се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

      II. „Асистентската подкрепа“:
      Представлява специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

      Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно чл. 93 от Закона за социалните услуги, са:
      = лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
      = деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

      Услугата представлява безплатна ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

      Необходимите документи, които потребителят подава за предоставяне на услугата:
= Заявление – по образец;
= Документ за самоличност – за справка;
= Медицински документи /ЕР на ТЕЛК, ЛКК, медицински епикризи и др. – копие, ако е приложимо;
= Съгласие за обработване на лични данни – по образец.
      Подават се лично или чрез упълномощено лице в съответната Община.

      III. Домашен социален патронаж е социална услуга, която включва:
      = Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите;
      = Съдействие от социалните работници при подготовка на документи за ТЕЛК, настаняване в специализирани социални заведения, подаване на документи в Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на енергийни и други социални помощи, както и на инвалидни помощни средства.

      Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.
      Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните и лицата от горепосочените групи в тежко социално положение.

      Размерът на таксите, които заплащат потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж” е разписан в съответната Наредба във Вашата Община.

      Необходимите документи, които потребителят подава за предоставяне на услугата:
= Заявление-декларация за ползване на социална услуга в общността – по образец;
= Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за ползване на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – по образец;
= Документ за самоличност – за справка;
= Експертно решение от ТЕЛК – копие, ако е приложимо;
= Книжка, удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните – копие, ако е приложимо.
= Съгласие за обработване на лични данни – по образец.
      Подават се на адреса на Домашен социален патронаж за съответната Община.  

      Поздрави!
Виж целия пост
# 147
Много благодаря за изчерпателния и компетентен отговор.Поздрави.
Виж целия пост
# 148
Здравейте,
 искам да помоля за мнение по един казус, за да преценя дали имам право да сезирам компетентните органи.
1.Работя в едно формирование в БА, цивилен служител.  Въпросът ми е има ли право работодателят да ми вменява допълните функционални задължения със заповед, която не съотвестстват на функционалните ми задължения по длъжностна характеристика? Защитава ли ме в случая закона и правилно ли тълкувам, че според чл.120 от КТ и  чл. .10, т4 и чл. 28 ал.3 от КТД работодателят няма такива права? Въпреки несъгласието ми изпълнявам заповедта.
2. Началничката ми, също цивилен служител пише клевети срещу мен, че не изпълнявам заповедта, няма доказателства за това, тъй като е лъжа. Имам ли право да заведа гражданско дело за клевета заради писмените и обяснения срещу мен, предвид че ,освен гл.счетоводител друг няма да има смелост да ме подкрепи?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

      I. Законът дава право на работодателя само в изрично посочени случаи едностранно да изменя мястото и характера на работата по трудовото правоотношение.

      Според чл. 120, ал. 1 от КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност.
      Предмет на едностранно изменение в тези случаи могат да бъдат мястото на работа, и/или трудовата функция (характера на работата).

      В чл. 66, ал. 5 от КТ е установено задължение за работодателя за уведомяване в случай на изменение на трудовото правоотношение. При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен най-късно до влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.

      Работодателят или определено от него длъжностно лице изготвя Заповедта за изменение на мястото и характера на работата поради производствена необходимост или престой или заповед за изменение на мястото и характера на работата при непреодолими причини.
      Заповедта трябва да съдържа: основанието от КТ, на което се издава; трите имена на работника/служителя; длъжността, от която и на която се премества той; структурното звено, в което се премества; периода от време, за който работникът/служителят ще бъде преместен; други обстоятелства, свързани с преместването.
      Работодателят или определено от него длъжностно лице връчва заповедта на работника/служителя, едва след това последният трябва да я изпълни, стига да са налице изискванията на закона.

      Работникът или служителят може да откаже да заеме длъжността или работата, на която се премества, ако:
= тя не отговаря на неговата квалификация;
= здравословното му състояние, удостоверено със съответния документ от здравните органи, не позволява изпълнението на длъжността или работата.

      Заповедта за едностранна промяна на мястото и характера на работата от работодателя подлежи на съдебен контрол. Работникът или служителят може да обжалва заповедта по реда, установен в чл. 358 от КТ, пред съответния районен съд.

      А) "Производствената необходимост" представлява временен недостиг на работна сила в даден участък, за дадена операция или служебна дейност. От нея произтича необходимостта работодателят да пренасочи човешки ресурси от една дейност към тази, в която са в недостиг.
      При условията на чл. 120 ал. 1 от КТ не може да се възлага на работника или служителя работата, която изисква по-висока от неговата квалификация, тъй като поради липса на  образование и  квалификация за  тази работа тя  няма да може да се изпълнява от него.
      Наличието или липсата на такава необходимост се преценява за всеки конкретен случай, а преценката се прави от работодателя.
      Тази едностранна промяна може да се направи само за определено време - за срок до 45 календарни дни през една календарна година.

      Б) "Престой" по смисъла на чл. 120 от КТ е налице при преустановяване на работата в даден участък или работно място поради организационно-технически причини – повреда на машини, недостиг на суровини, енергия и др., което причинява бездействие на работниците/служителите заети на съответното работно място. Това налага тяхното привеждане на друго работно място или на място на работа в същото или друго предприятие, но в същото населено място или местност, което може да бъде съпроводено и с изменение на характера на работа.
      При престоя времето на преместването не е календарно определено и може да трае докато престоят продължава.

      При производствена необходимост и престой на работника/служителя не може да му се възлага работа, която не съответства на неговата квалификация или която неговото здравословно състояние не може да понесе.

      В) Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по "непреодолими причини".
      Това са такива събития или явления, настъпването на които не зависи от волята на страните по трудовото правоотношение.  
      Те представляват обективно състояние, събитие, чието настъпване не може да се предвиди или не може да се предотврати, като например: природни бедствия (пожар, земетресение, наводнение и др.), както и обществени бедствия - епидемии, производствени аварии и др.. Вследствие на това събитие, в предприятието се създава извънредна обстановка и се нанасят или се създава опасност от нанасяне на вреди на хора или имущество.
      Именно заради извънредния характер на събитието, тук правилото за съобразяване на новата работа с квалификацията на служителя не е в сила. Все пак новата трудова функция трябва да бъде съобразена със здравословното състояние на лицето. Именно разпоредбата чл. 120, ал. 2 от КТ му вменява това задължение.
      Промяната на характера на работата в тези случаи може да продължи за цялото време, през което действат съответните непреодолими причини, както и до отстраняване на последствията от действието им.

===
      Т.е. законът разрешава само при извънредни събития работодателят да не се съобрази със задълженията по длъжностна характеристика на работника и да му вмени нови трудови функции, но разбора се те следва да се съобразят със здравословното му състояние.
      Пример за такова несъобразяване от страна на работодателя е следният казус - работник в хранителна верига е преместен в отдел, където се работи при постоянно ниски температури. Работникът страда от студова алергия и работата там се отразява неблагоприятно на здравето му. Диагнозата е удостоверена с медицински документи, а работодателят е уведомен. Въпреки това той задължава работника да продължи работа. Последният отказва и му е наложено дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение". В исковия процес работникът оспорва заповедта за наложеното наказание, а работодателят не успява да докаже, че е налице производствена необходимост, нито, че е съобразил новата длъжност със здравословното състояние на работника - обстоятелства от значение за издаване на процесната заповед.
      Във Вашия случай вижте дали новите Ви трудови функции съответстват на квалификацията Ви и на здравословното Ви състояние. Освен това налице ли са изрично посочени случаи в чл. 120 от КТ. Ако това не е така - можете да оспорите съответната заповед.


      II. Изпълнителното деяние на престъплението клевета, е умишленото разпространяване на позорно обстоятелство или приписване на престъпление на другиго.
      Позорното обстоятелство е твърдение за съществуването на факт, свързан с личността на пострадалия, който накърнява неговото добро име в обществото.
С клеветата се засягат достойнството и честта на лицето, унизява се името му в обществото и се влияе отрицателно на обществената оценка за него, която то получава в средата където живее или работи. Разпространеното обстоятелство трябва да е позорно и да е неистинско.
      Дали определен факт е позорящ, се преценява във всеки конкретен случай според установените в обществото морални норми.
      Този факт /факти/ трябва обективно да бъдат съобщени, а не да се извеждат чрез предположения или асоциации.
      От субективна страна, деянието може да бъде осъществено само умишлено - като деецът съзнава /допуска/, че разпространява позорни обстоятелства за някого, които не отговарят на действителността, или че му приписва престъпление, което оклеветеният не е извършил.
      Клеветата е престъпление от частен характер и като такова се преследва по тъжба на пострадалия до съответния районен съд.

===
      Когато едно лице е разгласило в качеството си на длъжностно лице, при изпълнение на службата си позорни обстоятелства за друго лице - в качеството му на длъжностно лице, при изпълнение на службата му - можем да говорим за престъплението клевета по повод изпълнение на службата или функцията на лицето по чл. 147, 148, ал. 2 и сл. от НК. Обстоятелствата могат да бъдат разгласени устно, писмено или по др. начин - във Вашия случай чрез писмени обяснения.
      За да бъде клевета, обстоятелството, че "не изпълнявате заповедта" трябва да накърнява доброто Ви име, да засяга достойнството Ви, да е в състояние да промени добрата обществена оценка и положителната оценка, която имат за Вас на работното Ви място.
      Към частната тъжба може да се присъедини и граждански иск по чл. 45 във вр. с чл. 52 от ЗЗД - обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в причинени болки и страдания в резултат на деянието (клеветата може да причини стрес, безпокойство, безсъние, чувство на срам и др.).

      Според мен целта на писмените обяснения и твърденията в тях, че не изпълнявате процесната заповед, са с идеята да Ви бъде наложено дисциплинарно наказание.


      Няколко думи и по този въпрос:

      III. Условията и редът за налагане на дисциплинарни наказания са регламентирани в чл. 186 и сл. от КТ.
      Нарушение на трудовата дисциплина (чл. 187 от КТ) е всяко виновно неизпълнение на трудовите задължения
- закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време, явяване в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи, неизпълнение на възложената работа, неизпълнение на законните нареждания на работодателя, злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието и др..

      В зависимост от тежестта, дисциплинарните наказания са: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение (най-тежкото дисциплинарно наказание, при което работодателят прекратява едностранно и без предизвестие (внезапно и безусловно) трудовото правоотношение).
      По този начин работникът/служителят се лишава от работа и трудово възнаграждение и нещо повече – той дължи на работодателя си обезщетение, тъй като внезапно го е лишил от работна сила.

      Органите, които налагат дисциплинарни наказания, са работодателят или друг орган, оправомощен за това от закона.
      Дисциплинарните наказания се налагат в определен срок след тяхното извършване - 2 месеца от откриване на нарушението, но не по-късно от 1 година от извършването му.

      Законът вменява на работодателя задължението да установи извършването на нарушението и да събере всички данни, преди да наложи дисциплинарното наказание.
      Работодателят е длъжен да изслуша служителя или да приеме писмените му обяснения. Работодателят се освобождава от това задължение само ако обясненията на служителя не са били предоставени по вина на служителя.

      Когато събраните доказателства потвърждават извършването на дисциплинарно нарушение, работодателят има право да наложи или да не наложи дисциплинарно наказание.
      Когато работодателят реши да наложи наказание, той трябва да избере конкретния вид на наказанието, в зависимост от:
= тежестта на нарушението;
= обстоятелствата, при които е извършено нарушението;
= поведението на служителя – дали провинилият се осъзнава неправомерността на извършеното нарушение и неговите неблагоприятни последици.

      Заповедта се издава в писмена форма и трябва да съдържа определените от закона реквизити. Тя се връчва на наказания служител. Ако не бъде връчена - няма наложено наказание. Връчването се удостоверява с подписа на служителя при получаването ѝ, като се отбелязва и датата.
      Исковата молба за оспорване на дисциплинарно наказание се подава пред съответния районен съд.
      Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове (чл. 358 от КТ):
= едномесечен - за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка"
= и 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение.

===
      В случая началникът Ви твърди, че извършвате - нарушения, свързани с неизпълнението на възложената работа и по конкретно - неизпълнение на законните нареждания на работодателя - дадени чрез заповед.
      Според мен можете да сезирате прекия ръководител на Вашия началник за създалата се ситуация и да обясните Вашата позиция по въпроса. Същият трябва да вземе отношение за разрешаване на случая.

 
      Поздрави!
Виж целия пост
# 149
Моят казус е следния:
- Подала съм си предизвестието, което тече в момента, но не желая да го спазвам.
Искам да оформя уведомление, с което ги уведомявам че от днес за утре  вече не съм на работа...и ще им изплатя обещетение в размер на оставащото време от предизвестието.
(Чл.335 , ал.2, т.2 , този член ли да фигурира в уведомлението за прекратяване на трудовото правоотношение) .
- Другото , което е те ...те са длъжни да ми преведат заплатата , след което аз им дължа съответно обещетение?!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия